Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (lenkų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Jeigu mano prašymas (iš kitos šalies) turi būti nagrinėjamas šioje šalyje

Lenkija

Turinį pateikė
Lenkija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą tarpvalstybiniais atvejais?

Šios informacijos kol kas nėra.

Ar galiu siųsti prašymą tiesiogiai šios šalies sprendžiančiajai institucijai net tarpvalstybiniais atvejais (ne per mano šalies padedančiąją instituciją)?

Kompensacijos prašymą sprendžiančiajai institucijai paprastai turėtų perduoti padedančioji institucija. Tačiau teisę į kompensaciją turintis asmuo gali tiesiogiai perduoti prašymą Lenkijos sprendžiančiajai institucijai.

Kokia kalba (-omis) kompensavimo institucija (-os) priima:

– prašymą?

– patvirtinamuosius dokumentus?

Sprendžiančioji institucija korespondenciją priima lenkų ir anglų kalbomis.

Kitos šalies padedančiosios institucijos atliktų apklausų protokolus sprendžiančioji institucija priima oficialiąja tos šalies kalba.

Jei kitos ES šalies kompensavimo institucija išvers prašymą ir (arba) patvirtinamuosius dokumentus, kas už tai sumokės?

Dokumentų vertimo išlaidas padengia valstybės iždas.

Ar šioje šalyje reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius už mano prašymo (gauto iš kitos ES šalies) nagrinėjimą? Jei taip, kaip galiu juos sumokėti?

Kompensacijos siekiantys asmenys yra visiškai atleisti nuo prievolės sumokėti teismo išlaidas.

Jei turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo, ar mano kelionės išlaidos gali būti atlygintos? Kaip galiu pateikti prašymą jas kompensuoti? Į ką turiu kreiptis?

Jūsų kelionės išlaidos negali būti kompensuojamos. Tačiau jūs galite būti apklaustas nuotoliniu būdu, t. y. be būtinybės atvykti į sprendžiančiąją instituciją. Galite prašyti, kad sprendžiančioji institucija kreiptųsi į jūsų šalies padedančiąją instituciją pagalbos organizuojant jūsų apklausos transliaciją. Tokiai apklausai jūs turite duoti sutikimą.

Jei turėsiu dalyvauti asmeniškai, ar dalyvaus vertėjas žodžiu?

Jeigu reikės, sprendžiančioji institucija skirs ekspertą-vertėją žodžiu. Atitinkamų išlaidų jums nereikės padengti.

Ar mano šalies gydytojų išduotos medicininės pažymos bus priimtos arba pripažintos, ar mano sveikatą ir (arba) žalą turės ištirti jūsų medicinos specialistai?

Sprendžiančioji institucija įvertins, ar jūsų gyvenamosios vietos gydytojų atliktas patikrinimas yra patikimas. Jeigu ji nustatys, kad reikia naujo patikrinimo, jūs turėtumėte pasitikrinti sveikatą. Jums reikės sumokėti tik kelionės išlaidas.

Ar mano kelionės išlaidos bus atlygintos, jei turėsiu pasitikrinti sveikatą šioje šalyje?

Jūsų kelionės išlaidos negali būti kompensuojamos, net jeigu jūs turėjote atvykti į šią šalį sveikatai pasitikrinti.

Kiek apytikriai užtrunka, kol gaunamas institucijos ar įstaigos sprendimas dėl žalos atlyginimo?

Termino, per kurį turi būti nuspręsta dėl kompensacijos prašymo, nėra. Prašymo nagrinėjimo trukmė priklausys ne tik nuo bylos sudėtingumo ir nuo to, kokius įrodymus sprendžiančioji institucija turi surinkti, bet ir nuo bylų, kurias tuo metu nagrinėja sprendžiančioji institucija, skaičiaus.

Kokia kalba gausiu sprendimą dėl savo prašymo?

Sprendimas dėl kompensacijos bus išdėstytas lenkų kalba.

Jei nesu patenkintas sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Jeigu nesate patenkintas sprendimu dėl kompensacijos, galite jį apskųsti antrosios instancijos teismui (lenk. sąd II instancji). Apskundimo išlaidų jums padengti nereikės.

Ar pagal kitos šalies taisykles galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Pagal Lenkijos teisę teisinė pagalba gali būti teikiama. Teisinė pagalba teikiama asmenims, kurie įrodo, kad neišgali apmokėti advokato paslaugų. Atsiminkite: siekdami kompensacijos, galite tikėtis pagalbos iš prokuroro, vykdančio procesą, susijusį su nusikaltimu, už kurį siekiate kompensacijos.

Ar šioje šalyje yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą tarpvalstybiniu atveju?

Lenkijoje veikia Paramos aukoms ir iš įkalinimo įstaigų išėjusiems asmenims fondas (lenk. Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej), renkantis lėšas, skirtas, inter alia, padėti nusikaltimų aukoms ir jų artimiausiems giminaičiams. Fondą administruoja teisingumo ministras. Parama organizuojama taip: fondo administratorius viešo konkurso būdu atrenka organizacijas, kurių pasiūlymus jis laiko geriausiais, ir skiria joms specialias subsidijas pagalbos nusikaltimo aukoms priemonėms finansuoti.

Lėšos naudojamos teisinei, psichologinei ir materialinei pagalbai finansuoti. Teisinė pagalba gali apimti pagalbą siekiant kompensacijos, be kita ko, ir tarpvalstybiniais atvejais.

Jeigu pageidaujate pasinaudoti pagalba, turėtumėte susisiekti su nevyriausybine organizacija, šiuo tikslu gavusia teisingumo ministro subsidiją, ir įrodyti, kad esate nusikaltimo auka. Tokių organizacijų sąrašą kartu su jų kontaktiniais duomenimis galima rasti Teisingumo ministerijos interneto svetainės (https://www.ms.gov.pl/en/about-the-ministry-of-justice/) skiltyje „veikla/parama nusikaltimų aukoms/parama nusikaltimų aukoms ir jų artimiausiems giminaičiams – subjektų ir organizacijų sąrašas“ (spausti: działalność/pomoc pokrzywdzonym przestępstwem/pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym – lista podmiotów i organizacji).

Paskutinis naujinimas: 03/04/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.