Jeigu mano prašymas (iš kitos šalies) turi būti nagrinėjamas šioje šalyje

Graikija

Turinį pateikė
Graikija

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą tarpvalstybiniais atvejais?

Graikijos kompensavimo institucija (graik. Archí Apozimíosis)

Ar galiu siųsti prašymą tiesiogiai šios šalies sprendžiančiajai institucijai net tarpvalstybiniais atvejais (ne per mano šalies padedančiąją instituciją)?

Jeigu jūsų gyvenamoji vieta (graik. katoikía) arba įprastinė gyvenamoji vieta (graik. siníthi diamoní) yra kitos valstybės narės teritorijoje, prašymas turi būti pateikiamas atitinkamos valstybės narės padedančiajai institucijai, kuri jį nusiųs Graikijos kompensavimo institucijai. Tuo atveju Graikijos kompensavimo institucija atitinkamos valstybės narės padedančiajai institucijai ir pareiškėjui, kai tik bus įmanoma, nusiųs toliau nurodytą informaciją: a) už klausimo išnagrinėjimą atsakingo kontaktinio asmens arba skyriaus duomenis; b) prašymo gavimo patvirtinimą ir c) apytikrį laiką, iki kurio galima tikėtis sprendimo dėl prašymo.

Kokia (-iomis) kalba (-omis) kompensavimo institucija priima prašymą?

Oficialioji kalba, kuria pateikiamas prašymas ir keičiamasi informacija, duomenimis ir patvirtinamaisiais dokumentais, yra graikų kalba.

Jei kompensavimo institucija išvers prašymą ir (arba) patvirtinamuosius dokumentus, kas už tai sumokės?

Ji neprisiima atsakomybės už vertimą ir atitinkamai nedengs išlaidų.

Ar šioje šalyje reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius už mano prašymo (gauto iš kitos ES šalies) nagrinėjimą? Jei taip, kaip galiu juos sumokėti?

Taip, mokestis yra 50 EUR. Jeigu, kompensavimo institucijai svarstant prašymą, mokestis yra nesumokėtas, prašymas bus atmestas. Graikijos padedančioji institucija gali suteikti jums informacijos apie banko pavedimą, kurį reikės atlikti.

Jeigu jūs esate SEPA (bendros mokėjimų eurais erdvės) šalyje, elektroninį mokestį galite sumokėti SEPA kredito pervedimu eurais – bankas gavėjas yra Graikijos bankas. IBAN sąskaitos numeris ir pavedimo duomenys yra šie:

Gavėjo pavadinimas: FINANSŲ MINISTERIJA

Gavėjo adresas: 10 Kar. Servias St., 10562, Athens

Gavėjo IBAN: GR1201000230000000481090510

Gavėjo banko identifikavimo kodas (BIC): BNGRGRAA

Pavedimo informacija: xxxxxxxxx95xxxxxxxxx (20 simbolių kodinį slaptažodį / mokėjimo kodą jums pateiks Graikijos padedančioji institucija)

Jei turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo, ar mano kelionės išlaidos gali būti atlygintos? Kaip galiu pateikti prašymą jas kompensuoti? Į ką turiu kreiptis?

Jeigu Graikijos kompensavimo institucija mano, kad to prireiks, ji gali jus, nusikaltėlį arba kitas šalis, pvz., liudytojus ar ekspertus, kviesti atvykti asmeniškai ir duoti jai parodymus.

Jeigu jūsų gyvenamoji vieta arba jūsų įprastinė gyvenamoji vieta yra kitos valstybės narės teritorijoje, Graikijos kompensavimo institucija paprašys atitinkamos padedančiosios institucijos apklausti atitinkamą asmenį pagal valstybės, kurioje jis yra, teisę ir nusiųsti jai apklausos ataskaitą. Ji, bendradarbiaudama su atitinkama padedančiąja institucija, taip pat gali pagal Graikijos teisę telefonu arba vaizdo konferencijos būdu pati atlikti apklausą. Tuo atveju Graikijos kompensavimo institucija negali įpareigoti pareiškėjo dalyvauti apklausoje. Graikijos padedančioji institucija padės atitinkamos valstybės narės kompensavimo institucijai apklausti jus arba kitas šalis, pvz., liudytojus arba ekspertus.

