Jeigu mano prašymas (iš kitos šalies) turi būti nagrinėjamas šioje šalyje

Rumunija

Turinį pateikė
Rumunija

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą tarpvalstybiniais atvejais?

Pagal 3 straipsnio 2 dalį paskirta Rumunijos sprendžiančioji institucija yra

Bukarešto apygardos teismo (Tribunalul București)
Finansinių kompensacijų nuo nusikaltimų nukentėjusiems asmenims skyrimo komisija (Comisia pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor),

Bulevardul UNIRII, nr. 37, Sector 3, Bucharest, kodas 030823,

Tel. +40 214083600, +40 214083700
Faks. +4021 3187731

El. paštas: tribunalul.bucuresti@just.ro

Interneto svetainė: https://tribunalulbucuresti.ro/.

Ar galiu siųsti prašymą tiesiogiai šios šalies sprendžiančiajai institucijai net tarpvalstybiniais atvejais (ne per mano šalies padedančiąją instituciją)?

Taip.

Kokia kalba (-omis) kompensavimo institucija (-os) priima:

  • prašymą? Rumunų.
  • patvirtinamuosius dokumentus? Rumunų.

Jei kompensavimo institucija išvers prašymą ir (arba) patvirtinamuosius dokumentus iš kitos ES šalies, kas už tai sumokės?

Ne, netaikytina.

Ar šioje šalyje reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius už mano prašymo (gauto iš kitos ES šalies) nagrinėjimą? Jei taip, kaip juos galiu sumokėti?

Ne.

Jei turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo, ar mano kelionės išlaidos gali būti atlygintos? Kaip galiu pateikti prašymą jas kompensuoti? Į ką turiu kreiptis?

Fizinis dalyvavimas nebūtinas.

Iš teisinės pagalbos lėšų kelionės išlaidos padengiamos, jeigu fizinis dalyvavimas yra reikalaujamas pagal įstatymus arba jeigu to reikalauja teismas, taip pat jeigu teismas nusprendžia, kad kitos galimybės išklausyti atitinkamus asmenis nėra.

Teismas nusprendžia, ar išlaidos bus padengtos, ir informuoja šalį, kaip jos bus atlygintos.

Jei turėsiu dalyvauti asmeniškai, ar dalyvaus vertėjas žodžiu?

Fizinis dalyvavimas nebūtinas.

Iš teisinės pagalbos lėšų kelionės išlaidos padengiamos, jeigu fizinis dalyvavimas yra reikalaujamas pagal įstatymus arba jeigu to reikalauja teismas, taip pat jeigu teismas nusprendžia, kad kitos galimybės išklausyti atitinkamus asmenis nėra.

Teismas nusprendžia, ar išlaidos bus padengtos, ir informuoja šalį, kaip jos bus atlygintos.

Ar mano gyvenamosios šalies gydytojų išduotos medicininės pažymos bus priimtos arba pripažintos, ar mano sveikatą ir (arba) traumą turės ištirti jūsų medicinos specialistai?

Šį klausimą nagrinėja paskirta Rumunijos sprendžiančioji institucija, tiksliau, Bukarešto apygardos teismo Finansinių kompensacijų skyrimo nuo nusikaltimų nukentėjusiems asmenims komisija.

Ar mano kelionės išlaidos bus atlygintos, jei turėsiu pasitikrinti sveikatą šioje šalyje?

Teismas nusprendžia, ar išlaidos bus padengtos, ir informuoja šalį, kaip jos bus atlygintos.

Kiek laiko apytikriai užtrunka, kol gaunamas institucijos ir (arba) įstaigos sprendimas dėl kompensacijos?

Nuo vienų iki dvejų metų.

Kokia kalba gausiu sprendimą dėl savo prašymo?

Rumunų.

