Jeigu mano prašymas (iš kitos šalies) turi būti nagrinėjamas šioje šalyje

Portugalija

Turinį pateikė
Portugalija

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą tarpvalstybiniais atvejais?

Portugalijoje ši institucija – Nusikaltimų aukų apsaugos komisija (CPCV).

Ar galiu siųsti prašymą tiesiogiai šios šalies sprendžiančiajai institucijai net tarpvalstybiniais atvejais (ne per mano šalies padedančiąją instituciją)?

Ne. Asmenys, nukentėję nuo smurtinių nusikaltimų arba smurto šeimoje, kurių įprastinė gyvenamoji vieta yra kitoje ES valstybėje šalyje, prašymą sumokėti kompensaciją ir (arba) avansą, kuriuos turi sumokėti Portugalija, turi pateikti ES valstybės narės, kurioje yra jų gyvenamoji vieta, kompetentingai institucijai.

Ta institucija prašymą išsiųs Portugalijos CPCV; gavusi prašymą CPCV imsis reikiamų veiksmų faktinėms aplinkybėms ištirti ir sprendimui dėl prašymo priimti.

Kokia (-iomis) kalba (-omis) kompensavimo institucija (-os) priima:

a) prašymą?

CPCV prašymus ir dokumentus priima portugalų ar anglų kalbomis.

b) patvirtinamuosius dokumentus?

Jei CPCV valstybės narės, kurioje yra pareiškėjo įprastinė gyvenamoji vieta, kompetentingos institucijos prašo surengti pareiškėjo ar bet kokio kito asmens (pvz., liudytojo ar eksperto) klausymą, CPCV negali atmesti šio klausymo rašytinio protokolo, jei jis surašytas viena iš Bendrijos institucijų kalbų.

Jei kitos ES šalies kompensavimo institucija išvers prašymą ir (arba) patvirtinamuosius dokumentus, kas už tai sumokės?

CPCV. Dėl paslaugų, kurias CPCV prašoma suteikti, arba dėl jos teikiamų paslaugų smurtinių nusikaltimų ar smurto šeimoje atvejais prašymas atlyginti mokesčius ar išlaidas neteikiamas.

Ar šioje šalyje reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius už mano prašymo (gauto iš kitos ES šalies) nagrinėjimą? Jei taip, kaip galiu juos sumokėti?

Ne.

Jei turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo, ar mano kelionės išlaidos gali būti atlygintos? Kaip galiu pateikti prašymą jas kompensuoti? Į ką turiu kreiptis?

CPVC gauna visus reikalingus dokumentus tyrimui atlikti ir sprendimui procedūroje dėl Portugalijos mokėtinos kompensacijos už Portugalijoje įvykdytą nusikaltimą prieš nukentėjusįjį, kurio įprastinė gyvenamoji vieta yra kitoje valstybėje narėje, priimti. Ji taip pat gali nukentėjusiojo gyvenamosios vietos valstybės narės prašyti išklausyti nukentėjusįjį. Reikalavimo pareiškėjui atvykti į Portugaliją, kad komisija jį išklausytų, nėra.

Jei Portugalijos teismas nusprendžia, kad nukentėjusįjį būtina išklausyti asmeniškai, nesinaudojant kitomis priemonėmis, kelionės ir kitas susijusias išlaidas sumokės Portugalija.

Socialinės apsaugos įstaiga yra nacionalinė institucija, kuri gauna ir nagrinėja teisinės pagalbos prašymus.

Jei turėsiu dalyvauti asmeniškai, ar dalyvaus vertėjas žodžiu?

Taip.

Ar mano šalies gydytojų išduotos medicininės pažymos bus priimtos arba pripažintos, ar mano sveikatą ir (arba) žalą turės ištirti jūsų medicinos specialistai?

Visi valstybės narės, kurioje yra pareiškėjo įprastinė gyvenamoji vieta, kompetentingos institucijos atsiųsti dokumentai priimami be jokių specialių formalių reikalavimų ir jiems netaikomas reikalavimas legalizuoti ar lygiaverčiai formalūs reikalavimai.

Ar mano kelionės išlaidos bus atlygintos, jei turėsiu pasitikrinti sveikatą šioje šalyje?

