Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas poļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Vai mana prasība (citā ES valstī) ir jāizskata šajā valstī

Polija

Saturu nodrošina
Polija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Kura iestāde lemj par kompensācijas prasībām pārrobežu lietās?

Šī informācija pašlaik nav pieejama.

Vai es varu nosūtīt savu prasību tieši lēmuma pieņēmējai iestādei šajā valstī arī pārrobežu gadījumos (nevēršoties palīdzības sniedzējā iestādē savā valstī)?

Palīdzības sniedzēja iestāde parasti nosūta kompensācijas prasību lēmuma pieņēmējai iestādei. Tomēr tiesīgā persona var nosūtīt prasību tieši Polijas lēmuma pieņēmējai iestādei.

Kādā(-ās) valodā(-ās) kompensācijas iestāde(-es) pieņem:

– prasību?

– pamatojošos dokumentus?

Lēmuma pieņēmēja iestāde pieņem korespondenci poļu un angļu valodā.

Lēmuma pieņēmēja iestāde atzīst citas valsts palīdzības sniedzējas iestādes uzklausīšanas protokolu, kas sagatavots attiecīgās valsts oficiālajā valodā.

Ja kompensācijas iestāde pārtulko prasību / pamatojošos dokumentus, kas saņemti no citas ES valsts, kurš par to maksā?

Dokumentu tulkošanas izmaksas sedz Valsts kase.

Vai šajā valstī ir jāmaksā administratīva vai cita maksa par manas prasības (kas saņemta no citas ES valsts) apstrādi? Ja tā ir, kā es to varu samaksāt?

Personas, kas prasa kompensāciju, ir pilnīgi atbrīvotas no pienākuma segt tiesai radītos izdevumus.

Ja ir vajadzīga mana klātbūtne procedūras laikā un/vai kad tiek pieņemts lēmums par manu prasību, vai es varu saņemt atlīdzību par saviem ceļa izdevumiem? Kā es varu pieprasīt šādu atlīdzību? Ar ko man jāsazinās?

Jūs nevarat saņemt atlīdzību par saviem ceļa izdevumiem. Tomēr jūs var uzklausīt attālināti, t. i., jums nebūs vajadzības ierasties lēmuma pieņēmējā iestādē. Jūs varat prasīt, lai lēmuma pieņēmēja iestāde iesniedz jūsu valsts palīdzības sniedzējai iestādei pieteikumu par palīdzības sniegšanu jūsu uzklausīšanas pārraidīšanas organizēšanā. Jums jāsniedz piekrišana šādai uzklausīšanai.

Vai gadījumā, ja man ir jāierodas personīgi, tiks nodrošināts tulks?

Ja nepieciešams, lēmuma pieņēmēja iestāde iecels specializētu tulku. Jums nebūs jāsedz radušās izmaksas.

Vai tiks atzītas medicīniskās izziņas, ko izdevuši ārsti manā dzīvesvietas valstī, vai tomēr manu veselību / miesas bojājumus pārbaudīs jūsu medicīnas eksperti?

Lēmuma pieņēmēja iestāde novērtēs, vai pārbaude, ko veikuši ārsti jūsu dzīvesvietā, ir ticama. Ja tā konstatēs, ka ir vajadzīga jauna pārbaude, jums būs jādodas uz jaunu pārbaudi. Jums būs jāsedz tikai ceļa izdevumi.

Vai es saņemšu atlīdzību par saviem ceļa izdevumiem, ja man būs jāierodas uz medicīnisku pārbaudi šajā valstī?

Jūs nevarat saņemt atlīdzību par saviem ceļa izdevumiem, pat ja jums jādodas uz šo valsti, lai jums veiktu medicīnisku pārbaudi.

Cik ilgs laiks aptuveni paiet, līdz no iestādes/struktūras tiek saņemts lēmums par kompensāciju?

Nav noteikta termiņa lēmumu pieņemšanai par kompensācijas prasībām. Tas, cik ilgs laiks paies līdz lēmuma pieņemšanai, būs atkarīgs no lietas sarežģītības un no tā, kādi pierādījumi būs jāiegūst lēmuma pieņēmējai iestādei, kā arī no lēmuma pieņēmējas iestādes izskatāmo lietu skaita attiecīgajā laikā.

Kādā valodā es saņemšu lēmumu par savu prasību?

Lēmums par kompensāciju būs poļu valodā.

Ja mani neapmierina lēmums, kā es varu to apstrīdēt?

Ja jūs neapmierina lēmums par kompensāciju, jūs varat to pārsūdzēt otrās instances tiesā (sąd II instancji). Jums nebūs jāsedz ar pārsūdzību saistītās izmaksas.

Vai es varu saņemt juridisku palīdzību (jurista palīdzību) atbilstoši attiecīgās citas valsts noteikumiem?

Juridisko palīdzību var sniegt atbilstoši Polijas tiesību aktiem. To sniedz personām, kuras var pierādīt, ka viņas nevar atļauties juristu. Atcerieties — prasot kompensāciju, jūs varat gaidīt palīdzību no prokurora, kas vada procesu saistībā ar noziegumu, par kuru prasāt kompensāciju.

Vai šajā valstī ir cietušo atbalsta organizācijas, kas var palīdzēt man pieprasīt kompensāciju pārrobežu gadījumā?

Polijā ir Cietušo atbalsta un postpenitenciārās palīdzības fonds (Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej), kas vāc līdzekļus, kurus piešķir, lai palīdzētu arī noziegumos cietušajiem un viņu tuvajiem radiniekiem. Fondu pārvalda Tieslietu ministrija. Atbalsts tiek organizēts tā, ka fonda vadītājs atklātā konkursa procedūrā izvēlas organizācijas, kuru piedāvājumus tas uzskata par vislabākajiem, un piešķir tām mērķiezīmētas subsīdijas pasākumiem, kas saistīti ar noziegumos cietušajiem.

Minētos līdzekļus izmanto, lai finansētu juridisku, psiholoģisku un materiālu palīdzību. Juridiska palīdzība var ietvert palīdzību kompensācijas pieprasīšanā, arī pārrobežu lietās.

Ja vēlaties saņemt palīdzību, jums jāsazinās ar nevalstisko organizāciju, kas ir saņēmusi šim nolūkam paredzētu subsīdiju no Tieslietu ministrijas, un jāpierāda, ka esat noziegumā cietušais. Šādu organizāciju saraksts un to kontaktinformācija ir atrodami Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnes (https://www.ms.gov.pl/en/about-the-ministry-of-justice/) sadaļā, kas attiecas uz darbībām/atbalstu noziegumos cietušajiem/atbalstu noziegumos cietušajiem un viņu tuviem radiniekiem — struktūru un organizāciju saraksts (klikšķiniet uz działalność/pomoc pokrzywdzonym przestępstwem/pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym — lista podmiotów i organizacji).

Lapa atjaunināta: 03/04/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.