Jeigu mano prašymas (iš kitos šalies) turi būti nagrinėjamas šioje šalyje

Slovėnija

Turinį pateikė
Slovėnija

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą tarpvalstybiniais atvejais?

Slovėnijos Respublikos teisingumo ministerija
Župančičeva 3
Ljubljana

Telefonas +386 1 369 54 40
Faksas +386 1 369 54 75

El. paštas gp.mp@gov.si
Interneto svetainė https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-pravosodje/

Ar galiu siųsti prašymą tiesiogiai šios šalies sprendžiančiajai institucijai net tarpvalstybiniais atvejais (ne per savo šalies padedančiąją instituciją)?

Taip.

Kokia kalba (-omis) kompensavimo institucija (-os) priima:

— prašymą? Slovėnų.

— patvirtinamuosius dokumentus? Slovėnų, kaip patvirtintą vertimą.

Jei prašymas ir patvirtinamieji dokumentai nėra slovėnų kalba, Teisingumo ministerija juos grąžins pareiškėjui arba valstybės narės, iš kurios buvo gautas prašymas, institucijai kartu su paaiškinimu, kad prašymas ir patvirtinamieji dokumentai turi būti slovėnų kalba.

Jei kompensavimo institucija išvers prašymą ir (arba) patvirtinamuosius dokumentus iš kitos ES šalies, kas už tai sumokės?

Jei prašymas ir patvirtinamieji dokumentai nėra slovėnų kalba, Teisingumo ministerija juos grąžins pareiškėjui arba institucijai, iš kurios buvo gautas prašymas, kartu su paaiškinimu, kad prašymas ir patvirtinamieji dokumentai turi būti slovėnų kalba. Kitaip tariant, kompensavimo institucija neverčia prašymų ar patvirtinamųjų dokumentų, gautų iš kitų ES valstybių narių. Vertimo išlaidas padengia Slovėnijos Respublika.

Ar šioje šalyje reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius už mano prašymo (gauto iš kitos ES šalies) nagrinėjimą? Jei taip, kaip galiu juos sumokėti?

Ne. Prašymams, ieškiniams ir sprendimams žalos atlyginimo procese pagal šį įstatymą netaikomas joks mokestis.

Jei turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo, ar mano kelionės išlaidos gali būti atlygintos? Kaip galiu pateikti prašymą jas kompensuoti? Į ką turiu kreiptis?

Ne, išlaidos nėra atlyginamos.

Jei turėsiu dalyvauti asmeniškai, ar dalyvaus vertėjas žodžiu?

Paprastai jums nereikia asmeniškai dalyvauti procedūroje.

Komitetas, priimantis sprendimus dėl kompensacijos nusikaltimų aukoms, gali nuspręsti surengti žodinį nagrinėjimą arba išklausyti šalį ar ekspertą. Pagal bendrosios administracinės procedūros taisykles šalys, kurios nemoka kalbos arba negali ja kalbėti dėl negalios, turi teisę naudotis vertėjo žodžiu paslaugomis, kad galėtų sekti procedūros eigą. Institucija privalo apie tai informuoti pareiškėjus.

Tačiau pagal teisės aktus Komitetas gali prašyti kitos ES valstybės narės, kurioje pareiškėjas pateikė prašymą skirti kompensaciją, kompetentingos institucijos atlikti šiuos veiksmus vietoj jo. Tokiu atveju pareiškėjas neprivalo dalyvauti asmeniškai.

Ar bus priimtos arba pripažintos medicinos pažymos, išduotos gydytojų mano gyvenamosios vietos šalyje, – ar mano sveikatą ir (arba) sužalojimą turės patikrinti jūsų medicinos specialistai?

Pridedamos medicinos pažymos bus priimtos arba pripažintos, jei pateiktas jų patvirtintas vertimas į slovėnų kalbą.

Ar mano kelionės išlaidos bus atlygintos, jei turėsiu pasitikrinti sveikatą šioje šalyje?

Pagal bendrosios administracinės procedūros taisykles – ne, nes ši procedūra vyksta pareiškėjo prašymu.

Kiek laiko apytikriai užtrunka, kol gaunamas institucijos ir (arba) įstaigos sprendimas dėl kompensacijos?

Teisės aktuose nustatytas sprendimo priėmimo terminas yra 3 mėnesiai nuo galutinio prašymo gavimo. Paprastai pati procedūra trunka mažiau nei pusę metų, priklausomai nuo konkrečių aplinkybių.

Kokia kalba gausiu sprendimą dėl savo prašymo?

Sprendimas bus pateiktas slovėnų kalba.

Jei procedūra turi būti vykdoma per kitos ES valstybės narės kompetentingą instituciją, sprendimas bus siunčiamas kartu su Europos Komisijos nustatyta standartine forma, kuri turi būti kompetentingos valstybės narės, į kurią jį siunčiama, kalba. Standartinę formą taip pat sudaro sprendimo santrauka, paaiškinimas arba nurodymai apie teisių gynimo priemonę ir paaiškinimas apie kitus veiksmus, kurių tikimasi iš pareiškėjo.

Jei nesu patenkintas sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Sprendimą galite apskųsti pateikdamas ieškinį administraciniame procese, dėl kurio sprendimą priima Slovėnijos Respublikos administracinis teismas.

Ar galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą pagal kitos šalies taisykles?

Administracinėje procedūroje, kurios metu rengiamas prašymas skirti kompensaciją, nemokama teisinė pagalba neteikiama.

Tačiau pagal bendrosios administracinės procedūros taisykles pareigūnas turi laikytis pareiškėjo teisių apsaugos principo, o tai reiškia, kad pareigūnas turi sudaryti pareiškėjui galimybę įgyvendinti savo teises, šiuo klausimu jį perspėti, pasiūlyti užpildyti prašymą ir teikti paaiškinimus, o kartu užtikrinti, kad dėl pareiškėjo nežinojimo ar žinių trūkumo nebus pažeistos jo teisės.

Pareiškėjas gali nuspręsti pareikšti ieškinį dėl Komisijos sprendimo. Administracinėje byloje, kuri taip pat yra teismo procesas, užsieniečiai (kurie nėra Slovėnijos Respublikos gyventojai) turi teisę gauti nemokamą teisinę pagalbą pagal abipusiškumo sąlygą arba sąlygomis ir atvejais, nustatytais tarptautinėse sutartyse, kurios privalomos Slovėnijos Respublikai.

Ar šioje šalyje yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų man padėti kreiptis dėl kompensacijos tarpvalstybiniu atveju?

Apie tai informacijos neturime.

Paskutinis naujinimas: 12/03/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.