Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas grieķu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļu.
Swipe to change

Vai mana prasība (citā ES valstī) ir jāizskata šajā valstī

Grieķija

Saturu nodrošina
Grieķija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Kura iestāde lemj par kompensācijas prasībām pārrobežu lietās?

Grieķijas kompensācijas iestāde (Archí Apozimíosis)

Vai es varu nosūtīt savu prasību tieši lēmuma pieņēmējai iestādei šajā valstī arī pārrobežu gadījumos (nevēršoties palīdzības sniedzējā iestādē savā valstī)?

Ja jūsu dzīvesvieta (katoikía) vai pastāvīgā dzīvesvieta (siníthi diamoní) ir citas dalībvalsts teritorijā, pieteikums jāiesniedz attiecīgās dalībvalsts palīdzības sniedzējai iestādei, kas to nosūtīs Grieķijas kompensācijas iestādei. Šādā gadījumā Grieķijas kompensācijas iestāde, cik drīz vien iespējams, nosūtīs attiecīgās dalībvalsts palīdzības sniedzējai iestādei un pieteikuma iesniedzējam šādu informāciju: a) kontaktpersona vai departaments, kas atbild par konkrētā jautājuma izskatīšanu, b) apliecinājums par pieteikuma saņemšanu un c) norāde par aptuveno laiku, līdz kuram var gaidīt lēmumu par pieteikumu.

Kādā(-ās) valodā(-ās) kompensācijas iestāde(-es) pieņem prasību?

Oficiālā valoda, kādā iesniedzams pieteikums, dati un pamatojošie dokumenti un veicama informācijas apmaiņa, ir grieķu valoda.

Ja kompensācijas iestāde pārtulko prasību / pamatojošos dokumentus, kurš par to maksā?

Tā neuzņemas atbildību par tulkošanu un attiecīgi nesegs šādas izmaksas.

Vai šajā valstī ir jāmaksā jebkāda administratīva vai cita veida nodeva par manas prasības (kas saņemta no citas ES valsts) apstrādi? Ja tā, kā es to varu samaksāt?

Jā, nodevas apmērs ir 100 EUR. Ja šī nodeva nav samaksāta, kad kompensācijas iestāde izskata pieteikumu, pieteikums tiks noraidīts. Grieķijas palīdzības sniedzēja iestāde var sniegt jums informāciju par bankas pārskaitījumu, kas jums būs jāveic.

Ja atrodaties SEPA (vienotās eiro maksājumu telpas) valstī, jūs varat veikt maksājumu elektroniski ar SEPA kredītpārskaitījumu eiro valūtā, norādot Grieķijas Banku kā saņēmējbanku. IBAN konta numurs un pārskaitījuma rekvizīti ir šādi:

saņēmēja nosaukums: FINANŠU MINISTRIJA

saņēmēja adrese: 10 Kar. Servias iela, 10562, Atēnas

saņēmēja IBAN: GR1201000230000000481090510

saņēmēja bankas identifikācijas kods (BIC): BNGRGRAA

Pārskaitījuma informācija: xxxxxxxxx95xxxxxxxxx (20 ciparu paroles kodu/maksājuma kodu jums norādīs Grieķijas palīdzības sniedzēja iestāde)

Ja ir vajadzīga mana klātbūtne procedūras laikā un/vai kad tiek pieņemts lēmums par manu prasību, vai es varu saņemt atlīdzību par saviem ceļa izdevumiem? Kā es varu pieprasīt šādu atlīdzību? Ar ko man jāsazinās?

Ja kompensācijas iestāde to uzskatīs par nepieciešamu, tā var aicināt jūs, noziedzīgā nodarījuma izdarītāju vai citas puses, piemēram, lieciniekus vai ekspertus, ierasties personīgi, lai liecinātu.

Ja jūsu dzīvesvieta vai pastāvīgā dzīvesvieta ir citas dalībvalsts teritorijā, Grieķijas kompensācijas iestāde prasīs attiecīgajai palīdzības sniedzējai iestādei uzklausīt attiecīgo personu saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem, kurā tā atrodas, un nosūtīt tai uzklausīšanas ziņojumu. Sadarbojoties ar attiecīgo palīdzības sniedzēju iestādi, tā var arī pati veikt uzklausīšanu saskaņā ar Grieķijas tiesību aktiem, pa tālruni vai ar videokonferences starpniecību. Šādā gadījumā Grieķijas kompensācijas iestāde nevar likt jums ierasties. Grieķijas palīdzības sniedzēja iestāde palīdzēs attiecīgās dalībvalsts kompensācijas iestādei jūsu uzklausīšanā vai citu pušu, piemēram, liecinieku vai ekspertu, uzklausīšanā.

