Vai mana prasība (citā ES valstī) ir jāizskata šajā valstī

Portugāle

Saturu nodrošina
Portugāle

Kura iestāde pieņem lēmumu par kompensācijas pieteikumu pārrobežu lietās?

Portugālē šādus lēmumus pieņem Noziegumos cietušo personu aizsardzības komisija (CPCV).

Vai pat pārrobežu gadījumos es varu nosūtīt savu prasības pieteikumu tieši lēmējiestādei attiecīgajā valstī (nevēršoties palīdzības iestādē manā dzīvesvietas valstī)?

Nē, vardarbīgos noziegumos un ar vardarbību ģimenē saistītos noziegumos cietušajiem, kuri pastāvīgi dzīvo citā ES dalībvalstī, pieteikums par kompensācijas piešķiršanu vai avansa maksājumu, ko izmaksā Portugāles valsts, jāiesniedz tās ES dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā viņi pastāvīgi dzīvo.

Attiecīgā iestāde pārsūta prasības pieteikumu CPVC Portugālē, un tā veic nepieciešamās darbības, lai izmeklētu faktus un pieņemtu lēmumu par prasību.

Kādā(-ās) valodā(-ās) kompensācijas iestāde(-es) pieņem:

a) prasības pieteikumu —

CPCV pieņem prasības pieteikumus un dokumentus portugāļu vai angļu valodā;

b) apliecinošos dokumentus —

ja CPCV pieprasa prasītāja pastāvīgās dzīvesvietas dalībvalstij organizēt pieteikuma iesniedzēja vai citas personas (piemēram, liecinieka vai eksperta) uzklausīšanu, CPVC nevar noraidīt uzklausīšanas rakstisku protokolu ar nosacījumu, ka protokols sagatavots kādā no valodām, ko lieto Kopienas iestādēs.

Ja par kompensāciju atbildīgās iestādes iztulko no citas ES valsts saņemtu pieteikumu vai apliecinošos dokumentus, kurš par to maksā?

Izmaksas sedz CPVC. Tādu pakalpojumu izmaksu, ko pieprasa un sniedz CPVC saistībā ar vardarbīgiem noziegumiem vai vardarbību ģimenē, atmaksu nevar pieprasīt.

Vai par pieteikuma izskatīšanu šajā valstī ir jāmaksā kādas administratīvas vai cita veida nodevas (ja pieteikums saņemts no citas ES valsts)? Ja tā, tad kā es tās varu nomaksāt?

Nē.

Ja man jābūt klāt lietas izskatīšanā un/vai lēmuma pieņemšanā par manu pieteikumu, vai varu saņemt atlīdzību par ceļa izdevumiem? Kā to pieprasīt? Ar ko man jāsazinās?

CPVC saņem visus dokumentus, kas tai nepieciešami, lai veiktu izmeklēšanu un pieņemtu lēmumu par Portugāles valsts kompensācijas izmaksas procedūru saistībā ar noziegumu, kas Portugālē veikts pret cietušo, kurš pastāvīgi dzīvo citā dalībvalstī. CPVC var arī pieprasīt cietušā dzīvesvietas dalībvalsts iestādei organizēt cietušā uzklausīšanu. Prasītājam nav pienākuma doties uz Portugāli, lai komisija viņu varētu uzklausīt.

Ja Portugāles tiesa uzskata, ka ir svarīgi uzklausīt prasītāju klātienē, neizmantojot citus līdzekļus, ceļošanas izmaksas un citas saistītās izmaksas sedz Portugāles valsts.

Sociālā nodrošinājuma iestāde ir valsts iestāde, kas saņem un izskata juridiskās palīdzības pieprasījumus.

Vai gadījumos, kad man jāpiedalās klātienē, tiek nodrošināts mutiskais tulkojums?

Jā.

Vai tiks pieņemtas un atzītas medicīniskās izziņas, ko izdevuši ārsti valstī, kurā es dzīvoju, vai arī manu veselības stāvokli / ievainojumu pārbaudīs vietējie medicīnas speciālisti?

Visi dokumenti, ko nosūta tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā prasītājs pastāvīgi dzīvo, tiek pieņemti bez īpašām formalitātēm, un tie nav jālegalizē, kā arī nav jāveic citas līdzvērtīgas formalitātes.

Vai man atlīdzinās ceļa izdevumus, ja man jāierodas uz medicīnisku pārbaudi šajā valstī?

