Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Vai mana prasība (citā ES valstī) ir jāizskata šajā valstī

Anglija un Velsa

Saturu nodrošina
Anglija un Velsa

Kura iestāde pieņem lēmumu par kompensācijas pieteikumu pārrobežu lietās?

Noziedzīga nodarījuma rezultātā nodarīta kaitējuma atlīdzināšanas pārvalde (CICA)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Tālrunis: 00 44 203 684 2517

Tīmekļa vietne: https://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Vai pārrobežu gadījumos es varu pieteikumu nosūtīt tieši attiecīgās valsts lēmējiestādei (bez manas dzīvesvietas valsts palīgiestādes starpniecības)?

Mēs pieņemsim pieteikumu tieši no jums bez jūsu dzīvesvietas valsts palīgiestādes starpniecības.

Kādā(-ās) valodā(-ās) kompensācijas iestāde(-es) pieņem:

  • prasību?
  • pamatojošos dokumentus?

Mēs dodam priekšroku dokumentiem angļu valodā.

Ja par kompensāciju atbildīgās iestādes iztulko no citas ES valsts saņemtu pieteikumu vai apliecinošos dokumentus, kurš par to maksā?

Mēs samaksāsim par tulkojumiem.

Vai par pieteikuma izskatīšanu šajā valstī ir jāmaksā kādas administratīvas vai cita veida nodevas (ja pieteikums saņemts no citas ES valsts)? Ja tā, tad kā es tās varu nomaksāt?

Par mūsu pakalpojumiem nav jāmaksā.

Ja man jābūt klāt lietas izskatīšanā un/vai lēmuma pieņemšanā par manu pieteikumu, vai varu saņemt atlīdzību par ceļa izdevumiem? Kā to pieprasīt? Ar ko man jāsazinās?

Mēs izskatām pieteikumus un sazināmies ar pieteikumu iesniedzējiem rakstiski. Jums nav jāierodas klātienē.

Vai gadījumos, kad man jāpiedalās klātienē, tiek nodrošināts mutiskais tulkojums?

Nav piemērojams.

Vai tiks pieņemtas un atzītas medicīniskās izziņas, ko izdevuši ārsti valstī, kurā es dzīvoju, vai arī manu veselības stāvokli / ievainojumu pārbaudīs vietējie medicīnas speciālisti?

Mēs pieņemam citās valstīs praktizējošu kvalificētu medicīnas speciālistu izziņas.

Vai man atlīdzinās ceļa izdevumus, ja man jāierodas uz medicīnisku pārbaudi šajā valstī?

Mēs neatlīdzinām ceļa izdevumus.

Aptuveni cik ilgā laikā iestāde/struktūra pieņem lēmumu par kompensāciju?

Laiks, kas nepieciešams prasības pieteikuma izskatīšanai, ir atkarīgs no tā, cik tā ir sarežģīta. Piemēram, prasības pieteikumi saistībā ar ienākumu zaudējumu tiek izskatīti ilgāk nekā prasības pieteikumi par kompensāciju saskaņā ar kaitējuma tarifu. CICA neizbeigs prasības pieteikuma izskatīšanu līdz brīdim, kad jūs apstiprināsiet, ka esat atguvies no traumām. Mūsu mērķis ir pabeigt vienkāršākās lietas 12 mēnešu laikā pēc pieteikuma saņemšanas.

Kādā valodā saņemšu lēmumu par savu pieteikumu?

Mēs sazināsimies ar jums angļu valodā.

Kā es varu pārsūdzēt lēmumu, ja tas mani neapmierina?

Ja nepiekrītat sākotnējam lēmumam un vēlaties, lai mēs to pārskatām, 56 dienu laikā pēc sākotnējā lēmuma izdošanas jums jānosūta mums rakstisks pieteikums par lēmuma pārskatīšanu. Jums būs jāpievieno papildu pierādījumi, kurus vēlaties, lai mēs izvērtējam attiecībā uz jūsu prasību.

Kad mēs saņemsim jūsu pieprasījumu par lēmuma pārskatīšanu un pamatojošo informāciju, to pārskatīs par pieteikumu izskatīšanu atbildīgā persona, kura nav pieņēmusi sākotnējo lēmumu. Pārskatītais lēmums var būt labvēlīgāks vai nelabvēlīgāks par sākotnējo lēmumu, vai arī sākotnējais lēmums var palikt nemainīgs.

Ja nepiekrītat pārskatītajam lēmumam, jūs varat to pārsūdzēt Pirmā līmeņa tribunālā (Noziedzīga nodarījuma rezultātā nodarīta kaitējuma kompensēšana) saskaņā ar Tribunāla procesuālajiem noteikumiem. Noteikumus var atrast Pirmā līmeņa tribunāla tīmekļa vietnē.

Vai es varu saņemt juridisku palīdzību (jurista palīdzību) atbilstoši attiecīgās citas valsts noteikumiem?

Lai pieteiktu kompensāciju, jums nav nepieciešams apmaksāts pārstāvis, piemēram, advokāts vai prasību pārvaldības uzņēmums. Ja izvēlaties apmaksātu pārstāvību, mēs nesedzam attiecīgos izdevumus, tāpēc tie jums būs jāsedz pašam.

Vai šajā valstī pastāv cietušo atbalsta organizācijas, kas varētu man palīdzēt pieprasīt kompensāciju pārrobežu lietā?

Jūs varat sazināties ar Cietušo informācijas dienestu, kas palīdzēs aizpildīt pieteikumu.

Lapa atjaunināta: 16/10/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.