Vai mana prasība (citā ES valstī) ir jāizskata šajā valstī

Slovākija

Saturu nodrošina
Slovākija

Kura iestāde lemj par kompensācijas prasībām pārrobežu lietās?

Slovākijas Republikas Tieslietu ministrija — Rehabilitācijas un kompensāciju departaments

Tālrunis: +4212888 91 225
Fakss: +4212888 91 579

E-pasts: victims@justice.sk
Tīmekļa vietne: https://www.justice.gov.sk

Vai es varu nosūtīt savu prasību tieši lēmuma pieņēmējai iestādei šajā valstī arī pārrobežu gadījumos (nevēršoties palīdzības sniedzējā iestādē savā valstī)?

Nav iespējams sazināties tieši ar Slovākijas Republikas Tieslietu ministriju. Attiecībā uz pārrobežu prasībām jāvēršas pie palīdzības sniedzējas iestādes mītnes valstī.

Kādā(-ās) valodā(-ās) kompensācijas iestāde(-es) pieņem:

  • prasību?
    Slovāku.
  • pamatojošos dokumentus?
    Slovāku.

Ja kompensācijas iestāde pārtulko prasību / pamatojošos dokumentus, kas saņemti no citas ES valsts, kurš par to maksā?

Slovākijas Republikas Tieslietu ministrija nenodrošina nepieciešamo dokumentu tulkojumus. Noziegumā cietušais maksā par tulkojumu un sedz ar to saistītās izmaksas.

Vai šajā valstī ir jāmaksā administratīva vai cita maksa par manas prasības (kas saņemta no citas ES valsts) apstrādi? Ja tā ir, kā es to varu samaksāt?

Par šo procedūru nav jāmaksā.

Ja ir vajadzīga mana klātbūtne procedūras laikā un/vai kad tiek pieņemts lēmums par manu prasību, vai es varu saņemt atlīdzību par saviem ceļa izdevumiem? Kā es varu pieprasīt šādu atlīdzību? Ar ko man jāsazinās?

Kompensācijas pieteikuma novērtēšanā vardarbīgā noziegumā cietušā klātbūtne nav vajadzīga. Jebkuru uzklausīšanu veic palīdzības sniedzēja iestāde, kam to prasa, vai Slovākijas iestādes, izmantojot tehniskus audiovizuālās pārraides līdzekļus. Ceļa izdevumi tādējādi nerodas, un nav vajadzības pēc atlīdzības.

Vai tiks nodrošināts tulks gadījumā, kad man ir jāierodas personīgi?

Likumā nav paredzēts, ka prasītājam ir personīgi jāpiedalās kompensācijas procedūrā. Kompensācijas pieteikuma novērtēšanā vardarbīgā noziegumā cietušā klātbūtne nav vajadzīga.

Vai tiks pieņemtas vai atzītas medicīniskās izziņas, ko izdevuši ārsti manā dzīvesvietas valstī, vai tomēr manu veselību/ievainojumus pārbaudīs jūsu medicīnas eksperti?

Lai noteiktu kompensāciju par sāpēm un ciešanām, ir vajadzīgs medicīnisks ziņojums, kas atbilst Slovākijas Tiesību kodeksā noteiktajām prasībām. Tomēr joprojām ir iespēja, ka veselības stāvokli novērtē ārsts Slovākijas Republikā, pamatojoties uz dzīvesvietas valstī izdotiem medicīniskiem ziņojumiem.

Vai man atlīdzinās ceļa izdevumus, ja man būs jāierodas uz medicīnisku pārbaudi šajā valstī?

Ceļa izdevumi netiks atlīdzināti.

Aptuveni cik ilgs laiks paiet, līdz no iestādes/struktūras tiek saņemts lēmums par kompensāciju?

Slovākijas Republikas Tieslietu ministrija lēmumu pieņems sešu mēnešu laikā no pilnīgas prasības saņemšanas.

Kādā valodā es saņemšu lēmumu par savu prasību?

Slovāku.

Ja mani neapmierina lēmums, kā es varu to apstrīdēt?

Iesniedzot prasību tiesā.

Vai es varu saņemt juridisku palīdzību (jurista palīdzību) atbilstoši attiecīgās citas valsts noteikumiem?

Slovākijas Tiesību kodeksā nav paredzēta īpaša juridiska palīdzība kompensācijas pieprasīšanā. Ir iespējams izmantot valsts vispārējo juridisko palīdzību, ko sniedz Juridiskās palīdzības centrs, vai prasīt palīdzību kādai no noziegumos cietušo palīdzības organizācijām. Slovākijas Republikas Tieslietu ministrija pati sniedz pamatnorādījumus kompensācijas pieprasīšanai.

Vai šajā valstī ir cietušo atbalsta organizācijas, kas var palīdzēt man pieprasīt kompensāciju pārrobežu gadījumā?

Slovākijas Republikā nav nevalstisku organizāciju, kas sniedz palīdzību un atbalstu vardarbīgos noziegumos cietušajiem un īpaši pievēršas konkrētiem cietušajiem. Iespējas saņemt palīdzību no individuālām organizācijām kompensācijas prasību iesniegšanā pārrobežu lietās ir atkarīgas galvenokārt no to personīgajām spējām.

Lapa atjaunināta: 27/02/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.