Vai mana prasība (citā ES valstī) ir jāizskata šajā valstī

Francija

Saturu nodrošina
Francija

Kura iestāde pieņem lēmumu par kompensācijas prasību pārrobežu gadījumos?

Katrā apgabaltiesā (tribunal de grande instance) ir noziegumos cietušo kompensācijas komisija (Commission d’indemnisation des victimes d’infractionsCIVI), kas lemj par kompensācijas prasībām, kuras iesnieguši noziegumos cietušie vai viņu apgādājamie.

Attiecībā uz terorismu FR. par prasībām lemj Terorismā un citos nodarījumos cietušo garantijas fonds (Fonds de garantie des actes de terrorisme et d’autres infractions — ), kura lēmumus strīda gadījumā pārskata tiesa.

Vai pat pārrobežu gadījumos es varu nosūtīt savu prasību tieši lēmējiestādei šajā valstī (nevēršoties palīdzības iestādē savā mītnes valstī)?

Jā, jūs varat nodot lietu tieši iestādei, kas varēs pieņemt lēmumu par jūsu prasību.

Kurā(s) valodā(s) kompensācijas iestādes pieņem:

– prasību?

– apliecinošos dokumentus?

Prasību un dokumentus pieņem franču vai angļu valodā.

Ja kompensācijas iestāde pārtulko prasību/apliecinošos dokumentus, kas saņemti no citas ES valsts, kurš maksā par to?

Pārrobežu noziegumos cietušajiem tiek prasīts iesniegt pamatdokumentu tulkojumus franču valodā, kas veikti uz cietušo rēķina, ja vien tas ir iespējams.

Vai šajā valstī ir jāmaksā administratīvas vai citas maksas par to, ka tajā apstrādā manu prasību (kas saņemta no citas ES valsts)? Ja jā, tad kā es varu tās samaksāt?

Nē.

Vai tiks segti mani ceļa izdevumi, ja ir nepieciešama mana klātbūtne pašā procedūrā un/vai tad, kad tiek pieņemts lēmums par manu prasību? Kā es varu pieprasīt šo izdevumu segšanu? Ar ko man ir jāsazinās?

Jūsu klātbūtne nav nepieciešama. Tomēr noteiktos apstākļos jūs varat pieprasīt ceļa izdevumu atlīdzību, dienas naudu saistībā ar jūsu uzņemšanu un izmitināšanu un pabalstu sakarā ar ierašanos (indemnité de comparution).

Lai saņemtu šo atlīdzību, jums jāsazinās ar tiesu, kas jūs uzaicinājusi ierasties.

Ja man jāpiedalās personīgi, vai būs nodrošināts tulks?

Jā, ja jūs ierodaties, tiek nodrošināti tulka pakalpojumi bez maksas.

Vai tiks pieņemtas vai atzītas medicīniskās izziņas, ko izsnieguši manas dzīvesvietas valsts ārsti, vai arī manu veselības stāvokli/kaitējuma apmēru pārbaudīs jūsu medicīnas eksperti?

Medicīniskās izziņas, kas izdotas jūsu dzīvesvietas valstī, tiks pieņemtas. Atkarībā no konkrētā gadījuma var tikt veikta medicīniska pārbaude, pamatojoties uz dokumentiem.

Vai tiks segti mani ceļa izdevumi, ja man ir jāiziet medicīniskā pārbaude šajā valstī?

Medicīnisko pārbaudi vēlams organizēt pēc abpusējas vienošanās ar cietušo kādā no reizēm, kad viņš ierodas Francijā. Visos citos gadījumos var atlīdzināt ceļa izdevumus, kas cietušajam radušies sakarā ar ierašanos uz medicīnisko pārbaudi, ja tiek iesniegti izdevumus apliecinoši dokumenti.

Aptuveni cik ilgā laikā no iestādes/struktūras iespējams saņemt lēmumu par kompensāciju?

kanceleja pieteikumu nekavējoties pārsūta .

ir jāiesniedz piedāvājums cietušajam divu mēnešu laikā no brīža, kad saņemta kancelejas pārsūtītā pilnā lieta.

Ja cietušais piekrīt piedāvājumam, priekšsēdētājam apstiprināšanai tiek pārsūtīts ieraksts par vienošanos. Pēc apstiprināšanas var veikt vienošanās izpildi. Lēmumu paziņo cietušajam un , kas veiks maksājumu.

Ja atsakās veikt maksājumu, norādot iemeslus, vai ja cietušais neatbild uz piedāvājumu divu mēnešu laikā, izskata lietu saskaņā ar tiesas procedūru; šādā gadījumā tiesnesis izskata pieteikumu un pārbauda iesniegtos apliecinājumus un dokumentus.

Prokurors un iesniedz savus apsvērumus ne vēlāk kā 15 dienas pirms tiesas sēdes. Prasītājs un ir jāizsauc uz tiesu vismaz divus mēnešus iepriekš.

Pēc lietas izskatīšanas slēgtā tiesas sēdē lēmums piešķirt vai atteikt kompensāciju tiek paziņots prasītājam un , kas izmaksā noteikto kompensāciju mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas.

Attiecībā uz terorismu (FR.) viena mēneša laikā no pilnās lietas saņemšanas izmaksā avansa summu, ja tāda pienākas. iesniedz kompensācijas piedāvājumu cietušajam (kad viņa stāvoklis ir stabilizējies) vai miruša cietušā tuvajiem ģimenes locekļiem trīs mēnešu laikā.

Kādā valodā es saņemšu lēmumu par manu prasību?

Jūs saņemsiet lēmumu franču valodā. Jūs varat pieprasīt tulkojumu, kas tiks veikts bez maksas.

Ja es neesmu apmierināts ar lēmumu, kā es varu to pārsūdzēt?

Ja jūs neapmierina lēmums, varat lūgt tā atkārtotu izskatīšanu apelācijas tiesā (cour d’appel), kuras piekritības teritorijā atrodas .

Vai saskaņā ar valsts noteikumiem es varu saņemt juridisko palīdzību (advokāta palīdzību)?

Jums var piešķirt juridisko palīdzību saskaņā ar Francijā piemērojamiem noteikumiem.

Vai šajā valstī ir kādas cietušo atbalsta organizācijas, kas var palīdzēt man pieprasīt kompensāciju pārrobežu gadījumā?

Cietušo atbalsta asociācijas, ar kurām var sazināties cietušo atbalsta birojos tiesās un/vai pēc to individuālās adreses, var sniegt jums bezmaksas palīdzību kompensācijas pieteikuma sagatavošanā.

Lapa atjaunināta: 05/11/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.