Vai mana prasība (citā ES valstī) ir jāizskata šajā valstī

Itālija

Saturu nodrošina
Itālija

Kura iestāde lemj par prasību par kaitējuma atlīdzināšanu pārrobežu lietās?

Komiteja mafijas veida noziedzības un tīšu vardarbīgu noziegumu upuru atbalstam (Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti), kura ir Iekšlietu ministrijas struktūrā (Via Cavour n. 6, apstiprināta e-pasta (“PEC”) adrese: protocollovittimemafia@pecdlci.interno.it). Komisija sastāv no komisāra (Commissario), kas rīkojas kā priekšsēdētājs, un viena Iekšlietu ministrijas pārstāvja, diviem Tieslietu ministrijas pārstāvjiem, viena Ekonomikas attīstības ministrijas pārstāvja, viena Ekonomikas lietu un finanšu ministrijas pārstāvja, viena Nodarbinātības, veselības un sociālās politikas ministrijas pārstāvja un viena sabiedrisko apdrošināšanas pakalpojumu sabiedrības CONSAP, kura ir atbildīga par attiecīgā fonda finanšu pārvaldību, pārstāvja bez balsstiesībām.

Pieteikumi līdzekļu saņemšanai no fonda jāiesniedz izvērtēšanai prefektūrā / valdības teritoriālajā birojā (Prefettura Ufficio territoriale del Governo) vienā no šādām vietām: vieta, kur atrodas tiesa, kas pieņēmusi notiesājošo spriedumu par vienu no nodarījumiem, kuri minēti likuma Nr. 122/2016 11. pantā, ieinteresētās personas vai citu tiesīgo personu dzīvesvieta, ja noziedzīgajā nodarījumā cietušais ir miris, vai tā īpašā pārstāvja (procuratore speciale) atrašanās vieta, kurš pārstāv cietušo vai tiesīgās personas, ja tās ir Itālijas valstspiederīgās vai ES valstspiederīgās, kuras nedzīvo Itālijā.

Faktisko lēmumu par pieteikumu pieņem komiteja.

Informāciju par priekšnoteikumiem, lai piekļūtu fondam, kā arī pieteikuma veidlapu skatiet turpmāk norādītajā Iekšlietu ministrijas tīmekļa vietnes lapā:

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_10_6.page

Vai varu nosūtīt savu prasību tieši šīs valsts lēmējiestādei pat pārrobežu lietās (bez vēršanās manas mītnes valsts palīgiestādē)?

Jā, tomēr palīgiestādes iesaiste var būt noderīga, lai pieteikums un cita dokumentācija tiktu iztulkota.

Kādā(-ās) valodā(-ās) atlīdzības iestāde(-es) pieņem:

  • prasību;
  • apliecinošos dokumentus.

Itāļu.

Ja atlīdzības iestāde iztulko prasbas / apliecinošos dokumentus no citas ES valsts, kas par to maksā?

Pieteikuma iesniedzējam nekas nav jāmaksā.

Vai šajā valstī ir jāmaksā administratīvas vai citas maksas par mana prasījuma (ko saņem no citas ES valsts) apstrādi? Ja jā, kā es tās varu samaksāt?

Nē.

Ja man jābūt klāt procesa laikā un/vai tad, kad tiek lemts par manu prasību, vai varu saņemt atlīdzību par saviem ceļa izdevumiem? Kā es tos varu pieprasīt? Ar ko man jāsazinās?

Jums nav jābūt klāt izskatīšanā, jo sēde nenotiek pēc sacīkšu principa; ja vēlaties iesniegt papildu apsvērumus vai dokumentāciju, varat to nosūtīt, izmantojot apstiprināto e-pasta adresi, vai ar palīgiestādes starpniecību.

Dekrēta Nr. 222/2008 6. pants: “Itālijas lēmējiestādes pieprasīta pieteicēja uzklausīšana

“1. Ja Itālijas lēmējiestāde izlemj uzklausīt pieteikuma iesniedzēju vai jebkādu citu personu atbilstīgi likumdošanas dekrēta 2. panta 3. punktam, tā nosūta pieprasījumu citas dalībvalsts palīgiestādei, ievērojot šo noteikumu 3. panta 2. punktā minētās procedūras. Pieprasījumam jāsatur informācija par Itālijas tiesību aktos noteiktajām procesuālajām prasībām, un tajā jālūdz palīgiestādei citā dalībvalstī, kura saņēmusi pieteikumu, informēt uzklausāmo personu par šīm prasībām.

2. Ja Itālijas lēmējiestāde lūdz palīgiestādi citā dalībvalstī uzklausīt pieteikuma iesniedzēju vai citu personu atbilstīgi šīs dalībvalsts tiesību aktiem, saskaņā ar likumdošanas dekrēta 2. panta 3. punkta pēdējo daļu tā nosūta pieprasījumu atbilstīgi šo noteikumu 3. panta 2. punktā minētajām procedūrām.”

Ja man jābūt klāt personīgi, vai tiek nodrošināts tulks?

Skatiet atbildi, kas sniegta uz iepriekšējo jautājumu.

Vai manas dzīvesvietas valsts ārstu izsniegtās medicīniskās izziņas tiks pieņemtas vai atzītas, jeb vai mans veselības stāvoklis / miesas bojājumi būs jāpārbauda jūsu medicīnas ekspertiem?

Tās tiks atzītas, ja tiks saņemtas itāļu vai angļu valodā. Dzīvesvietas valsts ārstiem nav jāveic nekādi īpaši novērtējumi.

Vai man atlīdzinās manus ceļa izdevumus, ja šajā valstī man būs jāveic medicīniska izmeklēšana?

Nav jāveic nekāda medicīniskā izmeklēšana — bet būs jāiesniedz visa attiecīgā medicīniskā dokumentācija un rēķini par jūsu medicīniskajiem izdevumiem.

Cik ilgs laiks ir aptuveni vajadzīgs, lai no iestādes / organizācijas saņemtu lēmumu par atlīdzību?

Pašreizējais noteikums ir 60 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas. Tomēr jāatceras, ka process tiks apturēts, ja lēmējiestāde pieprasīs jebkādus citus dokumentus vai informāciju (likuma Nr. 241/90 10. bis pants).

Kādā valodā saņemšu lēmumu par manu prasību?

Itāļu.

Ja neesmu apmierināts(-a) ar lēmumu, kā varu to apstrīdēt?

Ceļot prasību parastajā tiesā (tribunale) 60 dienu laikā pēc paziņojuma par lēmumu.

Vai es varu saņemt juridisko palīdzību (no jurista) atbilstoši citas valsts noteikumiem?

Nē.

Vai šajā valstī ir upuru atbalsta organizācijas, kas var man palīdzēt pieprasīt atlīdzību pārrobežu lietā?

Nav, ciktāl tas zināms šīs informācijas sniedzējiem.

Lapa atjaunināta: 16/09/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.