Šiuo tikslu Graikijos padedančioji institucija atitinkamos valstybės narės kompensavimo institucijos prašymu: a) padės kompensavimo institucijai, kai apklausą pagal Graikijos teisę telefonu arba vaizdo konferencijos būdu tiesiogiai atlieka kompensavimo institucija – tuo atveju padedančioji institucija suteiks ir užtikrins reikiamą logistinę infrastruktūrą, arba b) ji pati atliks apklausą pagal Graikijos teisę ir nusiųs atitinkamos valstybės narės kompensavimo institucijai apklausos ataskaitą. Pastaruoju atveju graikų kalba parengta apklausos ataskaita bus išversta į valstybės narės oficialiąją kalbą arba vieną iš jos oficialiųjų kalbų arba į bet kurią kitą ES kalbą, kurią ta valstybė narė nurodė kaip priimtiną.

Graikijos padedančiosios institucijos šiuo tikslu patirtas išlaidas padengia Graikijos valstybė.

Jei turėsiu dalyvauti asmeniškai, ar dalyvaus vertėjas žodžiu?

Taip, skiriamas vertėjas žodžiu.

Ar mano šalies gydytojų išduotos medicininės pažymos bus priimtos arba pripažintos, ar mano sveikatą ir (arba) žalą jai turės ištirti jūsų medicinos specialistai?

Jos yra priimamos, tačiau taip pat gali būti užsakyta eksperto išvada.

Ar mano kelionės išlaidos bus atlygintos, jei turėsiu pasitikrinti sveikatą šioje šalyje?

Taip, jums bus atlygintos išlaidos.

Kiek apytikriai užtrunka, kol gaunamas institucijos ar įstaigos sprendimas dėl žalos atlyginimo?

Graikijos kompensavimo institucija per 3 mėnesius nuo prašymo pateikimo dienos turi išnagrinėti bylą ir per 3 mėnesius nuo prašymo įvertinimo dienos turi pateikti galutinį sprendimą.

Kokia kalba gausiu sprendimą dėl savo prašymo?

Jums suprantama kalba.

Jei nesu patenkintas sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Galite per 4 mėnesius pateikti ieškinį Administraciniame pirmosios instancijos teisme (graik. Dioikitikó Protodikeío).

Ar pagal kitos šalies taisykles galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Nukentėjusieji nuo nusikalstamų veikų, teikiantys ieškinius baudžiamosiose ir civilinėse bylose, taip pat turi teisę gauti teisinę pagalbą. Įstatyme (Įstatymo 3226/2004 1 straipsnyje) numatyta teisinė pagalba mažas pajamas gaunantiems ES valstybės narės piliečiams, trečiųjų šalių piliečiams ir asmenims be pilietybės, jeigu jie teisėtai gyvena Europos Sąjungoje arba jų įprastinė gyvenamoji vieta yra Europos Sąjungoje. Mažas pajamas gaunantys piliečiai, turintys teisę į teisinę pagalbą, yra tie, kurių metinės šeimos pajamos neviršija dviejų trečdalių minimalių metinių asmens pajamų, apibrėžtų Nacionalinėje bendrojoje kolektyvinėje darbo sutartyje. Šalies vidaus ginčo atveju į kitos ginčo šalies pajamas neatsižvelgiama.

Ar šioje šalyje yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą tarpvalstybiniu atveju?

Lyčių lygybės tyrimų centras (Kéntro Erevnón gia Thémata Isótitas – KEThI)

Nacionalinis socialinio solidarumo centras (Ethnikó Kéntro Koinonikís Allilengýis – EKKA)

Lyčių lygybės generalinis sekretoriatas (Genikí Grammateía Isótitas ton Fýlon)

Graikijos pabėgėlių taryba (Ellinikó Symvoúlio gia tous Prósfyges)

„Amnesty International“ Graikijos skyrius (Diethnís Amnistía – Ellinikó Tmíma)

Graikijos policijos kibernetinių nusikaltimų skyrius

Paskutinis naujinimas: 14/06/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.