Jeigu mano prašymas (iš kitos šalies) turi būti nagrinėjamas šioje šalyje

Ispanija

Turinį pateikė
Ispanija

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą tarpvalstybiniais atvejais?

-

Ar galiu siųsti prašymą tiesiogiai šios šalies sprendžiančiajai institucijai net tarpvalstybiniais atvejais (ne per savo šalies padedančiąją instituciją)?

Dėl smurtinių ir seksualinių nusikaltimų padedančioji institucija yra Paramos nusikaltimų aukoms biurai (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito).

Paramos nusikaltimų aukoms biurų adresus galite rasti spustelėję šią nuorodą.

Dėl teroristinių nusikaltimų padedančioji institucija yra Vidaus reikalų ministerija.

Informacijos apie padedančiąją instituciją galite rasti Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje.

Gali būti atvejų, kai kitų valstybių narių padedančiosios institucijos užmegs tiesioginį ryšį su sprendžiančiąja institucija, tačiau prašymus rekomenduojama teikti per padedančiąsias institucijas.

Kokia (-iomis) kalba (-omis) kompensavimo institucijos priima prašymą ir patvirtinamuosius dokumentus?

Prašymai skirti kompensaciją ir dokumentai priimami ispanų kalba.

Jei kompensavimo institucija išvers prašymą ir (arba) patvirtinamuosius dokumentus iš kitos ES šalies, kas už tai sumokės?

Ši informacija neprieinama.

Ar šioje šalyje reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius už mano prašymo (gauto iš kitos ES šalies) nagrinėjimą? Jei taip, kaip galiu juos sumokėti?

Ne.

Jei turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo, ar mano kelionės išlaidos gali būti atlygintos? Kaip galiu pateikti prašymą jas kompensuoti? Į ką turiu kreiptis?

Smurtinių ir seksualinių nusikaltimų atveju baigus visus tyrimus ir prieš parengiant sprendimo dėl pagalbos suteikimo ar atsisakymo ją suteikti projektą pagal taikomus teisės aktus pareiškėjui bus sudaryta galimybė būti išklausytam, kad jis galėtų pateikti reikalingus argumentus.

Jei nusikaltimas buvo padarytas Ispanijoje, tačiau pagalbos prašančio pareiškėjo įprastinė gyvenamoji vieta yra kitoje ES valstybėje narėje, o prašymas suteikti pagalbą pateikiamas per valstybės narės, kurioje yra pareiškėjo įprastinė gyvenamoji vieta, padedančiąją instituciją, Finansų ir viešojo administravimo ministerijos Personalo išlaidų ir valstybinių pensijų generalinis direktoratas (Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda y Función Pública), kaip sprendžiančioji institucija, jei mano, kad tai reikalinga, gali užtikrinti atitinkamos padedančiosios institucijos bendradarbiavimą, kad ši atliktų pareiškėjo arba bet kokio kito asmens išklausymo procedūrą.

Kad būtų galima išklausyti asmenį, Finansų ir viešojo administravimo ministerijos Personalo išlaidų ir valstybinių pensijų generalinis direktoratas gali valstybės narės, kurioje yra pagalbos prašančio pareiškėjo įprastinė gyvenamoji vieta, padedančiosios institucijos paprašyti suteikti visa tai, kas reikalinga, kad institucija, nagrinėjanti klausimą dėl pagalbos suteikimo arba atsisakymo ją suteikti, galėtų pareiškėją (jei jis su tuo sutinka) išklausyti tiesiogiai, telefonu arba surengiant vaizdo konferenciją. Be to, išklausymą vykdanti padedančioji institucija Finansų ir viešojo administravimo ministerijos Personalo išlaidų ir valstybinių pensijų generaliniam direktoratui turi nusiųsti įvykusio išklausymo protokolą.

Teroristinių nusikaltimų atveju taikomos tos pačios taisyklės, kaip ir smurtinių ir seksualinių nusikaltimų atvejais, kai nusikaltimas buvo padarytas Ispanijoje, o pagalbos prašančio pareiškėjo įprastinė gyvenamoji vieta yra kitoje ES valstybėje narėje, jei prašymas suteikti pagalbą pateikiamas per valstybės narės, kurioje yra pareiškėjo įprastinė gyvenamoji vieta, padedančiąją instituciją, o pirmiau nurodytus veiksmus dėl išklausymo atlieka Vidaus reikalų ministerija per Paramos nukentėjusiesiems nuo terorizmo generalinį direktoratą, kaip sprendžiančiąją instituciją.

