Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (latvių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Jeigu mano prašymas (iš kitos šalies) turi būti nagrinėjamas šioje šalyje

Latvija

Turinį pateikė
Latvija

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą tarpvalstybiniais atvejais?

Teisinės pagalbos administracija (Juridiskās palīdzības administrācija)
Pils laukums 4
Riga

Telefonas +371 67514208
Nemokama telefono linija +371 80001801
Faksas +371 67514209

El. paštas jpa@jpa.gov.lv
Žiniatinklio svetainė https://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng

Ar galiu siųsti prašymą tiesiogiai šios šalies sprendžiančiajai institucijai net tarpvalstybiniais atvejais (ne per savo šalies padedančiąją instituciją)?

Prašymą skirti valstybės kompensaciją galite siųsti tiesiogiai Teisinės pagalbos administracijai nesikreipdamas į Europos Sąjungos valstybės narės, kuri yra jūsų gyvenamosios vietos valstybė, kompetentingą instituciją.

Kokia (-iomis) kalba (-omis) kompensavimo institucijos priima prašymą?

Teisinės pagalbos administracija prašymus skirti valstybės kompensaciją ir prie jų pridėtus dokumentus priima latvių arba anglų kalba. Teisinės pagalbos administracijai teikiami dokumentai neprivalo būti legalizuoti, jiems taip pat netaikomi lygiaverčiai formalumai.

Jei kompensavimo institucija išvers prašymą ir (arba) patvirtinamuosius dokumentus iš kitos ES šalies, kas už tai sumokės?

Jei reikia išversti prašymą skirti valstybės kompensaciją ir prie jo pridėtus dokumentus, vertimo išlaidos bus padengtos iš Teisinės pagalbos administracijai skirtų valstybės biudžeto lėšų.

Ar šioje šalyje reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius už mano prašymo (gauto iš kitos ES šalies) nagrinėjimą? Jei taip, kaip galiu juos sumokėti?

Jums nereikės mokėti už prašymo skirti valstybės kompensaciją, gauto iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės, peržiūrą.

Jei turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo, ar mano kelionės išlaidos gali būti atlygintos? Kaip galiu pateikti prašymą jas kompensuoti? Į ką turiu kreiptis?

Prašymo skirti valstybės kompensaciją ir sprendimo dėl valstybės kompensacijos mokėjimo arba atsisakymo ją mokėti priėmimo procese jums dalyvauti nereikia.

Jei Teisinės pagalbos administracija nustato, kad sprendimui priimti reikia papildomos informacijos, jums apie tai bus pranešta per septynias dienas nuo prašymo skirti valstybės kompensaciją gavimo.

Sprendimas bus išsiųstas prašyme skirti valstybės kompensaciją nurodytu adresu.

Jei turėsiu dalyvauti asmeniškai, ar dalyvaus vertėjas žodžiu?

Prašymo skirti valstybės kompensaciją ir sprendimo dėl valstybės kompensacijos mokėjimo arba atsisakymo ją mokėti priėmimo procese jums dalyvauti nereikia.

Ar bus priimtos arba pripažintos medicinos pažymos, išduotos gydytojų mano gyvenamosios vietos šalyje, – ar mano sveikatą ir (arba) sužalojimą turės patikrinti jūsų medicinos specialistai?

Sprendimą dėl ekspertizės priima procesui vadovaujantis subjektas (policija, prokuratūra, teismas). Teisinės pagalbos administracija subjekto, vadovaujančio procesui, prašys pateikti informaciją apie ekspertizės rezultatus.

Ekspertų išvados grindžiamos medicinos dokumentais ar kitais objektyviais duomenimis.

Ar mano kelionės išlaidos bus atlygintos, jei turėsiu pasitikrinti sveikatą šioje šalyje?

Jei procesui vadovaujantis subjektas (policija, prokuratūra, teismas) nusprendė prašyti atlikti ekspertizę, jūsų kelionės išlaidos bus atlygintos (iš nacionalinio biudžeto) pagal Latvijos Respublikos įstatymuose ir taisyklėse nustatytą procedūrą ir atsižvelgiant į juose numatytą sumą.

Kiek laiko apytikriai užtrunka, kol gaunamas institucijos ir (arba) įstaigos sprendimas dėl kompensacijos?

Teisinės pagalbos administracija sprendimą dėl valstybės kompensacijos mokėjimo arba atsisakymo ją mokėti priima per vieną mėnesį nuo prašymo skirti kompensaciją gavimo, o sprendimas siunčiamas prašyme skirti valstybės kompensaciją nurodytu adresu.

Jei Teisinės pagalbos administracijai iš jūsų arba procesui vadovaujančio subjekto (policijos, prokuratūros, teismo) reikia kokios nors papildomos informacijos, sprendimo priėmimo terminas sustabdomas, kol bus gauta visa reikalinga informacija.

Kokia kalba gausiu sprendimą dėl savo prašymo?

Sprendimas dėl valstybės kompensacijos mokėjimo arba atsisakymo ją mokėti jums bus siunčiamas latvių kalba su vertimu į kalbą, kurią Europos Sąjungos valstybė narė, kurioje gyvenate, yra nurodžiusi kaip priimtiną kalbą.

Jei nesu patenkintas sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Teisinės pagalbos administracijos sprendimą dėl valstybės kompensacijos mokėjimo arba atsisakymo ją mokėti per vieną mėnesį nuo šio sprendimo įsigaliojimo galite apskųsti pateikdamas Teisinės pagalbos administracijai atitinkamą prašymą, kuris bus persiųstas Teisingumo ministerijai.

Ar galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą pagal kitos šalies taisykles?

Kad galėtumėte kreiptis dėl valstybės kompensacijos, jums nereikalinga teisinė pagalba. Teisinės pagalbos administracija teikia reikiamą pagalbą dėl prašymo skirti valstybės kompensaciją proceso.

Ar šioje šalyje yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų man padėti kreiptis dėl kompensacijos tarpvalstybiniu atveju?

Asociacija „Skalbes“ turi nemokamą pagalbos liniją 116006 „Pagalbos linija nusikaltimų aukoms“ (kiekvieną dieną 7.00–22.00 val.), kuri teikia emocinę ir psichologinę paramą nusikalstamų veikų aukoms, informaciją apie nukentėjusiųjų procesines teises (pavyzdžiui, teises baudžiamajame procese, teises gauti kompensaciją už žalą, valstybės kompensaciją ir pan.), galimas paslaugas ir esamas paramos aukoms tarnybas.

Paskutinis naujinimas: 18/12/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.