Vai mana prasība (citā ES valstī) ir jāizskata šajā valstī

Rumānija

Saturu nodrošina
Rumānija

Kura iestāde pieņem lēmumu par kompensācijas prasību pārrobežu gadījumos?

Rumānijas lēmumu pieņemšanas iestāde, kas iecelta saskaņā ar 3. panta 2. punktu, ir:

Bukarestes apgabaltiesas (Tribunalul București)
Komisija finanšu kompensācijas piešķiršanai noziedzīgos nodarījumos cietušajiem (Comisia pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor)

Bulevardul UNIRII, nr. 37, Sector 3, Bucharest, 030823

Tālr. +40 214083600, +40 214083700
Fakss +40 213187731

E-pasta adrese: tribunalul.bucuresti@just.ro

Tīmekļa lapa: http://www.tmb.ro/

Vai pat pārrobežu gadījumos es varu nosūtīt savu prasību tieši lēmējiestādei šajā valstī (nevēršoties palīdzības iestādē savā mītnes valstī)?

Jā.

Kurā(s) valodā(s) kompensācijas iestāde(s) pieņem:

  • prasību? Rumāņu
  • apliecinošos dokumentus? Rumāņu

Ja kompensācijas iestāde pārtulko prasību/apliecinošos dokumentus, kas saņemti no citas ES valsts, kurš maksā par to?

Nē, nav piemērojams.

Vai šajā valstī ir jāmaksā administratīvas vai citas maksas par to, ka tajā apstrādā manu prasību (kas saņemta no citas ES valsts)? Ja jā, tad kā es varu tās samaksāt?

Nē.

Vai tiks segti mani ceļa izdevumi, ja ir nepieciešama mana klātbūtne pašā procedūrā un/vai tad, kad tiek pieņemts lēmums par manu prasību? Kā es varu pieprasīt šo izdevumu segšanu? Ar ko man ir jāsazinās?

Fiziska klātbūtne nav nepieciešama.

Juridiskā palīdzība ietver arī ceļa izmaksas, ja saskaņā ar tiesību aktiem fiziska klātbūtne ir nepieciešama vai to pieprasa tiesa un ja tiesa lemj, ka nav citu iespēju, kā pienācīgi uzklausīt attiecīgās personas.

Tiesa lemj, vai šādas izmaksas jāsedz un informē attiecīgo pusi, kā tās atgūt.

Ja man jāpiedalās personīgi, vai būs nodrošināts tulks?

Fiziska klātbūtne nav nepieciešama.

Juridiskā palīdzība ietver arī ceļa izmaksas, ja saskaņā ar tiesību aktiem fiziska klātbūtne ir nepieciešama vai to pieprasa tiesa un ja tiesa lemj, ka nav citu iespēju, kā pienācīgi uzklausīt attiecīgās personas.

Tiesa lemj, vai šādas izmaksas jāsedz un informē attiecīgo pusi, kā tās atgūt.

Vai tiks pieņemtas vai atzītas medicīniskās izziņas, ko izsnieguši manas dzīvesvietas valsts ārsti, vai arī manu veselības stāvokli/kaitējuma apmēru pārbaudīs jūsu medicīnas eksperti?

To izvērtē ieceltā Rumānijas lēmumu pieņemšanas iestāde, proti, Bukarestes apgabaltiesas Komisija finanšu kompensācijas piešķiršanai noziedzīgos nodarījumos cietušajiem.

Vai tiks segti mani ceļa izdevumi, ja man ir jāiziet medicīniskā pārbaude šajā valstī?

Tiesa lemj, vai šādas izmaksas jāsedz un informē attiecīgo pusi, kā tās atgūt.

Aptuveni cik ilgā laikā no iestādes/struktūras iespējams saņemt lēmumu par kompensāciju?

Viens līdz divi gadi.

Kādā valodā es saņemšu lēmumu par manu prasību?

Rumāņu.

Ja es neesmu apmierināts(-a) ar lēmumu, kā es varu to apstrīdēt?