Kaip nurodyta pirmiau, jei pareiškėjas sutinka, jis gali būti išklausomas telefonu arba surengiant vaizdo konferenciją ir taip išvengti kelionės išlaidų.

Jei turėsiu dalyvauti asmeniškai, ar dalyvaus vertėjas žodžiu?

Apskritai nuo bet kokio nusikaltimo nukentėjęs asmuo, kuris nekalba ispanų kalba ar procese vartojama oficialiąja kalba arba šios kalbos nesupranta, duodamas parodymus teisėjo, prokuroro ar policijos pareigūnų atliekamoje tyrimo stadijoje, arba dalyvaudamas kaip liudytojas teismo procese ar bet kokioje kitoje žodinėje procedūroje, turi teisę gauti nemokamą vertėjo žodžiu, kalbančio nukentėjusiajam suprantama kalba, pagalbą. Šią teisę taip pat turi asmenys, turintys klausos arba kalbos sutrikimų.

Vertėjo žodžiu pagalba gali būti teikiama pasitelkiant vaizdo konferencijas arba bet kokiomis ryšių priemonėmis, nebent teisėjas arba teismas savo iniciatyva arba vienos iš šalių prašymu nusprendžia, kad siekiant apsaugoti nukentėjusiojo teises vertėjas žodžiu turi dalyvauti fiziškai.

Policijos veiksmų atveju bet kokį sprendimą neteikti nukentėjusiajam vertimo žodžiu paslaugų galima apskųsti ikiteisminio tyrimo teisėjui. Toks skundas laikomas pateiktu, kai asmuo, kuriam sprendimas turi poveikį, jo priėmimo metu išreiškia savo nesutikimą.

Teismo sprendimą nesuteikti nukentėjusiajam vertimo žodžiu paslaugų galima apskųsti apeliacine tvarka.

Be to, Paramos nusikaltimų aukoms biurai, kurie yra padedančiosios institucijos dėl tarpvalstybinių nusikaltimų, suteiks nukentėjusiesiems informacijos apie galimas vertimo žodžiu paslaugas.

Ar bus priimtos arba pripažintos medicinos pažymos, išduotos gydytojų mano gyvenamosios vietos šalyje, – ar mano sveikatą ir (arba) sužalojimą turės patikrinti jūsų medicinos specialistai?

Visi su prašymu pateikiami dokumentai turi būti išversti į ispanų kalbą, nes tai yra vienintelė kompensavimo institucijai priimtina kalba.

Ar bus atlygintos kelionės išlaidos, jei man šioje šalyje turės būti atliktas sveikatos patikrinimas?

Ne.

Kiek laiko apytikriai užtrunka, kol gaunamas institucijos ir (arba) įstaigos sprendimas dėl kompensacijos?

Smurtinių ir seksualinių nusikaltimų atveju prašymo suteikti pagalbą pateikimo terminas paprastai yra vieni metai nuo tos dienos, kurią įvyko nusikaltimas.

Sprendimo suteikti arba atsisakyti suteikti pagalbą (galutinai arba laikinai) priėmimo terminai:

  • dėl negalią sukeliančių sužalojimų, tokių sužalojimų pasunkėjimo arba mirties – 6 mėnesiai;
  • dėl laikino nedarbingumo – 4 mėnesiai;
  • dėl terapinio gydymo po seksualinių nusikaltimų išlaidų ir laidotuvių išlaidų – 2 mėnesiai.

Prašymas laikomas atmestu, jei suėjus sprendimo priėmimo terminui nebuvo aiškiai priimtas joks sprendimas.

Teroristinių nusikaltimų atveju prašymai paprastai turi būti pateikiami per vienų metų terminą nuo tada, kai buvo padaryta žala, arba nuo tada, kai buvo atliktas įvertinimas, įrodantis priežastinį ryšį tarp teroro akto ir padarinių. Pagalbos studijoms atveju terminas yra trys mėnesiai nuo registracijos į kursą.

Atitinkamo sprendimo priėmimo ir pranešimo apie jį terminas yra dvylika mėnesių, išskyrus dėl pagalbos studijoms – šiuo atveju terminas yra šeši mėnesiai. Prašymas laikomas patvirtintu, jei suėjus terminui nebuvo priimtas joks aiškus sprendimas.

Kokia kalba gausiu sprendimą dėl savo prašymo?

Ispanų.