Medicininiai dokumentai, kuriuos pareiškėjas pateikė valstybės narės, kurioje yra jo įprastinė gyvenamoji vieta, institucijai, ir kurie reikalingi sprendimui dėl kompensacijos priimti, ar kiti dokumentai, kuriuos gali būti prašoma pateikti, bus išsiųsti CPCV, o Portugalijoje nereikės atlikti papildomų sveikatos patikrinimų.

Kiek apytikriai užtrunka, kol gaunamas institucijos ar įstaigos sprendimas dėl žalos atlyginimo?

Valstybės narės, kurioje yra pareiškėjo įprastinė gyvenamoji vieta, kompetentinga institucija ir pats pareiškėjas per 10 dienų gaus pranešimą apie tai, kad CPCV gavo prašymą; pranešime taip pat bus nurodytas tikėtinas sprendimo dėl prašymo priėmimo laikas.

Kokia kalba gausiu sprendimą dėl savo prašymo?

Pareiškėjui ir valstybės narės, kurioje yra pareiškėjo įprastinė gyvenamoji vieta, institucijai sprendimas dėl prašymo kompensuoti žalą gali būti siunčiamas portugalų arba anglų kalba. CPCV taip pat gali nuspręsti naudoti ES valstybės narės, kurioje yra pareiškėjo įprastinė gyvenamoji vieta, oficialiąją kalbą arba kitą tos valstybės narės kalbą, jei tai yra viena iš Bendrijos institucijų kalbų.

Jei nesu patenkintas sprendimu, ar galiu jį apskųsti?

Taip. Jei pareiškėjas mano, kad CPCV sprendimas yra klaidingas, jis gali per 15 dienų pateikti skundą pačiai komisijai. Pateikdamas skundą pareiškėjas turėtų nurodyti savo prašymo pagrindą ir bet kokius, jo manymu, tinkamus įrodymus. CPCV turi per 30 dienų išnagrinėti skundą ir priimti dėl jo sprendimą; ji gali patvirtinti, panaikinti, pataisyti ar pakeisti ginčijamą sprendimą arba pripažinti jį negaliojančiu.

Jei pareiškėjas nėra patenkintas sprendimu dėl skundo, jis sprendimą gali ginčyti administraciniuose teismuose.

Ar pagal kitos šalies taisykles galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

CPCV šiuo klausimu jokių veiksmų nesiima.

Ar šioje šalyje yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą tarpvalstybiniu atveju?

Nusikaltimų aukų apsaugos komisija (CPVC):

  • asmeniškai – Av. Fontes Pereira de Melo, nº 7, 7.º dto., 1050-115 Lisbon, pirmadieniais–penktadieniais, 9.30–12.30 val. ir 14.00–16.30 val.;
  • paštu, naudojant komisijos interneto svetainėje pateiktą formą;
  • el. paštu: correio.cpcv@sg.mj.pt;
  • internetu, užpildžius nukentėjusių nuo smurtinių nusikaltimų asmenų formą arba nukentėjusių nuo smurto šeimoje asmenų formą (https://cpvc.mj.pt/);
  • telefonu: (+351) 213 222 490, skambučiai apmokestinami pagal fiksuotojo ryšio tarifus; darbo laikas – 9.30–12.30 val. ir 14.00–16.30 val.

APAV:

  • paramos aukoms pagalbos linija: (+351) 116 006 (darbo dienomis 9.00–21.00 val.);
  • internetu, APAV svetainėje (portugalų, anglų, rusų ir kinų kalbomis); arba adresu http://infovitimas.pt/pt/app/
  • gestų kalbos vaizdinio vertimo paslauga / SERV IIN – vaizdo skambučiu (+351 12 472) darbo dienomis 10.00–18.00 val.

Pilietybės ir bendros lygybės komisija (portug. Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG):

  • Informacijos nukentėjusiems nuo smurto šeimoje asmenims tarnyba (portug. Serviço de Informação às Vítimas de Violência Doméstica) (teikia informaciją apie nukentėjusiųjų teises ir visoje šalyje pasiekiamus išteklius, taip pat informaciją apie tai, kur galima gauti psichologinės ir socialinės pagalbos bei teisinės informacijos) – telefonas: (+351) 800 202 148 (nemokama, anonimiška, konfidenciali, visą parą visomis dienomis teikiama paslauga).
Paskutinis naujinimas: 28/03/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.