Jeigu mano prašymas (iš kitos šalies) turi būti nagrinėjamas šioje šalyje

Lietuva

Turinį pateikė
Lietuva

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą tarpvalstybiniais atvejais?

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
Gedimino pr. 30
Vilnius

Ar galiu siųsti prašymą tiesiogiai šios šalies sprendžiančiajai institucijai net tarpvalstybiniais atvejais (ne per mano šalies padedančiąją instituciją)?

Taip, asmuo gali pateikti prašymą Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai tiesiogiai.

Kokia kalba (-omis) kompensavimo institucija (-os) priima:

– prašymą?

– patvirtinamuosius dokumentus?

Prašymas ir papildomi dokumentai turi būti pateikti lietuvių arba anglų kalbomis.

Jei kitos ES šalies kompensavimo institucija išvers prašymą ir (arba) patvirtinamuosius dokumentus, kas už tai sumokės?

Prašymo ir/ar pridedamų dokumentų vertimus į lietuvių ar anglų kalbą turi apmokėti prašymą pateikiantis asmuo ar siunčianti institucija.

Ar šioje šalyje reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius už mano prašymo (gauto iš kitos ES šalies) nagrinėjimą? Jei taip, kaip galiu juos sumokėti?

Ne.

Jei turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo, ar mano kelionės išlaidos gali būti atlygintos? Kaip galiu pateikti prašymą jas kompensuoti? Į ką turiu kreiptis?

Nukentėjusio asmens dalyvavimas priimant sprendimą nėra privalomas, todėl tokio pobūdžio išlaidos nėra atlyginamos.

Jei turėsiu dalyvauti asmeniškai, ar dalyvaus vertėjas žodžiu?

Nukentėjusio asmens dalyvavimas priimant sprendimą nėra privalomas.

Ar mano šalies gydytojų išduotos medicininės pažymos bus priimtos arba pripažintos, ar mano sveikatą ir (arba) žalą turės ištirti jūsų medicinos specialistai?

Dokumentai, išduoti kompetentingų institucijų/asmenų aukos gyvenamosios vietos valstybėje, bus pripažinti.

Ar mano kelionės išlaidos bus atlygintos, jei turėsiu pasitikrinti sveikatą šioje šalyje?

Ne.

Kiek apytikriai užtrunka, kol gaunamas institucijos ar įstaigos sprendimas dėl žalos atlyginimo?

Sprendimas priimamas per mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų pateikimo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai.

Kokia kalba gausiu sprendimą dėl savo prašymo?

Įprastai lietuviškai.

Jei nesu patenkintas sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo įteikimo dienos.

Ar pagal kitos šalies taisykles galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Taip, asmuo gali kreiptis į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą, kuri spręs dėl teisinės pagalbos suteikimo.

Ar šioje šalyje yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą tarpvalstybiniu atveju?

Ne.

Paskutinis naujinimas: 07/04/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.