Jei nesu patenkintas sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Dėl smurtinių ir seksualinių nusikaltimų Finansų ir viešojo administravimo ministerijos sprendimus dėl teisės aktuose numatytos pagalbos pareiškėjai gali skųsti per vieną mėnesį nuo pranešimo apie sprendimą. Jei per šį laikotarpį sprendimas neapskundžiamas, vienintelė galimybė yra pateikti šiai ministerijai prašymą dėl išimtinės peržiūros.

Sprendimą galima skųsti Finansų ir viešojo administravimo ministerijai arba Nacionalinei pagalbos ir paramos smurtinių nusikaltimų aukoms komisijai (Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos).

Nacionalinė komisija yra kompetentinga įstaiga, priimanti sprendimus dėl skundų, kuriais ginčijami Finansų ir viešojo administravimo ministerijos sprendimai dėl pagal taikomus teisės aktus teikiamos pagalbos.

Jei Nacionalinė komisija nepriima sprendimo per tris mėnesius nuo skundo pateikimo, skundas laikomas atmestu. Tada galima kreiptis dėl sprendimo, kuriuo skundas buvo atmestas, teisminės peržiūros.

Teroristinių nusikaltimų atveju Vidaus reikalų ministerijos sprendimus, priimamus pagal administracinę procedūrą dėl prašymų suteikti įvairių rūšių pagalbą, galima skųsti pačiai institucijai arba tiesiogiai ginčyti pagal administracinės teisenos teisinę sistemą.

Ar galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą pagal kitos šalies taisykles?

Smurtinių ir seksualinių nusikaltimų atveju nukentėjusieji gali prašyti suteikti teisinę pagalbą pagal Ispanijoje taikomų teisės aktų nustatytus reikalavimus ir procedūrą.

Visų pirma pagal Ispanijos teisės aktus nuo smurto lyties pagrindu nukentėję asmenys turi teisę gauti nemokamą teisinę konsultaciją prieš pateikdami skundą ir būti nemokamai ginami ir atstovaujami advokato bei teismo atstovo visuose administraciniuose procesuose ir bylose, tiesiogiai arba netiesiogiai pradėtuose dėl patirto smurto.

Tokiose situacijose nukentėjusįjį turėtų ginti viena teisininkų grupė, jei taip deramai užtikrinama nukentėjusiojo teisė į gynybą. Šią teisę taip pat turės bet kokios pagalbos gavėjai nukentėjusiojo mirties atveju, jei jie nedalyvavo vykdant tuos nusikalstamus veiksmus.

Teroristinių nusikaltimų atveju pagal Ispanijos teisės aktus terorizmo aukomis pripažinti asmenys turi teisę Ispanijoje galiojančių teisės aktų, kuriais reglamentuojama teisinė pagalba, nustatyta tvarka gauti teisinę pagalbą visuose teismo procesuose ir administracinėse procedūrose, pradėtuose dėl teroro akto, dėl kurio jie tapo nukentėjusiaisiais, nepriklausomai nuo jų finansinių išteklių.

Bet kuriuo atveju skubi teisinė pagalba užtikrinama visiems nukentėjusiems nuo terorizmo asmenims, kurie dėl jos kreipiasi. Teisė gauti teisinę pagalbą prarandama, jei vėliau nepripažįstamas nukentėjusiojo statusas, priimamas neskundžiamas išteisinamasis nuosprendis arba byla nutraukiama, tačiau nėra įpareigojimo atlyginti išlaidas už jokias paslaugas, kuriomis iki tol buvo naudojamasi nemokamai.

Ar šioje šalyje yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų man padėti kreiptis dėl kompensacijos tarpvalstybiniu atveju?

Dėl smurtinių ir seksualinių nusikaltimų pagalbos dėl prašymų suteikti pagalbą pateikimo ir išsiuntimo pareiškėjai gali kreiptis į atitinkamą Paramos nusikaltimų aukoms biurą, kuriame jiems bus suteikta informacija apie finansinę pagalbą, kurią jie gali gauti, ir įvairias kreipimosi dėl pagalbos procedūras.

Šie biurai veikia visose autonominėse srityse, beveik visų provincijų sostinėse ir kituose miestuose.

Paramos nusikaltimų aukoms biurų adresus galite rasti spustelėję šią nuorodą.

Nacionalinio aukštojo teismo Informacijos ir paramos nukentėjusiems nuo terorizmo asmenims biuras (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional) teikia bendro pobūdžio informaciją apie finansinę pagalbą, kurią gali gauti nukentėję nuo terorizmo asmenys. Šio biuro adresas:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Kontaktinis telefono numeris + 34 91 400 74 02

Paskutinis naujinimas: 17/01/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.