Vai mana prasība (citā ES valstī) ir jāizskata šajā valstī

Somija

Saturu nodrošina
Somija

Kura iestāde pieņem lēmumu par kompensācijas pieteikumu pārrobežu lietās?

Valsts kase

P.O. Box 50

FI-00054 State Treasury, Finland

E-pasts: rikosvahingot@valtiokonttori.fi

https://www.valtiokonttori.fi/en/frontpage/

Vai pārrobežu gadījumos es varu pieteikumu nosūtīt tieši attiecīgās valsts lēmējiestādei (bez manas dzīvesvietas valsts palīgiestādes starpniecības)?

Jūs varat savu pieteikumu nosūtīt tieši Valsts kasei (Valtiokonttori). Tomēr jāņem vērā turpmāk aprakstītie ierobežojumi, kas saistīti ar dokumentu valodu.

Kādā(-s) valodā(-s) var būt pieteikums, kas jāiesniedz par kompensāciju atbildīgajām iestādēm?

Kādā(-s) valodā(-s) var būt apliecinošie dokumenti?

Pieteikums jāsagatavo somu, zviedru vai angļu valodā. Arī apliecinošajiem dokumentiem jābūt kādā no šīm valodām.

Ja par kompensāciju atbildīgās iestādes iztulko no citas ES valsts saņemtu pieteikumu vai apliecinošos dokumentus, kurš par to maksā?

Valsts kase nepieņem izskatīšanai pieteikumus, kas nav kādā no minētajām valodām. Ja jums nepieciešama palīdzība dokumentu tulkošanā, jūs varat sazināties ar palīgiestādi valstī, kurā dzīvojat.

Vai par pieteikuma izskatīšanu šajā valstī ir jāmaksā kādas administratīvas vai cita veida nodevas (ja pieteikums saņemts no citas ES valsts)? Ja tā, tad kā es tās varu nomaksāt?

Par pieteikuma izskatīšanu nekādas administratīvas nodevas nebūs jāmaksā.

Ja man jābūt klāt lietas izskatīšanā un/vai lēmuma pieņemšanā par manu pieteikumu, vai varu saņemt atlīdzību par ceļa izdevumiem? Kā to pieprasīt? Ar ko man jāsazinās?

Valsts kase lietu izskatīs rakstiskā procedūrā. Jums nebūs jāierodas klātienē nevienā procedūras posmā.

Vai gadījumos, kad man jāpiedalās klātienē, tiek nodrošināts mutiskais tulkojums?

Skatīt iepriekšējo atbildi.

Vai tiks pieņemtas un atzītas medicīniskās izziņas, ko izdevuši ārsti valstī, kurā es dzīvoju, vai arī manu veselības stāvokli / ievainojumu pārbaudīs vietējie medicīnas speciālisti?

Kā pierādījums par gūto ievainojumu tiks pieņemta medicīniskā izziņa, ko izdevis ārsts jūsu dzīvesvietas valstī.

Vai man atlīdzinās ceļa izdevumus, ja man jāierodas uz medicīnisku pārbaudi šajā valstī?

Skatīt iepriekšējo atbildi.

Aptuveni cik ilgā laikā iestāde/struktūra pieņem lēmumu par kompensāciju?

Lēmumu saņemsiet vidēji 6–8 mēnešu laikā pēc jūsu pieteikuma saņemšanas Valsts kasē.

Kādā valodā saņemšu lēmumu par savu pieteikumu?

Valsts kase izdod lēmumus tikai somu vai zviedru valodā. Ja pieteikumu iesniedzāt angļu valodā, jūs kopā ar lēmumu saņemsiet lēmuma satura kopsavilkumu angļu valodā.

Kā es varu pārsūdzēt lēmumu, ja tas mani neapmierina?

Par saņemto kompensācijas lēmumu jūs varat iesniegt rakstisku pārsūdzību Apdrošināšanas tiesā (Vakuutusoikeus) 30 dienu laikā no dienas, kad jūs informēja par lēmumu. Norādījumi par to, kā iesniegt pārsūdzību, ir pievienoti Valsts kases lēmumam par kompensāciju.

Vai saskaņā ar otras valsts noteikumiem man ir pieejams juridisks atbalsts (jurista palīdzība)?

Valsts kase var sniegt jums konsultācijas par jautājumiem, kas saistīti ar kompensācijas pieprasīšanu. Ja jūs pieteikuma sagatavošanā izmantojat neatkarīga advokāta palīdzību, ar to saistītās izmaksas var kompensēt tikai tad, ja jums ir sniegta juridiskā palīdzība vai norīkots juridiskais konsultants saistībā ar lietas izskatīšanu tiesā. Ar pieteikuma sagatavošanu saistītās izmaksas var kompensēt arī gadījumā, kad lietu neizskata tiesā, bet jūs atbilstat finansiālajiem nosacījumiem juridiskās palīdzības saņemšanai.

Vai šajā valstī ir kādas cietušo atbalsta organizācijas, kas varētu man palīdzēt pieprasīt kompensāciju?

Palīdzību pieteikuma sagatavošanā jums var sniegt Somijas Noziegumos cietušo atbalsta birojs (Rikosuhripäivystys) (RIKU). Šīs organizācijas kontaktinformācija ir atrodama tās tīmekļa vietnē https://www.riku.fi/en/home/.

Lapa atjaunināta: 19/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.