Attiecībā uz prasību par finanšu kompensāciju vai finanšu kompensācijas avansa maksājuma veikšanu Komisija finanšu kompensācijas piešķiršanai noziedzīgos nodarījumos cietušajiem, kas sastāv no diviem tiesnešiem, var lemt par jebkuru no tālāk norādītajiem risinājumiem:

  1. pieņemt prasību, nosakot finanšu kompensācijas summu var attiecīgā gadījumā tās avansa maksājuma summu;
  2. noraidīt prasību, ja nav izpildītas šajā tiesību aktā paredzētās prasības finanšu kompensācijas vai attiecīgā gadījumā tās avansa maksājuma apstiprināšanai.

Cietušajam tiek izsniegts spriedums par finanšu kompensācijas prasību vai finanšu kompensācijas avansa maksājuma prasību.

Spriedumu var pārsūdzēt apelācijas tiesā 15 dienu laikā pēc tā paziņošanas.

Vai saskaņā ar valsts noteikumiem es varu saņemt juridisko palīdzību (advokāta palīdzību)?

Jūs varat saņemt valsts juridisko palīdzību saskaņā ar Rumānijas tiesību aktiem (Likuma Nr. 211/2004 par noteiktiem pasākumiem informācijas, atbalsta un aizsardzības nodrošināšanai noziedzīgos nodarījumos cietušajiem 14. un turpmāki panti).

Bezmaksas juridiskā palīdzība pēc pieprasījuma tiek piešķirta šādām cietušo kategorijām:

  1. personas, kuras cietušas šādos noziedzīgos nodarījumos — slepkavības mēģinājums, nonāvēšana aiz neuzmanības, smagi miesas bojājumi, ar nolūku izdarīts noziedzīgs nodarījums, kā rezultātā cietušajam nodarīti smagi miesas bojājumi, izvarošana, seksuāla vardarbība, dzimumakts ar nepilngadīgo, nepilngadīgo pavešana netiklībā;
  2. tādu personu laulātie, bērni un apgādājamie, kuras ir gājušas bojā šādu noziedzīgu nodarījumu rezultātā — slepkavība, nonāvēšana aiz neuzmanības un ar nolūku izdarīts noziedzīgs nodarījums, kā rezultātā cietušajam nodarīti smagi miesas bojājumi.

Bezmaksas juridiskā palīdzība tiek piešķirta iepriekšminētajiem cietušajiem, ja noziedzīgais nodarījums veikts Rumānijas teritorijā vai citu valstu teritorijā, ja cietušais ir Rumānijas vai citas valsts valstspiederīgais, kas likumīgi uzturas Rumānijā, un ja tiesvedība krimināllietā norisinās Rumānijā.

Pēc pieprasījuma bezmaksas juridiskā palīdzība tiek piešķirta citos noziedzīgos nodarījumos cietušajiem, ja cietušā ikmēneša ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz valstī noteikto minimālo bruto pamatalgu gadā, kad cietušais iesniedza pieteikumu bezmaksas juridiskās palīdzības saņemšanai.

Bezmaksas juridiskā palīdzība tiek piešķirta tikai tad, ja cietušais ir vērsies ar iesniegumu kriminālvajāšanas iestādēs vai tiesā 60 dienu laikā no nodarījuma datuma vai datuma, kad cietušais uzzinājis par nodarījuma izdarīšanu. Ja cietušais ir fiziski vai garīgi nespējīgs vērsties kriminālvajāšanas iestādēs, 60 dienu termiņš tiek skaitīts no dienas, kad cietušais ir atguvis fiziskās vai garīgās spējas.

Par 18 gadiem jaunākiem cietušiem un cietušiem, kam piemērots aizlieguma rīkojums, nav jāvēršas kriminālvajāšanas iestādēs vai tiesā saistībā ar noziedzīgo nodarījumu. Nepilngadīgā vai personas, kam piemērots aizlieguma rīkojums, juridiskais pārstāvis var iesniegt pieteikumu kriminālvajāšanas iestādēs saistībā ar noziedzīgo nodarījumu.