Jei nesu patenkintas sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Nagrinėdama finansinės kompensacijos prašymą arba prašymą išmokėti finansinės kompensacijos avansą, Finansinių kompensacijų skyrimo nuo nusikaltimų nukentėjusiems asmenims komisija, kurią sudaro dviejų teisėjų kolegija, gali priimti vieną iš šių sprendimų:

  1. priimti prašymą ir nustatyti finansinės kompensacijos arba, jei taikoma, finansinės kompensacijos avanso dydį;
  2. atmesti prašymą, jeigu finansinės kompensacijos arba, jei taikoma, finansinės kompensacijos avanso išmokėjimo prašymas neatitinka šio įstatymo nuostatų.

Sprendimas dėl finansinės kompensacijos arba finansinės kompensacijos avanso prašymo yra persiunčiamas nukentėjusiam asmeniui.

Sprendimą galima apskųsti apeliaciniam teismui per 15 dienų nuo pranešimo apie sprendimą gavimo.

Ar pagal kitos šalies taisykles galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Pagal Rumunijos įstatymus galite gauti nemokamą valstybinę teisinę pagalbą (Įstatymo Nr. 211/2004 dėl tam tikrų informacijos, paramos ir apsaugos priemonių taikymo nuo nusikaltimų nukentėjusiems asmenims 14 straipsnis ir tolesni straipsniai).

Prašoma teisinė pagalba suteikiama šių kategorijų nukentėjusiems asmenims:

  1. asmenims, prieš kuriuos įvykdyti šie nusikaltimai: suplanuotas pasikėsinimas nužudyti, nesuplanuota žmogžudystė, kūno sužalojimas, tyčinis nusikaltimas, dėl kurio asmuo patiria kūno sužalojimų, išžaginimas, seksualinė prievarta, lytiniai santykiai su nepilnamečiu, nepilnamečių lytinis tvirkinimas;
  2. asmens, kurio mirtį sukėlė tokie nusikaltimai kaip suplanuota ir nesuplanuota žmogžudystė ir tyčiniai nusikaltimai, sutuoktiniui, vaikams arba išlaikytiniams.

Nemokama teisinė pagalba pirmiau nurodytiems asmenims yra suteikiama, jeigu nusikaltimas buvo įvykdytas Rumunijos teritorijoje arba jeigu nusikaltimas įvykdytas ne Rumunijos teritorijoje, bet nuo nusikaltimo nukentėjęs asmuo yra Rumunijos pilietis arba teisėtai Rumunijoje gyvenantis užsienio pilietis ir baudžiamasis procesas vyksta Rumunijoje.

Nemokama teisinė pagalba, jei jos prašoma, suteikiama nuo kitų nusikaltimų nukentėjusiems asmenims, jeigu nukentėjusio asmens vienam šeimos nariui tenkančios mėnesio pajamos neviršija tų metų, kuriais nukentėjęs asmuo pateikė nemokamos teisinės pagalbos prašymą, nacionalinio minimalaus bruto bazinio atlyginimo.

Nemokama teisinė pagalba suteikiama tik tada, jeigu nukentėjęs asmuo kreipėsi į prokuratūrą arba į teismą per 60 dienų nuo nusikaltimo įvykdymo arba nuo tos datos, kai sužinojo apie nusikaltimo įvykdymą. Jeigu nukentėjęs asmuo dėl fizinės arba psichikos būklės negalėjo kreiptis į prokuratūrą, 60 dienų terminas yra skaičiuojamas nuo tos dienos, kai tai padaryti trukdančios aplinkybės išnyko.

Nukentėję asmenys iki 18 metų amžiaus, taip pat asmenys, kuriems taikomas draudžiamasis įsakymas, į prokuratūrą arba į teismą dėl įvykdyto nusikaltimo kreiptis neprivalo. Dėl padaryto nusikaltimo į prokuratūrą gali kreiptis nepilnamečio asmens arba asmens, kuriam taikomas draudžiamasis įsakymas, teisinis atstovas.

