Vai mana prasība (citā ES valstī) ir jāizskata šajā valstī

Luksemburga

Saturu nodrošina
Luksemburga

Kura iestāde pieņem lēmumu par kompensācijas pieteikumu pārrobežu lietās?

Tieslietu ministrija

13, rue Erasme
L-2934
LUKSEMBURGA

Tālr.: (352) 2478 45 27, (352) 2478 45 17
Fakss: (352) 26 68 48 61, (352) 22 52 96

E-pasts: info@mj.public.lu
Tīmekļa vietne: http://www.mj.public.lu/

Vai pārrobežu lietas ietvaros varu savu pieteikumu nosūtīt tieši lēmuma pieņēmējai iestādei tās valstī (bez palīdzību sniedzošās iestādes starpniecības manā piederības valstī)?

Jā, kompensācijas pieteikums jānosūta tieši Luksemburgas tieslietu ministram vēstulē, ar nosacījumu, ka pieteikuma iesniedzējam nav tiesību uz kompensāciju no citas dalībvalsts un ka pieteikuma iesniedzējs var pierādīt, ka tas likumīgi un pastāvīgi uzturas Luksemburgā.

Pieteikuma iesniedzēju var atbrīvot no nosacījuma par likumīgu un pastāvīgu uzturēšanos Luksemburgā, ja tas ir cietušais noziegumā, kas minēts Kriminālkodeksa 382. panta 1. punktā (cilvēku tirdzniecība).

Kurā(-s) valodā(-s) kompensācijas iestāde(-s) pieņem pieteikumu un pavaddokumentus?

Kompensācijas pieteikums un pavaddokumenti tiek pieņemti šādās valodās:

  • luksemburgiešu;
  • franču;
  • vācu.

Ja kompensācijas iestāde iztulko pieteikumu/pavaddokumentus no citas ES valsts, kas sedz izmaksas?

Tieslietu ministrija sedz tulkošanas izmaksas.

Vai ir kādas administratīvās vai citas maksas, kas jāsedz šajā valstī par mana pieteikuma (kurš saņemts no citas ES valsts) izskatīšanu? Ja jā, kā es varu tās segt?

Nē.

Ja man ir jābūt klāt procedūras laikā un/vai brīdī, kad pieņem lēmumu par manu pieteikumu, vai pastāv iespēja, ka man atlīdzinās ceļa izmaksas? Kā es varu tās pieprasīt? Pie kā man ir jāvēršas?

Cietušā klātbūtne nav obligāta. Cietušo var pārstāvēt advokāts. Attiecīgi nav nepieciešams ceļot.

Vai gadījumā, ja man ir jāpiedalās izskatīšanā, tiek nodrošināts tulks?

Jā.

Vai tiks pieņemtas vai atzītas medicīniskās izziņas, ko izdevuši ārsti manā dzīvesvietas valstī, vai arī manu veselību/kaitējumu novērtēs jūsu medicīnas eksperti?

Medicīniskās izziņas, ko izdevuši ārsti jūsu dzīvesvietas valstī, tiks pieņemtas vai atzītas kā pavaddokumenti saistībā ar darbībām un kaitējumu, ar kuru esat saskāries.

Vai man atlīdzinās ceļa izmaksas, ja man ir jāveic medicīniska pārbaude šajā valstī?

Nav attiecināms. Ārvalstu medicīniskās izziņas tiek pieņemtas kā pavaddokumenti.

Aptuveni cik ilgā laikā var saņemt lēmumu par kompensāciju no iestādes/struktūras?

Tieslietu ministrs pieņems lēmumu sešu mēnešu laikā no kompensācijas pieteikuma iesniegšanas brīža.

Kurā valodā saņemšu lēmumu par pieteikumu?

Tā kā pieteikums ir jāsagatavo franču, vācu vai luksemburgiešu valodā, arī attiecīgais lēmums tiks sagatavots vienā no trim iespējamajām valodām.

Ja neesmu apmierināts ar lēmumu, kā es varu to apstrīdēt?

Ja tieslietu ministra lēmums tiek apstrīdēts principā vai attiecībā uz piešķirto summu, var celt prasību pret valsti, ko pārstāv tieslietu ministrs. Prasība ir jāceļ Luksemburgas vai Dīkirhes rajona tiesā (tribunal d’arrondissement) pēc prasītāja izvēles.

Vai varu saņemt juridisko palīdzību (advokāta palīdzību) saskaņā ar citas valsts noteikumiem?

Ikviena persona, kura var pierādīt, ka tai nav pietiekamu ienākumu, var saņemt bezmaksas juridisko palīdzību saskaņā ar tiesību aktu noteikumiem. Var iecelt advokātu, kurš jums piedāvā juridiskas konsultācijas vai pārstāv jūs tiesā, valstij sedzot izmaksas. Jebkura persona var vērsties pēc informācijas struktūrās, kuras piedāvā juridisku informāciju un konsultācijas. Jūs varat vērsties Juridisko iesniegumu un informācijas dienestā (Service d’Accueil et d’Information juridique), lai saņemtu bezmaksas juridisko informāciju.

Vai šajā valstī ir kādas cietušo atbalsta organizācijas, kas man var palīdzēt iesniegt kompensācijas pieteikumu pārrobežu lietas ietvaros?

Service central d’assistance sociale (SCAS) (Centrālais sociālās palīdzības dienests) – Service d’aide aux victimes (SAV) (Cietušo atbalsta dienests)
Bâtiment Plaza Liberty,
Entrée A,
12-18, rue Joseph Junck
L-1839 Luksemburga

Tālr.: (+352) 47 58 21-627 / 628

Lapa atjaunināta: 19/03/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.