Jeigu mano prašymas (iš kitos šalies) turi būti nagrinėjamas šioje šalyje

Suomija

Turinį pateikė
Suomija

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą tarpvalstybiniais atvejais?

Valstybės iždas

P.O. Box 50

FI-00054 State Treasury, Finland

E. paštas: rikosvahingot@valtiokonttori.fi

https://www.valtiokonttori.fi/en/frontpage/

Ar galiu siųsti prašymą tiesiogiai šios šalies sprendžiančiajai institucijai net tarpvalstybiniais atvejais (ne per mano šalies padedančiąją instituciją)?

Savo prašymą jūs galite siųsti tiesiogiai Valstybės iždui (suom. Valtiokonttori). Tačiau atsiminkite, kad galioja apribojimai dėl dokumentų kalbos, kaip paaiškinta toliau.

Kokia kalba (-omis) kompensavimo institucijos priima: prašymą?

Patvirtinamuosius dokumentus?

Prašymas turi būti parengtas suomių, švedų arba anglų kalba. Patvirtinamieji dokumentai taip pat turėtų būti viena iš šių kalbų.

Jei kitos ES šalies kompensavimo institucija išvers prašymą ir (arba) patvirtinamuosius dokumentus, kas už tai sumokės?

Valstybės iždas nepriims prašymo nagrinėti, jeigu jis nėra parengtas viena iš pirmiau nurodytų kalbų. Jeigu jums reikia pagalbos verčiant dokumentus, galite kreiptis į savo gyvenamosios vietos šalies padedančiąją instituciją.

Ar šioje šalyje reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius už mano prašymo (gauto iš kitos ES šalies) nagrinėjimą? Jei taip, kaip galiu juos sumokėti?

Jums nereikės padengti jokių administracinių prašymo nagrinėjimo išlaidų.

Jei turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo, ar mano kelionės išlaidos gali būti atlygintos? Kaip galiu pateikti prašymą jas kompensuoti? Į ką turiu kreiptis?

Bylą raštu nagrinėja Valstybės iždas. Jūsų nebus prašoma asmeniškai atvykti nė vienu proceso etapu.

Jei turėsiu dalyvauti asmeniškai, ar dalyvaus vertėjas žodžiu?

Žr. pirmiau pateiktą atsakymą.

Ar mano šalies gydytojų išduotos medicininės pažymos bus priimtos arba pripažintos, ar mano sveikatą ir (arba) žalą turės ištirti jūsų medicinos specialistai?

Jūsų gyvenamosios vietos šalyje gydytojo išduota medicininė pažyma bus priimama kaip patirto sužalojimo įrodymas.

Ar mano kelionės išlaidos bus atlygintos, jei turėsiu pasitikrinti sveikatą šioje šalyje?

Žr. pirmiau pateiktą atsakymą.

Kiek apytikriai užtrunka, kol gaunamas institucijos ar įstaigos sprendimas dėl žalos atlyginimo?

Sprendimą gausite vidutiniškai per 6–8 mėnesius nuo to laiko, kai Valstybės iždas gaus jūsų prašymą.

Kokia kalba gausiu sprendimą dėl savo prašymo?

Valstybės iždas sprendimus skelbia tik suomių ir švedų kalbomis. Jeigu savo prašymą pateikėte anglų kalba, kartu su sprendimu gausite sprendimo turinio santrauką anglų kalba.

Jei nesu patenkintas sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Per 30 dienų nuo tos dienos, kai buvote informuotas apie sprendimą dėl kompensacijos, galite šį sprendimą raštu apskųsti Draudimo teismui (suom. Vakuutusoikeus). Nurodymai, kaip pateikti apeliacinį skundą, pridedami prie Valstybės iždo sprendimo dėl kompensacijos.

Ar pagal kitos šalies taisykles galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Valstybės iždas gali suteikti jums konsultaciją su kompensacijos prašymu susijusiais klausimais. Jeigu rengdamas savo prašymą naudojatės išorės teisininko pagalba, šios pagalbos išlaidos gali būti kompensuojamos tik tuo atveju, jeigu jums buvo skirta teisinė pagalba arba patarėjas teisės klausimais bylos nagrinėjimui teisme. Prašymo parengimo išlaidos taip pat gali būti kompensuojamos, kai byla nenagrinėjama teisme, jeigu jūs atitinkate nustatytas finansines sąlygas teisinei pagalbai gauti.

Ar šioje šalyje yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą?

Pagalbą prašymui parengti galite gauti iš Suomijos paramos aukoms organizacijos (suom. Rikosuhripäivystys, RIKU). Šios organizacijos kontaktinius duomenis galite rasti jos interneto svetainėje adresu https://www.riku.fi/en/home/

Paskutinis naujinimas: 19/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.