Vai mana prasība (citā ES valstī) ir jāizskata šajā valstī

Dānija

Saturu nodrošina
Dānija

kura iestāde pieņem lēmumu par kompensācijas pieteikumu pārrobežu lietās?

Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestāde

Vai pārrobežu gadījumos es varu pieteikumu nosūtīt tieši attiecīgās valsts lēmējiestādei (bez manas dzīvesvietas valsts palīgiestādes starpniecības)?

Pieteikums nav obligāti jāsūta ar palīgiestādes starpniecību. Pieteikumu var nosūtīt tieši šīs valsts lēmējiestādei (Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestādei), kas pēc tam to nosūta policijai uz to iecirkni, kurā tikusi izmeklēta krimināllieta. Pieteikumu var arī uzreiz nosūtīt policijai.

Kādā(-s) valodā(-s) var būt pieteikums un apliecinošie dokumenti, kas jāiesniedz par kompensāciju atbildīgajām iestādēm?

Visus iesniegtos dokumentus pieņem gan dāņu valodā, gan angļu valodā. Tomēr Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestāde labprātāk pieņem dāņu valodā iztulkotus dokumentus, ja tas iespējams.

Dānija ar ziemeļvalstīm, t. i., Somiju, Islandi, Norvēģiju un Zviedriju, ir noslēgusi vienošanos par valodu lietojumu, saskaņā ar kuru šo valstu pilsoņiem ir tiesības citās ziemeļvalstīs izmantot savas valsts valodu. Vienošanās attiecas uz dāņu, somu, islandiešu, norvēģu un zviedru valodu.

Ja par kompensāciju atbildīgās iestādes iztulko no citas ES valsts saņemtu pieteikumu vai apliecinošos dokumentus, kurš par to maksā?

Par kompensāciju lietu dokumentu tulkošanu maksā Dānijas policija.

Vai par pieteikuma izskatīšanu šajā valstī ir jāmaksā kādas administratīvas vai cita veida nodevas (ja pieteikums saņemts no citas ES valsts)? Ja tā, tad kā es tās varu nomaksāt?

Nē.

Ja man jābūt klāt lietas izskatīšanā un/vai lēmuma pieņemšanā par manu pieteikumu, vai varu saņemt atlīdzību par ceļa izdevumiem? Kā to pieprasīt? Ar ko man jāsazinās?

Lieta tiek izskatīta rakstiskā procedūrā. Tādējādi jums kā pieteikuma iesniedzējam nav jābūt klāt ne tad, kad Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestāde izskata lietu, ne iestādes lēmuma pieņemšanas brīdī.

Vai gadījumos, kad man jāpiedalās klātienē, tiek nodrošināts mutiskais tulkojums?

Tā kā lietas izskata rakstiskā procedūrā, jautājumi par personas klātbūtni un mutiskā tulkojuma nodrošināšanu uz šādām lietām nav attiecināmi.

Vai tiks pieņemtas un atzītas medicīniskās izziņas, ko izdevuši ārsti valstī, kurā es dzīvoju, vai arī manu veselības stāvokli / ievainojumu pārbaudīs vietējie medicīnas speciālisti?

Nav noteikts, ka valsts vietējiem ārstiem būtu jāveic medicīniski novērtējumi vai pārbaudes. Principā Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestāde pieņem visas medicīniskās izziņas.

Vai man atlīdzinās ceļa izdevumus, ja man jāierodas uz medicīnisku pārbaudi šajā valstī?

Parasti nav nepieciešams veikt medicīniskas pārbaudes šajā valstī, ja dzīvojat citā ES valstī, — pārbaude var notikt jūsu dzīvesvietas valstī.

Ceļa izdevumus, kas rodas, dodoties uz ārstēšanas vietu un atpakaļ, var atlīdzināt kā ar atlabšanu saistītus izdevumus.

Aptuveni cik ilgā laikā iestāde/struktūra pieņem lēmumu par kompensāciju?

Tas, cik ilgā laikā Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestāde izskata lietu, var ļoti atšķirties atkarībā no lietas. Citu faktoru starpā tas tā ir tādēļ, ka atkarībā no konkrētajiem apstākļiem var būt nepieciešams iegūt papildu informāciju no policijas, ārstniecības iestādēm vai citām iestādēm; turklāt, ja lieta ir saistīta ar kaitējumu ar paliekošām sekām vai pelnītspējas zudumu, var būt nepieciešams šo lietu iesniegt Darba tirgus apdrošināšanas iestādei (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring), tādēļ lietas izskatīšana var ieilgt.

Vairāk nekā 50 % jauno lietu, ko saņem Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestāde, tiek izskatītas 50 dienu laikā, ievērojot īpaši ātru procedūru, kuru izmanto nesarežģītās lietās. Tās ir tādas lietas, kurās ir pieņemts galīgais lēmums gan par vainas esību, gan par kompensācijas apmēru.

Ja lietā lēmumu nevar pieņemt atbilstoši šai īpaši ātrajai procedūrai, pašreiz Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestāde izskata standarta lietas laikposmā līdz 18 mēnešiem, sākot no brīža, kad iestāde saņem jaunu kompensācijas pieteikumu.

Lietas izskatīšana būs raitāka, ja jūs iesniegsiet iestādei savu prasījumu pamatojošos pierādījumus. Pierādījuma dokumenti var būt, piemēram, zāļu iegādes kvītis, ārstu izziņas par slimības laiku vai darba devēja paziņojums par nodarītā kaitējuma dēļ zaudētiem ienākumiem.

Kādā valodā saņemšu lēmumu par savu pieteikumu?

Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestāde visus lēmumus sagatavo dāņu valodā. Tad jums ir iespēja lūgt, lai lēmumu iztulko jūsu valsts palīgiestāde.

Kā es varu pārsūdzēt lēmumu, ja tas mani neapmierina?

Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestādes lēmumus nevar pārsūdzēt citās iestādēs. Ja vēlaties lēmumu mainīt, jums vispirms jāsazinās ar Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestādi un jāpaskaidro, kādēļ lēmumam nepiekrītat. Tad iestāde novērtēs, vai ir pamats atkāroti izskatīt lietu. Kritērijs parasti ir tas, ka pieteikuma iesniedzējs ir iesniedzis jaunu un svarīgu informāciju, kas būtiski ietekmē lietas iznākumu.

Ja Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestāde savu lēmumu nemaina, jūs varat šīs iestādes lēmumu pārsūdzēt tiesā.

Jūs varat arī iesniegt sūdzību parlamentārajam ombudam.

Vai es varu saņemt juridisku palīdzību (jurista palīdzību) atbilstoši attiecīgās citas valsts noteikumiem?

Lietu izskatīšana notiek tā, ka parasti jums juridiska palīdzība nav nepieciešama, tomēr atbilstoši valsts noteikumiem šāda iespēja pastāv. Īpašos gadījumos Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestāde var nolemt, ka pieteikuma iesniedzējam ir pilnīgi vai daļēji jāsedz izdevumi, kas tam radušies saistībā ar iestādes īstenotajām procedūrām.

Nav prasības, kas paredzētu, ka advokātam vai juridiskā atbalsta organizācijai šajā valstī būtu jānodrošina cietušajam juridiskais atbalsts vai advokāta palīdzība.

Vai šajā valstī pastāv cietušo atbalsta organizācijas, kas varētu man palīdzēt pieprasīt kompensāciju pārrobežu lietā?

Lapa atjaunināta: 04/05/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.