Vai mana prasība (citā ES valstī) ir jāizskata šajā valstī

Grieķija

Saturu nodrošina
Grieķija

Kura iestāde pieņem lēmumu par kompensācijas pieteikumu pārrobežu lietās?

Grieķijas kompensācijas iestāde (Ελληνική Αρχή Αποζημίωσης)

Vai arī pārrobežu gadījumos es varu pieteikumu nosūtīt tieši attiecīgās valsts lēmējiestādei (nevēršoties kontaktpunktā savā valstī)?

Ja dzīvojat vai pastāvīgi uzturaties citas dalībvalsts teritorijā, pieteikums jāiesniedz attiecīgās dalībvalsts palīdzības sniedzējai iestādei, kas to nosūtīs Grieķijas kompensācijas iestādei. Šādā gadījumā Grieķijas kompensācijas iestāde, cik drīz vien iespējams, nosūtīs attiecīgās dalībvalsts palīdzības sniedzējai iestādei un pieteikuma iesniedzējam šādu informāciju: a) kontaktpersona vai departaments, kas atbild par konkrētā jautājuma izskatīšanu, b) apliecinājums par pieteikuma saņemšanu un c) aptuvenais laiks, kad var gaidīt lēmumu par pieteikumu.

Kādā(-ās) valodā(-ās) kompensācijas iestāde(-es) pieņem kompensācijas pieteikumu?

Oficiālā valoda, kādā iesniedzams pieteikums, dati un pamatojošie dokumenti un veicama informācijas apmaiņa, ir grieķu valoda.

Ja kompensācijas iestāde pārtulko prasību/apliecinošos dokumentus, kurš par to maksā?

Tā neuzņemas atbildību par tulkošanu un attiecīgi nesegs šādas izmaksas.

Vai šajā valstī ir jāmaksā administratīva nodeva vai cita maksa par manas prasības (kas saņemta no citas ES valsts) apstrādi? Ja jā, kurš par to maksā?

Jā, nodevas apmērs ir 50 EUR. Ja šī nodeva nav samaksāta līdz brīdim, kad kompensācijas iestāde izskata pieteikumu, pieteikums tiks noraidīts. Grieķijas palīdzības sniedzēja iestāde jums sniegs informāciju par veicamo bankas pārskaitījumu.

Ja atrodaties SEPA (vienotās eiro maksājumu telpas) valstī, jūs varat veikt maksājumu elektroniski ar SEPA kredītpārskaitījumu eiro valūtā, norādot Grieķijas Banku kā saņēmējbanku. IBAN konta numurs un pārskaitījuma rekvizīti ir šādi.

Saņēmēja nosaukums: MINISTRY OF FINANCE

Saņēmēja adrese: 10 Karagiorgi Servias St., 10562 Athens

Saņēmēja IBAN: GR1201000230000000481090510

Saņēmēja bankas identifikācijas kods (BIC): BNGRGRAA

Maksājuma informācija: xxxxxxxxx95xxxxxxxxx (20 ciparu paroles kodu / maksājuma kodu jums norādīs Grieķijas palīdzības sniedzēja iestāde)

Ja man jābūt klāt procedūras gaitā un/vai lēmuma pieņemšanā par manu pieteikumu, vai varu saņemt kompensāciju par ceļa izdevumiem? Kā to pieprasīt? Ar ko man jāsazinās?

Ja Grieķijas kompensācijas iestāde to uzskatīs par nepieciešamu, tā var aicināt jūs, noziedzīgā nodarījuma izdarītāju vai trešās personas, piemēram, lieciniekus vai ekspertus, ierasties personīgi, lai liecinātu.

Ja jūs dzīvojat vai pastāvīgi uzturaties citas dalībvalsts teritorijā, Grieķijas kompensācijas iestāde prasīs attiecīgajai palīdzības sniedzējai iestādei uzklausīt attiecīgo personu saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem, kurā tā atrodas, un nosūtīt tai uzklausīšanas protokolu. Tā var, sadarbojoties ar attiecīgo palīdzības sniedzēju iestādi, pati veikt uzklausīšanu saskaņā ar Grieķijas tiesību aktiem, izmantojot telefonkonferenci vai videokonferenci. Tādā gadījumā Grieķijas kompensācijas iestāde nevar likt jums ierasties tajā. Grieķijas palīdzības sniedzēja iestāde palīdzēs attiecīgās dalībvalsts kompensācijas iestādei jūsu vai trešo personu (piemēram, liecinieku vai ekspertu) uzklausīšanas gaitā.

