Jeigu mano prašymas (iš kitos šalies) turi būti nagrinėjamas šioje šalyje

Danija

Turinį pateikė
Danija

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą tarpvalstybiniais atvejais?

Danijos nusikaltimais padarytos žalos atlyginimo valdyba

Ar galiu siųsti prašymą tiesiogiai šios šalies sprendžiančiajai institucijai net tarpvalstybiniais atvejais (ne per mano šalies padedančiąją instituciją)?

Nėra reikalavimo, kad prašymas būtų siunčiamas per padedančiąją instituciją. Prašymas gali būti siunčiamas tiesiogiai sprendimus priimančiai institucijai šioje šalyje (Danijos nusikaltimais padarytos žalos atlyginimo valdybai), o ši tada nusiunčia prašymą apylinkės, kurioje buvo nagrinėjama baudžiamoji byla, policijai. Prašymas taip pat gali būti siunčiamas tiesiogiai policijai.

Kokia kalba (-omis) kompensavimo institucija priima prašymą ir patvirtinamuosius dokumentus?

Visi siunčiami dokumentai priimami ir danų, ir anglų kalbomis. Vis dėlto Danijos nusikaltimais padarytos žalos atlyginimo valdyba pageidautų, kad visi dokumentai, kiek įmanoma, būtų išversti į danų kalbą.

Danija su Šiaurės šalimis – Suomija, Islandija, Norvegija ir Švedija – sudarė kalbų konvenciją, pagal kurią šių šalių piliečiai turi teisę kitoje Šiaurės šalyje vartoti savo kalbą. Konvencijoje reglamentuojamos kalbos yra danų, suomių, islandų, norvegų ir švedų.

Jei kitos ES šalies kompensavimo institucija išvers prašymą ir (arba) patvirtinamuosius dokumentus, kas už tai sumokės?

Kompensacijos atvejais už dokumentų vertimą sumoka Danijos policija.

Ar šioje šalyje reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius už mano prašymo (gauto iš kitos ES šalies) nagrinėjimą? Jei taip, kaip galiu juos sumokėti?

Ne.

Jei turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo, ar mano kelionės išlaidos gali būti atlygintos? Kaip galiu pateikti prašymą jas kompensuoti? Į ką turiu kreiptis?

Byla nagrinėjama raštu. Todėl jums, kaip pareiškėjui, nereikia dalyvauti Danijos nusikaltimais padarytos žalos atlyginimo valdybai nagrinėjant bylą arba valdybai priimant sprendimą.

Jei turėsiu dalyvauti asmeniškai, ar dalyvaus vertėjas žodžiu?

Kadangi byla nagrinėjama raštu, asmeninio dalyvavimo ir pagalbos suteikiant vertimo žodžiu paslaugas klausimai yra neaktualūs.

Ar mano šalies gydytojų išduotos medicininės pažymos bus priimtos arba pripažintos, ar mano sveikatą ir (arba) žalą turės ištirti jūsų medicinos specialistai?

Reikalavimas, kad medicininius vertinimus ir tyrimus atliktų šios šalies gydytojai, netaikomas. Paprastai Danijos nusikaltimais padarytos žalos atlyginimo valdyba priima visas medicinos pažymas.

Ar mano kelionės išlaidos bus atlygintos, jei turėsiu pasitikrinti sveikatą šioje šalyje?

Paprastai sveikatos patikrinimų šioje šalyje atlikti nereikia, jeigu jūs gyvenate kitoje ES šalyje, nes sveikata gali būti patikrinta jūsų gyvenamosios vietos šalyje.

Kelionės į gydymo įstaigą ir iš jos išlaidos gali būti apmokamos kaip su sveikimu susijusios išlaidos.

Kiek apytikriai užtrunka, kol gaunamas institucijos ar įstaigos sprendimas dėl žalos atlyginimo?

Kiekvieną bylą Danijos nusikaltimais padarytos žalos atlyginimo valdyba gali nagrinėti labai skirtingą laiką. Taip yra, be kita ko, dėl to, kad gali prireikti papildomos bylai reikalingos informacijos, priklausomai nuo konkrečių aplinkybių, iš policijos, gydytojų ar kitų institucijų; panašiai tais atvejais, kai padaromas ilgalaikis sužalojimas arba netenkama galimybės gauti pajamas, gali tekti bylą pateikti Darbo rinkos draudimo institucijai (dan. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring), o dėl to gali pailgėti bylos nagrinėjimo laikas.

Daugiau negu 50 proc. Danijos nusikaltimais padarytos žalos atlyginimo valdybos gaunamų naujų bylų išnagrinėjamos per 50 dienų, vadovaujantis nesudėtingais atvejais taikoma itin greita procedūra. Tai – bylos, kuriose priimtas galutinis teismo sprendimas?, taip išsprendžiant kaltės klausimą ir klausimą dėl kompensacijos sumos.

Jeigu vadovaujantis šia itin greita procedūra bylos išnagrinėti negalima, įprastas laikas, Danijos nusikaltimais padarytos žalos atlyginimo valdybai reikalingas bylai išnagrinėti, šiuo metu yra iki 18 mėnesių nuo to laiko, kai valdyba gauna naują kompensacijos prašymą.

Jūs, pateikdami valdybai savo reikalavimų įrodymus, galite paspartinti savo bylos nagrinėjimą. Šie dokumentai gali būti, pavyzdžiui, vaistų pirkimo kvitai, ligos laikotarpio medicinos pažymos arba deklaracija iš jūsų darbdavio apie pajamas, prarastas dėl sužalojimo.

Kokia kalba gausiu sprendimą dėl savo prašymo?

Danijos nusikaltimais padarytos žalos atlyginimo valdyba visus sprendimus parengia danų kalba. Tada jūs turite galimybę kreiptis į savo šalies padedančiąją instituciją, kad ji išverstų sprendimą.

Jei nesu patenkintas sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Danijos nusikaltimais padarytos žalos atlyginimo valdybos sprendimo kitoms institucijoms apskųsti negalima. Jeigu norite pakeisti sprendimą, pirmiausia turite kreiptis į Danijos nusikaltimais padarytos žalos atlyginimo valdybą ir paaiškinti, kodėl nesutinkate su sprendimu. Tada valdyba įvertins, ar yra pagrindo iš naujo išnagrinėti bylą. Paprastai taikomas kriterijus, kad pareiškėjas būtų pateikęs naujos aktualios informacijos, kuri yra svarbi bylos baigčiai.

Jeigu Danijos nusikaltimais padarytos žalos atlyginimo valdyba savo sprendimą patvirtina, galite kreiptis į teismus, kad jie šį sprendimą peržiūrėtų.

Taip pat galite kreiptis į Parlamento ombudsmeną.

Ar pagal kitos šalies taisykles galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Bylų nagrinėjimas organizuojamas taip, kad jums paprastai nereikėtų teisinės pagalbos, tačiau pagal šios šalies nuostatas galimybė ja pasinaudoti yra. Ypatingais atvejais Danijos nusikaltimais padarytos žalos atlyginimo valdyba gali nuspręsti, kad pareiškėjas turi visiškai arba iš dalies padengti savo patirtas išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu valdyboje.

Šioje šalyje nėra reikalavimo, kad advokatas ar teisinės pagalbos organizacija teiktų teisinę pagalbą arba suteiktų galimybę turėti advokatą.

Ar šioje šalyje yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą tarpvalstybiniu atveju?

Paskutinis naujinimas: 04/05/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.