Jeigu mano prašymas (iš kitos šalies) turi būti nagrinėjamas šioje šalyje

Vokietija

Turinį pateikė
Vokietija

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą tarpvalstybiniais atvejais?

Sprendimus priima federalinės žemės padedančiosios institucijos. Jurisdikcija tenka federalinei žemei, kurioje įvykdytas nusikaltimas. Tam, kad prašymą teikiančiam užsieniečiui nereikėtų ieškoti atsakingos įstaigos, jis gali susisiekti su pagrindiniu kontaktiniu centru (Federaline darbo ir socialinių reikalų ministerija), o šis kompensacijos prašymą persiųs tinkamai institucijai.

Ar galiu siųsti prašymą tiesiogiai šios šalies sprendžiančiajai institucijai net tarpvalstybiniais atvejais (ne per savo šalies ryšių palaikymo atstovybę)?

Galite, tačiau reikėtų informuoti ir kompetentingas padedančiąsias institucijas.

Kokia kalba (-omis) kompensavimo institucijos priima:

– prašymą?

Bet kuria Europos kalba.

– patvirtinamuosius dokumentus?

Bet kuria Europos kalba.

Jei kitos ES šalies kompensavimo institucija išvers prašymą ir (arba) patvirtinamuosius dokumentus, kas už tai sumokės?

Prašymo pateikėjui už vertimus mokėti nereikia. Paprastai šias išlaidas padengia sprendžiančiosios institucijos.

Ar šioje šalyje reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius už mano prašymo (gauto iš kitos ES šalies) nagrinėjimą? Jei taip, kas juos apmoka?

Nukentėjusiųjų prašymams kompensuoti žalą Vokietijoje netaikomi jokie administraciniai ar kiti mokesčiai.

Jei turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo, ar mano kelionės išlaidos gali būti atlygintos? Kaip galiu pateikti prašymą jas kompensuoti? Į ką turiu kreiptis?

Kelionės išlaidas, jei jos būtinos, sumoka kompetentinga sprendžiančioji institucija.

Jei turėsiu dalyvauti asmeniškai, ar dalyvaus vertėjas žodžiu?

Juridinės teisės gauti vertėjo žodžiu paslaugas neturite. Tačiau faktiškai vertėjai žodžiu dažnai pasitelkiami, kai reikia jų paslaugų.

Ar mano šalies gydytojų išduotos medicininės pažymos bus priimtos arba pripažintos, ar mano sveikatą ir (arba) žalą turės ištirti jūsų medicinos specialistai?

Paprastai tokios pažymos priimamos.

Ar bus atlygintos kelionės išlaidos, jei man šioje šalyje turės būti atliktas sveikatos patikrinimas?

Kelionės išlaidas, jei jos būtinos, sumoka kompetentinga sprendžiančioji institucija.

Kiek laiko apytikriai užtrunka, kol gaunamas institucijos ir (arba) įstaigos sprendimas dėl kompensacijos?

Galutinio atsakymo į šį klausimą nėra, nes kompensavimo procedūros trukmė labai priklauso nuo kiekvieno atskiro atvejo aplinkybių.

Kokia kalba gausiu sprendimą dėl savo prašymo?

Paprastai sprendimas išverčiamas į atitinkamą nacionalinę kalbą.

Jei nesu patenkintas sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Dėl kompensavimo procedūros metu priimto sprendimo galima pateikti apeliacinį skundą. Jei apeliacinis skundas netenkinamas, galima pateikti skundą Socialiniam teismui.

Ar pagal kitos šalies taisykles galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Visi pareiškėjai bet kuriuo metu gali gauti teisinę pagalbą, tačiau išlaidos negali būti kompensuojamos.

Ar šioje šalyje yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą tarpvalstybiniu atveju?

Vokietijoje yra nemažai vietos, regioninių ir nacionalinių paramos nukentėjusiesiems organizacijų, kurios gali suteikti pagalbą. Šioje interneto svetainėje pateikiama naudinga apžvalga (taip pat ir anglų bei ispanų kalbomis): http://www.odabs.org.

Paskutinis naujinimas: 17/06/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.