Nemokamos teisinės pagalbos prašymas teikiamas apygardos teismui, kurio jurisdikcijoje yra nukentėjusio asmens gyvenamoji vieta, o sprendimą dėl prašymo priima du Finansinių kompensacijų skyrimo nuo nusikaltimų nukentėjusiems asmenims komisijos teisėjai per 15 dienų nuo prašymo pateikimo. Prie nemokamos teisinės pagalbos prašymo pridedami prašyme pateiktų duomenų patvirtinamieji dokumentai ir kiti nukentėjusio asmens turimi dokumentai, kurie būtų naudingi nagrinėjant prašymą.

Sprendimas dėl nemokamos teisinės pagalbos prašymo priimamas uždarame posėdyje, į kurį kviečiamas nukentėjęs asmuo.

Jeigu nukentėjęs asmuo nepasirinko gynybos advokato, išvadoje dėl nemokamos teisinės pagalbos prašymo priėmimo taip pat nurodomas gynybos advokatas, paskirtas ex officio pagal Įstatymą Nr. 51/1995 dėl teisininko profesinės veiklos organizavimo ir praktikos (nauja redakcija, su paskesniais pakeitimais ir papildymais) ir Nuostatus dėl teisininko profesijos.

Išvada dėl nemokamos teisinės pagalbos prašymo patenkinimo perduodama nukentėjusiam asmeniui. Išvada dėl nemokamos teisinės pagalbos prašymo atmetimo teikiama peržiūrėti apygardos teismui, prie kurio veikia Finansinių kompensacijų skyrimo nuo nusikaltimų nukentėjusiems asmenims komisija, nukentėjusio asmens prašymu per 15 dienų nuo pranešimo dienos. Peržiūrą atlieka dviejų teisėjų kolegija.

Nemokama teisinė pagalba teikiama nukentėjusiam asmeniui visą teismo procesą, neviršijant sumos, lygios dviem tų metų, kuriais nukentėjęs asmuo pateikė nemokamos teisinės pagalbos prašymą, nacionaliniams minimaliems bruto baziniams atlyginimams. Nemokamai teisinei pagalbai suteikti reikalingos lėšos skiriamos iš valstybės biudžeto per Teisingumo ministerijos biudžetą.

Pirmiau minėtos nuostatos atitinkamai taikomos skiriant reikiamas sumas, kad būtų užtikrintas sprendimo, kuriuo nuo nusikaltimo nukentėjusiam asmeniui priteisiama civilinė kompensacija, vykdymas.

Nemokamos teisinės pagalbos prašymą ir prašymą skirti sumą, kuri yra reikalinga sprendimo, kuriuo nuo nusikaltimo nukentėjusiam asmeniui priteisiama civilinė kompensacija, vykdymui užtikrinti, taip pat gali pateikti nepilnamečio asmens arba asmens, dėl kurio priimtas draudžiamasis įsakymas, teisinis atstovas. Už nemokamos teisinės pagalbos prašymą ir prašymą skirti sumą, kuri yra reikalinga teismo sprendimo, kuriuo nuo nusikaltimo nukentėjusiam asmeniui priteisiama civilinė kompensacija, vykdymui užtikrinti, žyminio mokesčio mokėti nereikia.

Ar šioje šalyje yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų man padėti kreiptis dėl kompensacijos tarpvalstybiniu atveju?

Nemokamos teisinės pagalbos prašymą ir prašymą skirti sumą, kuri yra reikalinga teismo sprendimo, kuriuo nuo nusikaltimo nukentėjusiam asmeniui priteisiama civilinė kompensacija, vykdymui užtikrinti, taip pat gali pateikti nevyriausybinės organizacijos, kurių veikla yra susijusi su nukentėjusių asmenų apsauga, jeigu nukentėjęs asmuo tą prašymą pasirašo ir prideda visus duomenis bei reikalingus patvirtinamuosius dokumentus.

Paskutinis naujinimas: 22/12/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.