Vai mana prasība (citā ES valstī) ir jāizskata šajā valstī

Horvātija

Saturu nodrošina
Horvātija

Kura iestāde pieņem lēmumu par kompensācijas pieteikumu pārrobežu lietās?

Tieslietu ministrija (Ministarstvo pravosuđa)
Ulica grada Vukovara 49
Zagreba

Nikica Hamer Vidmar

Tālrunis: +385 1 371 47 56
Fakss: +385 1 371 47 98

Nikica.HamerVidmar@mpu.hr

Tīmekļa vietne: https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Vai pārrobežu gadījumos es varu pieteikumu nosūtīt tieši attiecīgās valsts lēmējiestādei (bez manas dzīvesvietas valsts palīgiestādes starpniecības)?

Jā, jūs varat pieteikumu nosūtīt Horvātijas Republikas Tieslietu ministrijai tiešā veidā vai kā ierakstītu sūtījumu.

Kādā(-s) valodā(-s) var būt dokumenti, kas jāiesniedz par kompensāciju atbildīgajai(-ām) iestādei(-ēm)?

Pieteikumam un apliecinošajiem dokumentiem jābūt horvātu valodā. Ja pieteikums un apliecinošie dokumenti ir citā valodā, kopā ar tiem jāiesniedz apliecināts tulkojums, ko veicis licencēts tiesas tulkotājs.

Ja par kompensāciju atbildīgās iestādes iztulko no citas ES valsts saņemtu pieteikumu vai apliecinošos dokumentus, kurš par to maksā?

Lēmējiestāde netulko pieteikumus un apliecinošos dokumentus un neuzņemas tulkošanas izmaksas.

Vai par pieteikuma izskatīšanu šajā valstī ir jāmaksā kādas administratīvas vai cita veida nodevas (ja pieteikums saņemts no citas ES valsts)? Ja tā, tad kā es tās varu nomaksāt?

Ar šo pieteikumu saistītajās procedūrās nekādas administratīvas vai cita veida nodevas nav jāmaksā.

Ja man jābūt klāt lietas izskatīšanā un/vai lēmuma pieņemšanā par manu pieteikumu, vai varu saņemt atlīdzību par ceļa izdevumiem? Kā to pieprasīt? Ar ko man jāsazinās?

Ja Noziegumos cietušajiem paredzēto kompensāciju komiteja (Odbor za novčanu naknadu žrtvama) uzaicina pieteikuma iesniedzēju ierasties uz uzklausīšanu vai klātienē piedalīties procesā, pieteikuma iesniedzēja ceļa izdevumi tiek atlīdzināti.

Procesa laikā un līdz lēmuma pieņemšanai pieteikuma iesniedzējam parasti nav jābūt klāt. Ja ir jāuzklausa pieteikuma iesniedzējs, liecinieki, tiesas norīkotie eksperti vai citas personas, Noziegumos cietušajiem paredzēto kompensāciju komiteja kā lēmējiestāde var lūgt, lai uzklausīšanu rīko kompetentā iestāde tajā ES dalībvalstī, kurā iesniegts kompensācijas pieteikums.

Turklāt šādā procesā nepieciešamo uzklausīšanu var īstenot ar tehnoloģisko līdzekļu starpniecību, tostarp izmantojot datortehnoloģijas, elektronisko sakaru tīklus un citus attēla un skaņas pārraides rīkus. Šādā gadījumā uzklausīšanu veic Noziegumos cietušajiem paredzēto kompensāciju komiteja, proti, lēmējiestāde.

Vai gadījumos, kad man jāpiedalās klātienē, tiek nodrošināts mutiskais tulkojums?

Jā.

Vai tiks pieņemtas un atzītas medicīniskās izziņas, ko izdevuši ārsti valstī, kurā es dzīvoju, vai arī manu veselības stāvokli / ievainojumu pārbaudīs vietējie medicīnas speciālisti?

Ārvalstīs izdoti medicīniskie dokumenti tiek pieņemti, tomēr Noziegumos cietušajiem paredzēto kompensāciju komiteja, darbojoties kā lēmējiestāde, tos pārbauda un izvērtē un nepieciešamības gadījumā var prasīt medicīnas eksperta ziņojumu.

Vai man atlīdzinās ceļa izdevumus, ja man jāierodas uz medicīnisku pārbaudi šajā valstī?

Nē.

Aptuveni cik ilgā laikā iestāde/struktūra pieņem lēmumu par kompensāciju?

Kompetentā iestāde pieņems lēmumu par pieteikumu aptuveni 60 dienu laikā, ja pieteikums ir pilnīgs un atbilst prasībām (ja ir savākti un iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un ir sniegta visa informācija un pierādījumi, kas vajadzīgi lēmuma pieņemšanai). Ja pieteikums ir nepilnīgs, lēmuma pieņemšanai var būt nepieciešams ilgāks laiks.

Kādā valodā saņemšu lēmumu par savu pieteikumu?

Lēmums par pieteikumu būs horvātu valodā.

Kā es varu pārsūdzēt lēmumu, ja tas mani neapmierina?

Lēmumu pārsūdzēt nevar, tomēr ir iespējams izvirzīt administratīvu pārsūdzību. Lai to izdarītu, 30 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas jāiesniedz administratīva sūdzība kompetentajā administratīvajā tiesā.

Vai saskaņā ar otras valsts noteikumiem man ir pieejams juridisks atbalsts (jurista palīdzība)?

Nē.

Vai šajā valstī pastāv cietušo atbalsta organizācijas, kas varētu man palīdzēt pieprasīt kompensāciju pārrobežu lietā?

Jā.

Lapa atjaunināta: 01/02/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.