Jeigu mano prašymas (iš kitos šalies) turi būti nagrinėjamas šioje šalyje

Prancūzija

Turinį pateikė
Prancūzija

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą tarpvalstybiniais atvejais?

Kiekviename apygardos teisme (pranc. tribunal de grande instance) veikianti Žalos kompensavimo nusikaltimų aukoms valdyba (Commission d’indemnisation des victimes d’infractions, toliau – CIVI) priima sprendimus dėl nusikaltimų aukų arba jų išlaikytinių pateikiamų kompensacijos prašymų.

Terorizmo atvejais sprendimus dėl prašymų priima FR., Garantijų fondas terorizmo ir kitų nusikaltimų aukoms (pranc. Fonds de garantie des actes de terrorisme et d’autres infractions, toliau – FGTI), o kilus ginčui sprendimus peržiūri teismas.

Ar galiu siųsti prašymą tiesiogiai šios šalies sprendžiančiajai institucijai net tarpvalstybiniais atvejais (ne per mano šalies padedančiąją instituciją)?

Taip, dėl savo atvejo galite kreiptis tiesiogiai į instituciją, kuri galės priimti sprendimą dėl jūsų prašymo.

Kokia kalba (-omis) kompensavimo institucija (-os) priima:

– prašymą?

– patvirtinamuosius dokumentus?

Prašymas ir dokumentai priimami prancūzų arba anglų kalbomis.

Jei kitos ES šalies kompensavimo institucija išvers prašymą ir (arba) patvirtinamuosius dokumentus, kas už tai sumokės?

Nukentėjusieji iš kitų valstybių prašomi, kai įmanoma, savo sąskaita pateikti svarbiausių dokumentų vertimą į prancūzų kalbą.

Ar šioje šalyje reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius už mano prašymo (gauto iš kitos ES šalies) nagrinėjimą? Jei taip, kaip galiu juos sumokėti?

Ne.

Jei turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo, ar mano kelionės išlaidos gali būti atlygintos? Kaip galiu pateikti prašymą jas kompensuoti? Į ką turiu kreiptis?

Jūsų dalyvavimo nereikalaujama. Tačiau tam tikromis sąlygomis jūs galite prašyti kompensuoti savo kelionės išlaidas, skirti dienpinigius maistui ir apgyvendinimui, taip pat išmoką už dalyvavimą (pranc. indemnité de comparution).

Siekdami gauti šią kompensaciją, turite kreiptis į šaukimą jums išdavusį teismą.

Jei turėsiu dalyvauti asmeniškai, ar dalyvaus vertėjas žodžiu?

Taip, jeigu atvyksite, bus nemokamai suteiktos vertėjo žodžiu paslaugos.

Ar mano šalies gydytojų išduotos medicininės pažymos bus priimtos arba pripažintos, ar mano sveikatą ir (arba) žalą turės ištirti jūsų medicinos specialistai?

Bus priimamos jūsų gyvenamosios vietos šalies medicinos pažymos. Priklausomai nuo atvejo, sveikatos įvertinimą galima atlikti remiantis dokumentais.

Ar mano kelionės išlaidos bus atlygintos, jei turėsiu pasitikrinti sveikatą šioje šalyje?

Pageidautina, kad tarpusavio susitarimu su nukentėjusiuoju sveikatos patikrinimas būtų suorganizuojamas per vieną iš jo apsilankymų Prancūzijoje. Kitais atvejais nukentėjusiojo patirtas sveikatai pasitikrinti skirtos kelionės išlaidas, pateikus patvirtinamuosius dokumentus, kompensuos FGTI.

Kiek apytikriai užtrunka, kol gaunamas institucijos ar įstaigos sprendimas dėl žalos atlyginimo?

CIVI kanceliarija nedelsdama perduoda prašymą FGTI.

FGTI per du mėnesius nuo CIVI kanceliarijos perduotos visos dokumentacijos gavimo turi pateikti nukentėjusiajam pasiūlymą.

Jeigu nukentėjusysis priima pasiūlymą, susitarimo protokolas perduodamas CIVI pirmininkui tvirtinti. Kai susitarimas patvirtinamas, jis gali būti vykdomas. Apie sprendimą pranešama nukentėjusiajam ir FGTI, kuris atlieka mokėjimą.

Jeigu FGTI, nurodydamas priežastis, atsisako vykdyti sprendimą arba jeigu nukentėjusysis atsisako pasiūlymo, arba jeigu nukentėjusysis per du mėnesius neatsako į FGTI pasiūlymą, CIVI bylą nagrinėja teismine tvarka: tuo atveju teisėjas išnagrinėja prašymą ir patikrina pateiktus pareiškimus ir dokumentus.

Ne vėliau kaip likus 15 dienų iki posėdžio prokuroras ir FGTI pateikia pastabas. Šaukimas ieškovui ir FGTI turi būti išsiųstas bent prieš du mėnesius.

Kai byla apsvarstoma uždarame posėdyje, ieškovui ir FGTI pranešama apie CIVI sprendimą skirti arba atsisakyti skirti kompensaciją, o skirtą kompensaciją FGTI išmoka per mėnesį nuo to pranešimo.

Terorizmo atvejais (FR.) sumą avansu FGTI sumoka per mėnesį nuo visos dokumentacijos gavimo, jeigu dokumentacija yra tinkama kompensacijai skirti. FGTI per tris mėnesius pateikia kompensacijos pasiūlymą nukentėjusiajam (kai jo būklė stabilizuojasi) arba mirusiojo nukentėjusiojo artimiems šeimos nariams.

Kokia kalba gausiu sprendimą dėl savo prašymo?

Sprendimą gausite prancūzų kalba. Galite paprašyti nemokamo vertimo.

Jei nesu patenkintas sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Jeigu nesate patenkintas CIVI sprendimu, galite prašyti, kad jį iš naujo išnagrinėtų apeliacinis teismas (pranc. Cour d’appel), kurio jurisdikcijai priklauso CIVI.

Ar pagal kitos šalies taisykles galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Teisinė pagalba jums gali būti suteikta vadovaujantis Prancūzijoje taikytinomis teisės normomis.

Ar šioje šalyje yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą tarpvalstybiniu atveju?

Paramos aukoms asociacijos, į kurias galima kreiptis teismų paramos aukoms tarnybose ir (arba) pačių asociacijų patalpose, gali jums suteikti nemokamą pagalbą kompensacijos prašymui parengti.

Paskutinis naujinimas: 05/11/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.