Jeigu mano prašymas (iš kitos šalies) turi būti nagrinėjamas šioje šalyje

Liuksemburgas

Turinį pateikė
Liuksemburgas

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą tarpvalstybiniais atvejais?

Teisingumo ministerija

13, rue Erasme
L-2934
LUXEMBOURG

Tel. (352) 2478 45 27, (352) 2478 45 17
Faksas (352) 26 68 48 61, (352) 22 52 96

El. paštas info@mj.public.lu
Interneto svetainė http://www.mj.public.lu/

Ar galiu siųsti prašymą tiesiogiai šios šalies sprendžiančiajai institucijai net tarpvalstybiniais atvejais (ne per savo šalies padedančiąją instituciją)?

Taip, prašymą skirti kompensaciją reikėtų siųsti paštu tiesiogiai Liuksemburgo teisingumo ministerijai, jei pareiškėjas neturi teisės gauti kompensacijos iš kitos valstybės narės ir gali įrodyti, kad teisėtai ir nuolat gyvena Liuksemburge.

Pareiškėjui gali būti netaikomas reikalavimas teisėtai ir nuolat gyventi Liuksemburge, jei jis nukentėjo nuo Baudžiamojo kodekso 382-1 straipsnyje nurodyto nusikaltimo (prekybos žmonėmis).

Kokia kalba (-omis) kompensavimo institucija (-os) priima prašymą ir patvirtinamuosius dokumentus?

Prašymas skirti kompensaciją ir patvirtinamieji dokumentai priimami šiomis kalbomis:

  • liuksemburgiečių,
  • prancūzų,
  • vokiečių.

Jei kompensavimo institucija išvers prašymą ir (arba) patvirtinamuosius dokumentus iš kitos ES šalies, kas už tai sumokės?

Vertimo išlaidas padengia Teisingumo ministerija.

Ar šioje šalyje reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius už mano prašymo (gauto iš kitos ES šalies) nagrinėjimą? Jei taip, kaip galiu juos sumokėti?

Ne.

Jei turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo, ar mano kelionės išlaidos gali būti atlygintos? Kaip galiu pateikti prašymą jas kompensuoti? Į ką turiu kreiptis?

Nukentėjusiajam dalyvauti neprivaloma. Jam gali atstovauti advokatas. Todėl niekur vykti nereikia.

Jei turėsiu dalyvauti asmeniškai, ar dalyvaus vertėjas žodžiu?

Taip.

Ar bus priimtos arba pripažintos medicinos pažymos, išduotos gydytojų mano gyvenamosios vietos šalyje, – ar mano sveikatą ir (arba) sužalojimą turės patikrinti jūsų medicinos specialistai?

Medicinos pažymos, išduotos gydytojų jūsų gyvenamosios vietos šalyje, bus priimtos arba pripažintos kaip veiksmų, nuo kurių nukentėjote, ir jūsų patirtų sužalojimų patvirtinamieji dokumentai.

Ar mano kelionės išlaidos bus atlygintos, jei turėsiu pasitikrinti sveikatą šioje šalyje?

Netaikoma. Užsienio medicinos pažymos priimamos kaip patvirtinamieji dokumentai.

Kiek laiko apytikriai užtrunka, kol gaunamas institucijos ir (arba) įstaigos sprendimas dėl kompensacijos?

Teisingumo ministerija sprendimą priims per šešis mėnesius nuo prašymo skirti kompensaciją pateikimo.

Kokia kalba gausiu sprendimą dėl savo prašymo?

Kadangi prašymas turi būti surašytas prancūzų, vokiečių arba liuksemburgiečių kalba, atitinkamas sprendimas taip pat bus surašytas viena iš trijų priimtinų kalbų.

Jei nesu patenkintas sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Jei Teisingumo ministerijos sprendimas ginčijamas iš principo arba dėl skirtos sumos, galima pareikšti ieškinį valstybei, kuriai atstovauja Teisingumo ministerija. Ieškinį pareiškėjo pasirinkimu reikia pareikšti Liuksemburgo arba Dykircho apylinkės teisme (tribunal d’arrondissement).

Ar galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą pagal kitos šalies taisykles?

Bet koks asmuo, kuris gali įrodyti, kad neturi pakankamai pajamų, teisės aktuose nustatytomis sąlygomis gali nemokamai gauti teisinę pagalbą. Gali būti paskirtas advokatas, kuris jums teiks teisines konsultacijas arba atstovaus jums teisme, o advokato išlaidas padengs valstybė. Bet kas gali konsultuotis su įstaigomis, teikiančiomis teisinę informaciją ir konsultacijas. Norėdamas nemokamai gauti bet kokios teisinės informacijos, galite kreiptis į Priėmimo ir teisinės informacijos teikimo tarnybą (Service d’Accueil et d’Information juridique).

Ar šioje šalyje yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų man padėti kreiptis dėl kompensacijos tarpvalstybiniu atveju?

Service central d’assistance sociale (SCAS) (Centrinė socialinės pagalbos tarnyba) - Service d’aide aux victimes (SAV) (Paramos aukoms tarnyba)
Bâtiment Plaza Liberty,
Entrée A,
12-18, rue Joseph Junck
L-1839 Luxembourg

Tel. (+352) 47 58 21-627 / 628

Paskutinis naujinimas: 19/03/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.