Jeigu mano prašymas (iš kitos šalies) turi būti nagrinėjamas šioje šalyje

Nyderlandai

Turinį pateikė
Nyderlandai

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą tarpvalstybiniais atvejais?

Kompensavimo už smurtinius nusikaltimus fondas (nyd. Schadefonds Geweldmisdrijven)

Adresas:
Kneuterdijk 1
2514 EM The Hague

Telefonas 070-4142000
E. paštas info@schadefonds.nl

Pašto adresas:
Postbus 71
2501 CB The Hague

Ar galiu siųsti prašymą tiesiogiai šios šalies sprendžiančiajai institucijai net tarpvalstybiniais atvejais (ne per mano šalies padedančiąją instituciją)?

Taip.

Kokia kalba (-omis) kompensavimo institucijos priima:

prašymą?

Bet kuria jūsų pasirinkta kalba, bet pageidautina nyderlandų arba anglų kalba.

patvirtinamuosius dokumentus?

Bet kuria jūsų pasirinkta kalba, bet pageidautina nyderlandų arba anglų kalba.

Jei kitos ES šalies kompensavimo institucija išvers prašymą ir (arba) patvirtinamuosius dokumentus, kas už tai sumokės?

Kompensavimo už smurtinius nusikaltimus fondas.

Ar šioje šalyje reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius už mano prašymo (gauto iš kitos ES šalies) nagrinėjimą? Jei taip, kaip galiu juos sumokėti?

Ne, už prašymo nagrinėjimą administracinių ar kitų mokesčių mokėti nereikia.

Jei turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo, ar mano kelionės išlaidos gali būti atlygintos? Kaip galiu pateikti prašymą jas kompensuoti? Kur turėčiau kreiptis?

Jums asmeniškai dalyvauti nereikia. Sprendimas visada bus pateikiamas raštu ir jums atsiunčiamas paštu.

Jei turėsiu dalyvauti asmeniškai, ar dalyvaus vertėjas žodžiu?

Netaikytina.

Ar mano šalies gydytojų išduotos medicininės pažymos bus priimtos arba pripažintos, ar mano sveikatą ir (arba) žalą turės ištirti jūsų medicinos specialistai?

Kompensavimo už smurtinius nusikaltimus fondas paprastai priims jūsų gydytojo pateiktą medicininę informaciją ir prireikus pateiks ją savo medicinos konsultantams, kad jie ją įvertintų ir patartų. Šie medicinos konsultantai patys sveikatos patikrinimų neatliks.

Ar mano kelionės išlaidos bus atlygintos, jei turėsiu pasitikrinti sveikatą šioje šalyje?

Netaikytina.

Kiek apytikriai užtrunka, kol gaunamas institucijos ar įstaigos sprendimas dėl žalos atlyginimo?

Ne ilgiau kaip 26 savaites, bet paprastai trumpiau.

Kokia kalba gausiu sprendimą dėl savo prašymo?

Kalba, kuria pateikėte prašymą.

Jei nesu patenkintas sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Pateikdamas prieštaravimą Kompensavimo už smurtinius nusikaltimus fondo skundų skyriui. Sprendime dėl jūsų prašymo bus pateikta informacija apie jo užginčijimo procedūrą.

Ar pagal kitos šalies taisykles galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Ne.

Ar šioje šalyje yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą tarpvalstybiniu atveju?

Jums gali padėti Nyderlandų paramos aukoms organizacija (nyd. Slachtofferhulp Nederland). Su Nyderlandų paramos aukoms organizacija galima susisiekti numeriu 0900-0101.

Paskutinis naujinimas: 26/10/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.