Šajā nolūkā Grieķijas palīdzības sniedzēja iestāde pēc attiecīgās dalībvalsts kompensācijas iestādes pieprasījuma: a) nodrošinot nepieciešamo materiāli tehnisko infrastruktūru, sniedz palīdzību kompensācijas iestādei, kad uzklausīšanu veic tieši kompensācijas iestāde pa tālruni vai videokonferencē saskaņā ar Grieķijas tiesību aktiem, vai b) pati veic uzklausīšanu saskaņā ar Grieķijas tiesību aktiem un vēlāk nosūta uzklausīšanas protokolu attiecīgās dalībvalsts kompensācijas iestādei. Pēdējā minētajā gadījumā uzklausīšanas protokols, ko sagatavo grieķu valodā, tiks pārtulkots attiecīgās citas dalībvalsts oficiālajā valodā vai vienā no oficiālajām valodām, vai jebkurā citā ES valodā, par kuru attiecīgā dalībvalsts norādījusi, ka pieņem tajā dokumentus.

Izmaksas, kas šajā saistībā rodas Grieķijas palīdzības sniedzējai iestādei, sedz Grieķijas valsts.

Ja man personiski ir jāpiedalās izskatīšanā, vai tiek nodrošināts tulks?

Jā, tulks tiek nodrošināts.

Vai tiks pieņemtas vai atzītas medicīniskās izziņas, ko izsnieguši manas dzīvesvietas valsts ārsti, vai arī manu veselības stāvokli / veselībai nodarītā kaitējuma apmēru pārbaudīs jūsu medicīnas eksperti?

Tās tiek atzītas, bet ir iespējams, ka tiks organizēta arī ekspertu veikta pārbaude.

Vai man kompensēs ceļa izdevumus, ja man jāierodas uz medicīnisku pārbaudi šajā valstī?

Jā, jūs saņemsiet kompensāciju.

Aptuveni cik ilgā laikā iestāde/struktūra pieņem lēmumu par kompensāciju?

Grieķijas kompensācijas iestādei lieta jāizskata trīs mēnešu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas un galīgais lēmums jāpieņem trīs mēnešu laikā no pieteikuma izskatīšanas dienas.

Kādā valodā saņemšu lēmumu par savu pieteikumu?

Valodā, ko jūs saprotat.

Kā es varu pārsūdzēt lēmumu, ja tas mani neapmierina?

Jūs varat to pārsūdzēt Pirmās instances administratīvajā tiesā (Διοικητικό Πρωτοδικείο) četru mēnešu laikā.

Vai es varu saņemt bezmaksas juridisko palīdzību (advokāta palīdzību) atbilstoši citas valsts noteikumiem?

Noziedzīgās darbībās cietušie var arī pretendēt uz juridisko palīdzību saistībā ar jebkuru kriminālprasību vai civilprasību. Tiesību aktos (Likuma 3226/2004 1. pantā) ir paredzēta juridiskā palīdzība ES dalībvalstu pilsoņiem, trešo valstu pilsoņiem un bezvalstniekiem ar zemiem ienākumiem, ja viņi likumīgi dzīvo vai pastāvīgi uzturas Eiropas Savienībā. Personas ar zemiem ienākumiem ir tiesīgas saņemt juridisko palīdzību, ja ģimenes gada ienākumi nepārsniedz divas trešdaļas no iedzīvotāju gada ienākumu minimuma, kas noteikts Valsts vispārējā darba koplīgumā. Ja runa ir par strīdu starp ģimenes locekļiem, otras strīdus puses ienākumus neņem vērā.

Vai šajā valstī pastāv cietušo atbalsta organizācijas, kas varētu man palīdzēt pieprasīt kompensāciju pārrobežu lietā?

Dzimumu līdztiesības pētījumu centrs

Valsts sociālās solidaritātes centrs

Dzimumu līdztiesības ģenerālsekretariāts

Grieķijas Bēgļu padome

“Amnesty International” Grieķijas nodaļa

Grieķijas policija – kibernoziegumi

Lapa atjaunināta: 14/06/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.