Jeigu mano prašymas (iš kitos šalies) turi būti nagrinėjamas šioje šalyje

Švedija

Turinį pateikė
Švedija

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą tarpvalstybiniais atvejais?

Švedijos kompensavimo ir paramos nusikaltimų aukoms institucija (Brottsoffermyndigheten)

Storgatan 49
Umeå

Tel.: (+46)90708200
Faksas: (+46)90178353

E. paštas registrator@brottsoffermyndigheten.se
Interneto svetainė: http://www.brottsoffermyndigheten.se/

Pašto adresas
Box 470
SE-901 09
Umeå, Sweden

Ar galiu siųsti prašymą tiesiogiai šios šalies sprendžiančiajai institucijai net tarpvalstybiniais atvejais (ne per mano šalies padedančiąją instituciją)?

Taip. Jeigu nusikaltimas buvo padarytas Švedijoje, prašymą galima siųsti tiesiogiai Švedijos Kompensavimo ir paramos nusikaltimų aukoms institucijai.

Kokia kalba (-omis) kompensavimo institucija (-os) priima:

- prašymą?

- patvirtinamuosius dokumentus?

Prašymas ir patvirtinamieji dokumentai priimami švedų ir anglų kalbomis.

Jei kitos ES šalies kompensavimo institucija išvers prašymą ir (arba) patvirtinamuosius dokumentus, kas už tai sumokės?

Vertimo išlaidas padengia Švedijos kompensavimo ir paramos nusikaltimų aukoms institucija.

Ar šioje šalyje reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius už mano prašymo (gauto iš kitos ES šalies) nagrinėjimą? Jei taip, kaip galiu juos sumokėti?

Ne.

Jei turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo, ar mano kelionės išlaidos gali būti atlygintos? Kaip galiu pateikti prašymą jas kompensuoti? Į ką turiu kreiptis?

Pareiškėjui dalyvauti nereikia. Nagrinėjimas vyksta raštu.

Jei turėsiu dalyvauti asmeniškai, ar dalyvaus vertėjas žodžiu?

Jeigu proceso metu prireikia vertimo žodžiu, yra galimybių jį organizuoti.

Ar mano šalies gydytojų išduotos medicininės pažymos bus priimtos arba pripažintos, ar mano sveikatą ir (arba) žalą turės ištirti jūsų medicinos specialistai?

Gali būti priimamos medicininės pažymos ir dokumentai iš kitų šalių. Jeigu reikia papildomo vertinimo, Švedijos kompensavimo ir paramos nusikaltimų aukoms institucija paprastai pasamdo gydytojus ekspertus, kad jie surašytų išvadą, grindžiamą turimais medicininiais įrodymais.

Ar mano kelionės išlaidos bus atlygintos, jei turėsiu pasitikrinti sveikatą šioje šalyje?

Jeigu esate kitos ES šalies gyventojas, sveikatos patikrinimo Švedijoje paprastai nereikia. Tačiau jeigu reikalingas papildomas panašus patikrinimas, yra išlaidų kompensavimo galimybė.

Kiek apytikriai užtrunka, kol gaunamas institucijos ar įstaigos sprendimas dėl žalos atlyginimo?

Nagrinėjimo laikas skiriasi priklausomai nuo bylos pobūdžio ir institucijos darbo krūvio. Vidutinis nagrinėjimo laikas paprastai būna trys mėnesiai, tačiau nagrinėjimas gali užtrukti ir trumpiau, ir ilgiau. Bylos nagrinėjamos tokia tvarka, kokia gaunamos, paprastai pirmenybė neteikiama.

Kokia kalba gausiu sprendimą dėl savo prašymo?

Sprendimas bus išdėstytas švedų kalba. Jeigu nemokate švedų kalbos, taip pat gausite sprendimo santrauką anglų kalba.

Jei nesu patenkintas sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Švedijos kompensavimo ir paramos nusikaltimų aukoms institucijos sprendimų apskųsti negalima, tačiau institucija gali pakeisti savo sprendimą gavusi prašymą arba savo iniciatyva, jeigu paaiškėja naujos aplinkybės arba jeigu tam yra kitų pagrindų.

Sprendimu nepatenkintas pareiškėjas turi institucijai nusiųsti rašytinį prašymą, kad byla būtų įvertinta iš naujo. Prašyme turėtų būti nurodytas pageidaujamas pakeitimas ir jo motyvai. Visa papildoma medžiaga turėtų būti pateikta kartu su prašymu.

Pareiškėjas visada turi teisę į tai, kad sprendimą peržiūrėtų Kompensavimo už nusikaltimo metu patirtus sužalojimus tribunolas (Nämnden för brottsskadeersättning).

Ar pagal kitos šalies taisykles galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Teisinio atstovavimo išlaidų kompensacija bus skiriama tik tuo atveju, jeigu tam yra ypatingų priežasčių. Nusikalstamu būdu padarytai žalai atlyginti advokato pagalbos paprastai nereikia. Prašymą pateikti gana lengva. Institucija taip pat privalo suteikti informaciją ir konsultacijas tiems, kurie reikalauja kompensacijos, taip pat ji privalo surinkti įrodymus, reikalingus sprendimui byloje priimti.

Ar šioje šalyje yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą tarpvalstybiniu atveju?

Jeigu norite pateikti prašymą arba turite klausimų dėl kompensacijos tarpvalstybiniais atvejais, geriausia pasikonsultuoti su Švedijos Kompensavimo ir paramos nusikaltimų aukoms institucija – ji suteiks pagalbą ir informaciją. Informacija pateikiama adresu https://www.brottsoffermyndigheten.se/. Taip pat galite paskambinti institucijai telefonu +46 90 70 82 00.

Paskutinis naujinimas: 22/12/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.