Jeigu mano prašymas (iš kitos šalies) turi būti nagrinėjamas šioje šalyje

Vengrija

Turinį pateikė
Vengrija

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą tarpvalstybiniais atvejais?

Budapešto vyriausybės įstaiga (Budapest Főváros Kormányhivatala), kaip sprendžiančioji institucija, yra įgaliota priimti sprendimus dėl prašymų skirti kompensaciją, gautų iš kitų valstybių narių.

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 4.

+36 1 896 2104

E. paštas isz.igazgatosag@bfkh.gov.hu

Žiniatinklis https://www.kormanyhivatal.hu/hu/aldozatsegito-szolgalat-at

Ar galiu siųsti prašymą tiesiogiai šios šalies sprendžiančiajai institucijai net tarpvalstybiniais atvejais (ne per savo šalies padedančiąją instituciją)?

Taip.

Kokia kalba (-omis) kompensavimo institucijos priima:

– prašymą?

Bet kokia kalba.

– patvirtinamuosius dokumentus?

Bet kokia kalba.

Jei kompensavimo institucija išvers prašymą ir (arba) patvirtinamuosius dokumentus iš kitos ES šalies, kas už tai sumokės?

Vengrijos valstybė.

Ar šioje šalyje reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius už mano prašymo (gauto iš kitos ES šalies) nagrinėjimą? Jei taip, kaip galiu juos sumokėti?

Ne, tokių mokesčių nėra.

Jei turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo, ar mano kelionės išlaidos gali būti atlygintos? Kaip galiu pateikti prašymą jas kompensuoti? Į ką turiu kreiptis?

Pagal šią procedūrą nereikalaujama, kad dalyvautumėte asmeniškai.

Jei turėsiu dalyvauti asmeniškai, ar dalyvaus vertėjas žodžiu?

Taip.

Ar bus priimtos arba pripažintos medicinos pažymos, išduotos gydytojų mano gyvenamosios vietos šalyje, – ar mano sveikatą ir (arba) sužalojimą turės patikrinti jūsų medicinos specialistai?

Vengrijos institucija priima jūsų gyvenamosios šalies sveikatos pažymas.

Ar mano kelionės išlaidos bus atlygintos, jei turėsiu pasitikrinti sveikatą šioje šalyje?

Ne.

Kiek laiko apytikriai užtrunka, kol gaunamas institucijos (įstaigos) sprendimas dėl kompensacijos?

Procedūros metu sprendimas turi būti priimtas ne vėliau kaip per 60 dienų.

Kokia kalba gausiu sprendimą dėl savo prašymo?

Vengrų kalba; vengrų kalba nekalbantiems asmenims jis bus išverstas.

Jei nesu patenkintas sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Dėl pirmąja instancija priimto sprendimo galima pradėti administracinį procesą teismuose.

Ar galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą pagal kitos šalies taisykles?

Galite gauti teisinę pagalbą pagal Vengrijos 2003 m. įstatymą LXXX dėl teisinės pagalbos.

Ar šioje šalyje yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų man padėti kreiptis dėl kompensacijos tarpvalstybiniu atveju?

Pagalbos jūsų interesams ginti paslaugas gali teikti bet kuris paramos aukoms tarnybos organizacinis padalinys, t. y. apskrities ir Budapešto vyriausybės įstaigos ir Paramos aukoms paslaugų centrai, kuriuose paramos aukoms patarėjai teiks praktinę pagalbą (pavyzdžiui, pagalbą pildant paraiškas) ir informaciją suinteresuotosioms šalims. Nukentėjusieji gali kreiptis į pilietinės visuomenės organizacijas (pavyzdžiui, „Baltasis žiedas“ (Fehérgyűrű), „Vengrijos baptistų pagalba“ (Baptista Szeretetszolgálat) ir kt.).

Paskutinis naujinimas: 03/05/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.