Jeigu mano prašymas (iš kitos šalies) turi būti nagrinėjamas šioje šalyje

Italija

Turinį pateikė
Italija

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą tarpvalstybiniais atvejais?

Paramos nukentėjusiems nuo mafijos pobūdžio nusikalstamumo ir tyčinių smurtinių nusikaltimų asmenims komitetas (Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti) prie Vidaus reikalų ministerijos (Via Cavour n. 6; oficialus el. pašto („PEC“) adresas protocollovittimemafia@pecdlci.interno.it). Komitetą sudaro komisijos narys (Commissario), kuris pirmininkauja komitetui ir posėdžiauja kartu su vienu Vidaus reikalų ministerijos atstovu, dviem Teisingumo ministerijos atstovais, vienu Ekonominės plėtros ministerijos atstovu, vienu Ekonominių reikalų ir finansų ministerijos atstovu, vienu Darbo, sveikatos ir socialinės politikos ministerijos atstovu ir vienu balso teisės neturinčiu valstybinio draudimo paslaugų bendrovės CONSAP, kuri atsakinga už atitinkamo fondo finansų valdymą, atstovu.

Prašymus dėl galimybės pasinaudoti fondo lėšomis reikia pateikti nagrinėti Vyriausybės prefektūros arba teritoriniam biurui (Prefettura Ufficio territoriale del Governo), veikiančiam vienoje iš šių vietų: teismo, priėmusio apkaltinamąjį nuosprendį dėl vienos iš Įstatymo Nr. 122/2016 11 straipsnyje nurodytų nusikalstamų veikų, veiklos vietoje; suinteresuotosios šalies arba kitų įgaliotų asmenų, jei nusikalstamos veikos auka mirė, gyvenamojoje vietoje; specialiojo atstovo (procuratore speciale), atstovaujančio nukentėjusiajam arba kitiems įgaliotiems asmenims, jei jie yra Italijos arba ES valstybės narės piliečiai, negyvenantys Italijoje, gyvenamojoje vietoje.

Faktiškai sprendimą dėl prašymo priima Komitetas.

Galimybės pasinaudoti fondo lėšomis sąlygos bei prašymo forma pateikiami šioje Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje:

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_10_6.page

Ar galiu siųsti prašymą tiesiogiai šios šalies sprendžiančiajai institucijai net tarpvalstybiniais atvejais (ne per savo šalies padedančiąją instituciją)?

Taip, nors gali būti pravartu kreiptis per padedančiąją instituciją, kad būtų išverstas prašymas ir bet kokie kiti dokumentai.

Kokia kalba (-omis) kompensavimo institucija (-os) priima:

  • prašymą?
  • patvirtinamuosius dokumentus?

Italų.

Jei kompensavimo institucija išvers prašymą ir (arba) patvirtinamuosius dokumentus iš kitos ES šalies, kas už tai sumokės?

Pareiškėjas nepatiria jokių išlaidų.

Ar šioje šalyje reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius už mano prašymo (gauto iš kitos ES šalies) nagrinėjimą? Jei taip, kaip galiu juos sumokėti?

Ne.

Jei turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo, ar mano kelionės išlaidos gali būti atlygintos? Kaip galiu pateikti prašymą jas kompensuoti? Į ką turiu kreiptis?

Dalyvauti nereikia, nes nėra rungimosi principu grindžiamų posėdžių. Jei norite pateikti papildomų pastabų ar dokumentų, juos galite siųsti patvirtintu el. paštu arba per padedančiąją instituciją.

Dekreto Nr. 222/2008 6 straipsnis: „Pareiškėjo išklausymas Italijos sprendžiančiosios institucijos prašymu“

„1. Jei Italijos sprendžiančioji institucija nusprendžia išklausyti pareiškėją ar bet kokį kitą asmenį pagal Įstatyminio dekreto 2 straipsnio 3 dalį, ji siunčia prašymą kitos valstybės narės padedančiajai institucijai pagal šio reglamento 3 straipsnio 2 dalyje nustatytas procedūras. Prašyme turi būti pateikta informacija apie Italijos teisėje nustatytus procedūrinius formalumus ir prašoma kitos valstybės narės padedančiosios institucijos, kuri gaus prašymą, apie juos informuoti asmenį, kuris bus išklausytas.“

„2. Jei Italijos sprendžiančioji institucija nusprendžia prašyti kitos valstybės narės padedančiosios institucijos išklausyti pareiškėją ar bet kokį kitą asmenį atsižvelgiant į tos valstybės narės teisės aktus, pagal Įstatyminio dekreto 2 straipsnio 3 dalies paskutinę dalį ji siunčia prašymą vadovaudamasi šio reglamento 3 straipsnio 2 dalyje nurodytomis procedūromis.“

Jei turėsiu dalyvauti asmeniškai, ar dalyvaus vertėjas žodžiu?

Žr. atsakymą į ankstesnį klausimą.

Ar bus priimtos arba pripažintos medicinos pažymos, išduotos gydytojų mano gyvenamosios vietos šalyje, – ar mano sveikatą ir (arba) sužalojimą turės patikrinti jūsų medicinos specialistai?

Šios pažymos bus pripažintos, jei jos bus pateiktos italų arba anglų kalba. Vietos gydytojai neturi atlikti jokių specialių patikrinimų.

Ar mano kelionės išlaidos bus atlygintos, jei turėsiu pasitikrinti sveikatą šioje šalyje?

Nereikia atlikti jokių sveikatos patikrinimų. Vietoj to turėsite pateikti atitinkamus medicininius dokumentus ir patirtas medicinines išlaidas pagrindžiančias sąskaitas.

Kiek laiko apytikriai užtrunka, kol gaunamas institucijos ir (arba) įstaigos sprendimas dėl kompensacijos?

Pagal dabartines taisykles – 60 dienų nuo prašymo gavimo dienos. Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad procesas bus sustabdytas, jei sprendžiančioji institucija prašys pateikti bet kokius kitus dokumentus ar informaciją (Įstatymo Nr. 241/90 10-bis straipsnis).

Kokia kalba gausiu sprendimą dėl savo prašymo?

Italų.

Jei nesu patenkintas sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Pareikšdamas ieškinį bendrosios kompetencijos teisme (tribunale) per 60 dienų nuo pranešimo apie sprendimą.

Ar galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą pagal kitos šalies taisykles?

Ne.

Ar šioje šalyje yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų man padėti kreiptis dėl kompensacijos tarpvalstybiniu atveju?

Šią informaciją teikiančio biuro duomenimis, tokių organizacijų nėra.

Paskutinis naujinimas: 16/09/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.