Medicīniskie dokumenti, ko prasītājs iesniedzis tās dalībvalsts iestādei, kurā viņš pastāvīgi dzīvo, un kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai lietā vai citi pieprasītie dokumenti tiek nosūtīti CPVC, un papildu medicīniskās pārbaudes Portugālē nav jāveic.

Aptuveni cik ilgā laikā iestāde/struktūra pieņem lēmumu par kompensāciju?

CPVC 10 dienu laikā gan prasītāja pastāvīgās dzīvesvietas dalībvalsts kompetentajai iestādei, gan arī prasītājam nosūta paziņojumu par prasības pieteikuma saņemšanu, kurā norādīts iespējamais lēmuma par prasības pieteikumu pieņemšanas termiņš.

Kādā valodā saņemšu lēmumu par savu pieteikumu?

Lēmums par kompensācijas pieteikumu tā iesniedzējam un prasītāja pastāvīgās dzīvesvietas dalībvalsts iestādei var tikt nosūtīts portugāļu vai angļu valodā. CPCV var arī pieņemt lēmumu lietot tās ES dalībvalsts oficiālo valodu, kurā atrodas prasītāja pastāvīgā dzīvesvieta, vai citu attiecīgās dalībvalsts valodu ar nosacījumu, ka tā ir valoda, ko lieto Kopienas iestādēs.

Vai es varu pārsūdzēt lēmumu, ja tas mani neapmierina?

Jā. Ja prasītājs uzskata, ka CPVC lēmums ir kļūdains, viņš 15 dienu laikā komisijai var iesniegt pārsūdzību. Prasītājs iesniedz pārsūdzību un izklāsta tās pamatojumu, kā arī iesniedz pierādījumus, ko uzskata par nepieciešamiem. CPVC 30 dienu laikā izskata pārsūdzību un pieņem lēmumu par apstrīdētā lēmuma apstiprināšanu, atcelšanu, anulēšanu, grozīšanu vai aizstāšanu.

Ja prasītājs nav apmierināts ar lēmumu par pārsūdzību, viņš var lēmumu apstrīdēt administratīvajās tiesās.

Vai es varu saņemt juridisku palīdzību (jurista palīdzību) atbilstoši attiecīgās citas valsts noteikumiem?

CPVC nepiedāvā nekāda veida intervenci šādos gadījumos.

Vai šajā valstī pastāv cietušo atbalsta organizācijas, kas varētu man palīdzēt pieprasīt kompensāciju pārrobežu lietā?

Noziegumos cietušo personu aizsardzības komisija (CPVC):

  • konsultācijas klātienē — adrese: Av. Fontes Pereira de Melo, nº 7, 7.º dto., 1050-115 Lisabona, darba laiks: no pirmdienas līdz piektdienai, no plkst. 9.30 līdz 12.30, no plkst. 14.00 līdz 16.30;
  • saziņa pa pastu, izmantojot komisijas tīmekļa vietnē pieejamo veidlapu;
  • e-pasts: correio.cpcv@sg.mj.pt;
  • saziņa tiešsaistē, aizpildot veidlapu vardarbīgos noziegumos cietušajiem vai no vardarbības ģimenē cietušajiem (sk. šeit: https://cpvc.mj.pt/);
  • tālrunis: (+351) 213 222 490, par zvanu tiek piemēroti fiksētā tīkla tarifi; tālruņa līnijas darba laiks: no plkst. 9.30 līdz 12.30, no plkst. 14.00 līdz 16.30;

APAV:

  • palīdzības līnija cietušajiem: (+351) 116 006 (katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 21.00);
  • saziņa tiešsaistē APAV tīmekļa vietnē (pieejama portugāļu, angļu, krievu un ķīniešu valodā) vai tīmekļa vietnē šeit: http://infovitimas.pt/pt/app/;
  • Zīmju valodas video tulkošanas dienests/SERV IIN, veicot videozvanu (+351 12 472), darba laiks: katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 18.00.

Pilsonības un vispārējās līdztiesības komisija (Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, GIG):

  • Informācijas dienests personām, kuras cietušas no vardarbības ģimenē (Serviço de Informação às Vítimas de Violência Doméstica) — sniedz informāciju par cietušo tiesībām un valsts teritorijā pieejamajiem resursiem, kā arī informāciju par psiholoģiskās palīdzības, sociālā atbalsta un juridiskās informācijas pieejamību, tālrunis: (+351) 800 202 148 (bezmaksas, anonīmi un konfidenciāli pakalpojumi pieejami 24 stundas diennaktī, septiņas dienas nedēļā).
Lapa atjaunināta: 07/04/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.