Jeigu mano prašymas (iš kitos šalies) turi būti nagrinėjamas šioje šalyje

Belgija

Turinį pateikė
Belgija

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą tarpvalstybiniais atvejais?

a) Finansinės pagalbos nukentėjusiems nuo tyčinių smurtinių veikų asmenims komisija (Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence) gali padėti nukentėjusiesiems, kurie yra Belgijos piliečiai arba gyventojai, gauti kompensaciją kitoje ES šalyje.

Adresas

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES

b) Nukentėjusių nuo terorizmo asmenų atveju reikia kreiptis į Komisijos Terorizmo padalinį.

Pašto adresas

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES
E. pašto adresas terrorvictims@just.fgov.be

Ar galiu siųsti prašymą tiesiogiai šios šalies sprendžiančiajai institucijai net tarpvalstybiniais atvejais (ne per mano šalies padedančiąją instituciją)?

Taip.

Kokia kalba (-omis) kompensavimo institucija (-os) priima:

  • prašymą? Prancūzų, nyderlandų, vokiečių ir anglų;
  • patvirtinamuosius dokumentus? Prancūzų, nyderlandų, vokiečių ir anglų.

Jei kitos ES šalies kompensavimo institucija išvers prašymą ir (arba) patvirtinamuosius dokumentus, kas už tai sumokės?

Toks klausimas dar nebuvo iškilęs ir dėl jo vis dar svarstoma.

Ar šioje šalyje reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius už mano prašymo (gauto iš kitos ES šalies) nagrinėjimą? Jei taip, kaip galiu juos sumokėti?

Ne.

Jei turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo, ar mano kelionės išlaidos gali būti atlygintos? Kaip galiu pateikti prašymą jas kompensuoti? Į ką turiu kreiptis?

Ne.

Jei turėsiu dalyvauti asmeniškai, ar dalyvaus vertėjas žodžiu?

Ne.

Ar mano šalies gydytojų išduotos medicininės pažymos bus priimtos arba pripažintos, ar mano sveikatą ir (arba) žalą turės ištirti jūsų medicinos specialistai?

Tai vertina Komisija atsižvelgdama į nukentėjusiojo patirtą sužalojimą ir jo sunkumą.

Ar mano kelionės išlaidos bus atlygintos, jei turėsiu pasitikrinti sveikatą šioje šalyje?

Ne.

Kiek laiko apytikriai užtrunka, kol gaunamas institucijos ir (arba) įstaigos sprendimas dėl kompensacijos?

Šiuo metu – 18 mėnesių. Tarpvalstybiniais ir nacionaliniais atvejais procedūra yra tokia pati.

Kokia kalba gausiu sprendimą dėl savo prašymo?

Prancūzų, nyderlandų, vokiečių arba anglų.

Jei nesu patenkintas sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Komisijos sprendimų apskundimo procedūros nėra. Galima tik pareikšti ieškinį dėl panaikinimo Belgijos Valstybės Taryboje (Conseil d’Etat).

Ar pagal kitos šalies taisykles galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Ne, šiuo atžvilgiu Komisija nedalyvauja.

Ar šioje šalyje yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą tarpvalstybiniu atveju?

Yra paramos aukoms tarnybų, kurios gali padėti nukentėjusiesiems prašyti finansinės pagalbos iš Komisijos.

Parama aukoms teikiama Belgijos bendruomenėse ir regionuose.

Daugiau informacijos (visų pirma apie įvairias patvirtintas tarnybas, galinčias teikti pagalbą) rasite toliau nurodytose interneto svetainėse.

Belgijos prancūzakalbė bendruomenė victimes.be

Flandrija slachtofferzorg.be

Paskutinis naujinimas: 14/01/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.