Šajā nolūkā Grieķijas palīdzības sniedzēja iestāde pēc attiecīgās dalībvalsts kompensācijas iestādes pieprasījuma: a) palīdzēs kompensācijas iestādei, kad uzklausīšanu veic tieši kompensācijas iestāde, pa tālruni vai ar videokonferences starpniecību saskaņā ar Grieķijas tiesību aktiem; šādā gadījumā palīdzības sniedzēja iestāde nodrošinās nepieciešamo loģistikas infrastruktūru; vai b) pati veiks uzklausīšanu saskaņā ar Grieķijas tiesību aktiem un nosūtīs uzklausīšanas ziņojumu attiecīgās dalībvalsts kompensācijas iestādei. Pēdējā minētajā gadījumā uzklausīšanas ziņojums, ko sagatavo grieķu valodā, tiks pārtulkots attiecīgās citas dalībvalsts oficiālajā valodā vai vienā no oficiālajām valodām vai jebkurā citā ES valodā, ko attiecīgā dalībvalsts norādījusi kā valodu, kuru tā var atzīt.

Izmaksas, kas šajā saistībā rodas Grieķijas palīdzības sniedzējai iestādei, sedz Grieķijas valsts.

Vai tiks nodrošināts tulks gadījumā, kad man ir jāierodas personīgi?

Jā, tiek nodrošināts tulks.

Vai tiks pieņemtas vai atzītas medicīniskās izziņas, ko izdevuši ārsti manā dzīvesvietas valstī, vai tomēr manu veselību/ievainojumus pārbaudīs jūsu medicīnas eksperti?

Tās tiek atzītas, bet ir iespējams, ka tiks uzdots sagatavot arī eksperta ziņojumu.

Vai man atlīdzinās ceļa izdevumus, ja man būs jāierodas uz medicīnisku pārbaudi šajā valstī?

Jā, jums atlīdzinās.

Cik aptuveni ilgs laiks paiet, līdz no iestādes/struktūras tiek saņemts lēmums par kompensāciju?

Kompensācijas iestādei lieta jāizskata trīs mēnešu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas un jāpieņem galīgs lēmums trīs mēnešu laikā no pieteikuma novērtēšanas dienas.

Kādā valodā es saņemšu lēmumu par savu prasību?

Valodā, ko jūs saprotat.

Ja mani neapmierina lēmums, kā es varu to apstrīdēt?

Jūs varat iesniegt prasību administratīvajā pirmās instances tiesā (Dioikitikoú Protodikeíou).

Vai es varu saņemt juridisku palīdzību (jurista palīdzību) atbilstoši attiecīgās citas valsts noteikumiem?

Noziedzīgās darbībās cietušie var arī pretendēt uz juridisko palīdzību saistībā ar jebkuru kriminālprasību vai civilprasību. Tiesību aktos (Likuma Nr. 3226/2004 1. pantā) ir paredzēta juridiskā palīdzība ES dalībvalstu valstspiederīgajiem, trešo valstu valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem ar zemiem ienākumiem, ja viņu dzīvesvieta vai pastāvīgā dzīvesvieta ir Eiropas Savienībā. Valstspiederīgie ar zemiem ienākumiem ir tiesīgi saņemt juridisko palīdzību, ja viņu ģimenes gada ienākumi nepārsniedz divas trešdaļas no iedzīvotāju gada ienākumu minimuma, kas noteikts Valsts vispārējā darba koplīgumā. Vietēja strīda gadījumā otras strīdus puses ienākumus neņem vērā.

Vai šajā valstī ir cietušo atbalsta organizācijas, kas var palīdzēt man pieprasīt kompensāciju pārrobežu gadījumā?

Dzimumu līdztiesības pētījumu centrs (KEThI)

Valsts sociālās solidaritātes centrs (EKKA)

Dzimumu līdztiesības ģenerālsekretariāts (Genikí Grammateía Isótitas ton Fýlon)

Grieķijas Bēgļu padome (Ellinikó Symvoúlio gia tous Prósfyges)

Amnesty International” Grieķijas nodaļa

Grieķijas Policijas kibernoziegumu izmeklēšanas nodaļa

Lapa atjaunināta: 21/03/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.