Jeigu mano prašymas (iš kitos šalies) turi būti nagrinėjamas šioje šalyje

Kroatija

Turinį pateikė
Kroatija

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą tarpvalstybiniais atvejais?

Teisingumo ministerija (kroat. Ministarstvo pravosuđa)
Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Nikica Hamer Vidmar

Telefonas +385 1 371 47 56
Faks. +385 1 371 47 98

Nikica.HamerVidmar@mpu.hr

Svetainė: https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Ar galiu siųsti prašymą tiesiogiai šios šalies sprendžiančiajai institucijai net tarpvalstybiniais atvejais (ne per mano šalies padedančiąją instituciją)?

Taip, tiesiogiai arba registruotu paštu pateikdamas prašymą Kroatijos Respublikos teisingumo ministerijai.

Kokia kalba (-omis) kompensavimo institucija (-os) priima dokumentus?

Prašymas ir patvirtinamieji dokumentai turi būti kroatų kalba. Jeigu prašymas ir patvirtinamieji dokumentai yra užsienio kalba, jie turi būti pateikiami kartu su licencijuoto teismo vertėjo atliktu patvirtintu vertimu.

Jei kitos ES šalies kompensavimo institucija išvers prašymą ir (arba) patvirtinamuosius dokumentus, kas už tai sumokės?

Sprendžiančioji institucija neverčia prašymo ar patvirtinamųjų dokumentų ir nepadengia vertimo išlaidų.

Ar šioje šalyje reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius už mano prašymo (gauto iš kitos ES šalies) nagrinėjimą? Jei taip, kaip galiu juos sumokėti?

Su šiuo prašymu susijusiame procese administraciniai ar kiti mokesčiai nemokami.

Jei turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo, ar mano kelionės išlaidos gali būti atlygintos? Kaip galiu pateikti prašymą jas kompensuoti? Į ką turiu kreiptis?

Jeigu Kompensavimo nusikaltimų aukoms komitetas (kroat. Odbor za novčanu naknadu žrtvama) nusprendžia šaukti pareiškėją asmeniškai dalyvauti apklausoje arba procese, pareiškėjo kelionės išlaidos atlyginamos.

Paprastai vykstant procesui ir svarstant sprendimą pareiškėjo dalyvavimo nereikalaujama, o jeigu pareiškėjas, liudytojai, teismo skirti ekspertai ar kiti asmenys turi būti apklausiami, Kompensavimo nusikaltimų aukoms komitetas, būdamas sprendžiančioji institucija, gali prašyti kitos ES valstybės narės, kurioje buvo pateiktas prašymas skirti kompensaciją, kompetentingos institucijos atlikti šiuos veiksmus.

Be to, tokiai procedūrai reikalinga apklausa gali būti atliekama naudojantis techninėmis priemonėmis, įskaitant kompiuterines technologijas, elektroninių ryšių tinklus ir kitas vaizdo ir garso perdavimo priemones. Tuo atveju apklausą atlieka Kompensavimo nusikaltimų aukoms komitetas, t. y. sprendžiančioji institucija.

Jei turėsiu dalyvauti asmeniškai, ar dalyvaus vertėjas žodžiu?

Taip

Ar mano gyvenamosios vietos šalies gydytojų išduotos medicininės pažymos bus priimtos arba pripažintos, ar mano sveikatą ir (arba) žalą turės ištirti jūsų medicinos specialistai?

Užsienio medicininiai dokumentai priimami, tačiau Kompensavimo nusikaltimų aukoms komitetas, būdamas sprendžiančioji institucija, patikrina ir įvertina medicininius dokumentus, o prireikus – gali nurodyti gauti medicinos eksperto išvadą.

Ar mano kelionės išlaidos bus atlygintos, jei turėsiu pasitikrinti sveikatą šioje šalyje?

Ne

Kiek apytikriai užtrunka, kol gaunamas institucijos ar įstaigos sprendimas dėl žalos atlyginimo?

Kompetentinga institucija sprendimą dėl prašymo priima maždaug per 60 dienų, jeigu prašymas yra išsamus ir tvarkingas (jeigu buvo pateikti ir gauti visi reikiami dokumentai, visa informacija ir įrodymai, reikalingi sprendimui priimti). Tačiau jeigu prašymas yra neišsamus, laikas, reikalingas sprendimui priimti, gali būti ilgesnis.

Kokia kalba gausiu sprendimą dėl savo prašymo?

Sprendimas dėl prašymo bus išdėstytas kroatų kalba.

Jei nesu patenkintas sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Sprendimo apskųsti negalima, tačiau šalis gali pateikti administracinį apeliacinį skundą – per 30 dienų nuo sprendimo įteikimo ji gali kompetentingam administraciniam teismui pateikti administracinį skundą.

Ar pagal kitos šalies taisykles galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Ne

Ar šioje šalyje yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą tarpvalstybiniu atveju?

Taip

Paskutinis naujinimas: 01/02/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.