Pieteikumu bezmaksas juridiskās palīdzības saņemšanai iesniedz rajona tiesā, kurai piekritīgajā rajonā pastāvīgi dzīvo cietušais, un lēmumu par to 15 dienu laikā no iesniegšanas datuma pieņem Komisijas finanšu kompensācijas piešķiršanai noziedzīgu nodarījumu upuriem sastāvā esošie divi tiesneši. Pieteikumam pievieno to apliecinošo dokumentu kopijas, kas attiecas uz bezmaksas juridiskās palīdzības pieteikumā sniegtajām ziņām, kā arī citu cietušā rīcībā esošo dokumentu kopijas, kas ir noderīgas, lai pieņemtu lēmumu par pieteikumu.

Pieteikumu par bezmaksas juridisko palīdzību galīgi izskata palātā, uz kuras sēdi tiek uzaicināts arī cietušais.

Ja cietušais nav izvēlējies advokātu, ar lēmumu par pieteikumu bezmaksas juridiskās palīdzības piešķiršanai ir arī ex officio jāieceļ advokāts atbilstoši Likumam Nr. 51/1995 par jurista profesijas organizāciju un praksi (pārpublicētā, grozītā un papildinātā redakcijā) un noteikumiem par jurista profesiju.

Lēmums lietā par bezmaksas juridiskās palīdzības apstiprināšanu tiek izsniegts cietušajam. 15 dienu laikā pēc paziņošanas un pēc cietušā pieprasījuma lēmums par bezmaksas juridiskās palīdzības pieteikuma noraidīšanu tiek iesniegts izskatīšanai rajona tiesai, kurai ir piekritīga Komisija finanšu kompensācijas piešķiršanai noziedzīgu nodarījumu upuriem. Lēmuma pārskatīšanu veic panelis, kas sastāv no diviem tiesnešiem.

Bezmaksas juridiskā palīdzība tiek piešķirta jebkuram cietušajam visā tiesvedības gaitā, ņemot vērā maksimālo summu, kas atbilst divām minimālajām bruto pamatalgām, kas valstī noteiktas attiecībā uz gadu, kad cietušais iesniedzis pieteikumu bezmaksas juridiskās palīdzības saņemšanai. Finansējums bezmaksas juridiskās palīdzības sniegšanai tiek nodrošināts no valsts budžeta, proti, no Tieslietu ministrijas budžeta.

Iepriekšminētie nosacījumi ir arī attiecīgi piemērojami vajadzīgo summu piešķiršanai, lai panāktu tādu spriedumu izpildi, ar ko noteikta civiltiesiska kompensācija noziedzīgā nodarījumā cietušajam.

Pieteikumu bezmaksas juridiskās palīdzības saņemšanai un prasību par summu, kas vajadzīga, lai panāktu tāda sprieduma izpildi, ar ko noziedzīgā nodarījumā cietušajam piešķirta civiltiesiska kompensācija, var iesniegt arī nepilngadīgā vai personas, kam piemērots aizlieguma rīkojums, juridiskais pārstāvis. Par pieteikumu bezmaksas juridiskās palīdzības saņemšanai un prasību par summu, kas vajadzīga, lai panāktu tāda sprieduma izpildi, ar ko noziedzīgā nodarījumā cietušajam piešķirta civiltiesiska kompensācija, nav jāmaksā valsts nodeva.

Vai šajā valstī ir kādas cietušo atbalsta organizācijas, kas var palīdzēt man pieprasīt kompensāciju pārrobežu gadījumā?

Pieteikumu bezmaksas juridiskās palīdzības saņemšanai un prasību par summu, kas vajadzīga, lai panāktu tāda nolēmuma izpildi, ar ko noziedzīgā nodarījumā cietušajam piešķirta civiltiesiska kompensācija, var iesniegt arī nevalstiskās organizācijas, kuru darbība ietver cietušo aizsardzību, ja cietušie pie tām vēršas, un ja šādos pieteikumos un prasībās ir norādīti visi dati un tiem ir pievienoti visi vajadzīgie apliecinošie dokumenti.

Lapa atjaunināta: 15/10/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.