Vai mana prasība (citā ES valstī) ir jāizskata šajā valstī

Vācija

Saturu nodrošina
Vācija

Kura iestāde pieņem lēmumu par kompensācijas pieteikumu pārrobežu lietās?

Lēmējiestādes ir federālo zemju sociālā nodrošinājuma iestādes. To kompetenci nosaka pēc tā, kurā federālā zemē izdarīts nodarījums. Lai ārvalstu prasītājiem nebūtu jāmeklē kompetentā iestāde, viņi var vērsties centrālajā kontaktpunktā (Federālajā darba un sociālo lietu ministrijā (Bundesministerium für Arbeit und Soziales)). Tas pārsūtīs prasību kompetentajai iestādei.

Vai arī pārrobežu gadījumos es varu pieteikumu nosūtīt tieši attiecīgās valsts lēmējiestādei (nevēršoties kontaktpunktā savā valstī)?

Jūs varat, tomēr jums būtu jāinformē arī kompetentās palīdzības sniedzējas iestādes.

Kurā(s) valodā(s) kompensācijas iestāde(s) pieņem:

- prasību?

Visās Eiropas valodās

- apliecinošos dokumentus?

Visās Eiropas valodās

Ja kompensācijas iestāde pārtulko prasību/apliecinošos dokumentus, kas saņemti no citas ES valsts, kurš par to maksā?

Prasības iesniedzējiem par tulkojumiem nav jāmaksā. Šādas izmaksas parasti sedz lēmējiestādes.

Vai šajā valstī ir jāmaksā administratīvas vai citas maksas par manas prasības (kas saņemta no citas ES valsts) apstrādi? Ja jā, kurš par to maksā?

Vācijā par prasībām cietušo kompensācijas saņemšanai nav jāmaksā administratīva vai cita maksa.

Vai tiks segti mani ceļa izdevumi, ja ir nepieciešama mana klātbūtne pašā procedūrā un/vai tad, kad tiek pieņemts lēmums par manu prasību? Kā es varu pieprasīt šo izdevumu segšanu? Ar ko man ir jāsazinās?

Ceļa izdevumus (ja tādi rodas) sedz kompetentā lēmējiestāde.

Ja man jāpiedalās personīgi, vai tiks nodrošināts tulks?

Nav noteiktas juridiskas tiesības saņemt tulka pakalpojumus. Tomēr praksē tulkus bieži piesaista, ja ir tāda vajadzība.

Vai tiks pieņemtas vai atzītas medicīniskās izziņas, ko izsnieguši manas dzīvesvietas valsts ārsti, vai arī manu veselības stāvokli/kaitējuma apmēru pārbaudīs jūsu medicīnas eksperti?

Šādas izziņas parasti tiek pieņemtas.

Vai tiks segti mani ceļa izdevumi, ja man ir jāiziet medicīniskā pārbaude šajā valstī?

Ceļa izdevumus (ja tādi rodas) sedz kompetentā lēmējiestāde.

Aptuveni cik ilgā laikā no iestādes/struktūras iespējams saņemt lēmumu par kompensāciju?

Uz šo jautājumu nav vienas noteiktas atbildes, jo kompensācijas piešķiršanas lietas ilgums ir cieši saistīts ar katra individuāla gadījuma apstākļiem.

Kādā valodā es saņemšu lēmumu par manu prasību?

Parasti lēmums tiek tulkots attiecīgās valsts valodā.

Ja es neesmu apmierināts ar lēmumu, kā es varu to pārsūdzēt?

Lēmumu kompensācijas piešķiršanas lietā var pārsūdzēt. Ja pārsūdzība netiek apmierināta, sūdzību var iesniegt Sociālo lietu tiesā.

Vai atbilstoši citas valsts noteikumiem es varu saņemt juridisko palīdzību (advokāta palīdzību)?

Ikviens prasītājs jebkurā laikā var saņemt juridisko palīdzību. Taču ar to saistītās izmaksas netiek atlīdzinātas.

Vai šajā valstī ir kādas cietušo atbalsta organizācijas, kas var palīdzēt man pieprasīt kompensāciju pārrobežu gadījumā?

Vācijā ir vairākas vietējās, reģionālās un valsts cietušo atbalsta organizācijas, kas var sniegt palīdzību. Vispusīgs pārskats ir sniegts turpmāk norādītajā tīmekļa vietnē, kas pieejama gan angļu, gan spāņu valodā http://www.odabs.org

Lapa atjaunināta: 17/06/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.