Vai mana prasība (citā ES valstī) ir jāizskata šajā valstī

Slovēnija

Saturu nodrošina
Slovēnija

Kura iestāde lemj par kompensācijas prasībām pārrobežu lietās?

Slovēnijas Tieslietu ministrija
Župančičeva 3
Ljubljana

Tālrunis: +386 1 369 54 40
Fakss: +386 1 369 54 75

E-pasts: gp.mp@gov.si
Tīmekļa vietne: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-pravosodje/

Vai es varu nosūtīt savu prasību tieši lēmuma pieņēmējai iestādei šajā valstī arī pārrobežu gadījumos (nevēršoties palīdzības sniedzējā iestādē savā valstī)?

Jā.

Kādā(-ās) valodā(-ās) kompensācijas iestāde(-es) pieņem:

– prasību? Slovēņu valodā.

– pamatojošos dokumentus? Slovēņu valodā kā apliecinātu tulkojumu.

Ja prasība un pamatojošie dokumenti nav sagatavoti slovēņu valodā, Tieslietu ministrija tos nodod atpakaļ prasītājam vai tās dalībvalsts iestādei, no kuras saņemts pieprasījums, kopā ar paskaidrojumu, ka prasībai un pamatojošiem dokumentiem jābūt sagatavotiem slovēņu valodā.

Ja kompensācijas iestāde pārtulko prasību / pamatojošos dokumentus, kas saņemti no citas ES valsts, kurš par to maksā?

Ja prasība un pamatojošie dokumenti nav sagatavoti slovēņu valodā, Tieslietu ministrija tos nodod atpakaļ prasītājam vai iestādei, no kuras saņemts pieprasījums, kopā ar paskaidrojumu, ka prasībai un pamatojošiem dokumentiem jābūt sagatavotiem slovēņu valodā. Citiem vārdiem sakot — kompensācijas iestāde netulko pieprasījumus vai pamatojošos dokumentus, kas saņemti no citām ES dalībvalstīm. Tulkošanas izmaksas sedz Slovēnijas Republika.

Vai šajā valstī ir jāmaksā administratīva vai cita maksa par manas prasības (kas saņemta no citas ES valsts) apstrādi? Ja tā ir, kā es to varu samaksāt?

Nē. Neiekasē maksu par prasībām, lietu ierosināšanu un lēmumiem kompensācijas procedūrā saskaņā ar šo likumu.

Ja ir vajadzīga mana klātbūtne procedūras laikā un/vai kad tiek pieņemts lēmums par manu prasību, vai es varu saņemt atlīdzību par saviem ceļa izdevumiem? Kā es varu pieprasīt šādu atlīdzību? Ar ko man jāsazinās?

Nē, izmaksas neatlīdzina.

Vai tiks nodrošināts tulks gadījumā, kad man ir jāierodas personīgi?

Parasti jūsu klātbūtne procedūras laikā nav nepieciešama.

Komiteja, kas pieņem lēmumus par kompensācijām noziegumos cietušajiem, var nolemt rīkot mutisku uzklausīšanu vai uzklausīt kādu no pusēm vai ekspertu. Saskaņā ar noteikumiem par vispārējo administratīvo procedūru pusēm, kuras nepārvalda procedūras valodu vai nevar to lietot invaliditātes dēļ, ir tiesības saņemt tulka pakalpojumus, lai varētu sekot līdzi procedūras gaitai. Iestādei ir pienākums par to informēt prasītājus.

Tomēr saskaņā ar tiesību aktiem komiteja var prasīt, lai šīs darbības veic kompetentā iestāde citā ES dalībvalstī, kurā prasītājs iesniedzis prasību kompensācijas saņemšanai. Šādā gadījumā prasītāja personīga klātbūtne nav vajadzīga.

Vai tiks pieņemtas vai atzītas medicīniskās izziņas, ko izdevuši ārsti manā dzīvesvietas valstī, vai tomēr manu veselību/ievainojumus pārbaudīs jūsu medicīnas eksperti?

Pievienotas medicīniskās izziņas tiks pieņemtas vai atzītas, ja tās būs sagatavotas slovēņu valodā kā apliecināts tulkojums.

Vai man atlīdzinās ceļa izdevumus, ja man būs jāierodas uz medicīnisku pārbaudi šajā valstī?

Saskaņā ar noteikumiem par vispārējo administratīvo procedūru izmaksas netiek atlīdzinātas, jo šī procedūra notiek pēc prasītāja pieprasījuma.

Cik aptuveni ilgs laiks paiet, līdz no iestādes/struktūras tiek saņemts lēmums par kompensāciju?

Tiesību aktos noteiktais termiņš lēmuma pieņemšanai ir trīs mēneši no aizpildīta pieteikuma saņemšanas. Faktiskā procedūra parasti ilgst mazāk nekā pusgadu atkarībā no konkrētajiem apstākļiem.

Kādā valodā es saņemšu lēmumu par savu prasību?

Lēmums būs slovēņu valodā.

Ja procedūra jāīsteno ar citas ES dalībvalsts kompetentās iestādes starpniecību, lēmums tiks nosūtīts kopā ar Eiropas Komisijas noteikto standarta veidlapu, kam jābūt aizpildītai tās kompetentās dalībvalsts valodā, kurai to nosūta. Daļā no standarta veidlapas ir ietverts arī lēmuma kopsavilkums, skaidrojums vai norādījumi par izmantojamo tiesiskās aizsardzības līdzekli un skaidrojums par citām darbībām, kas jāveic prasītājam.

Ja mani neapmierina lēmums, kā es varu to apstrīdēt?

Jūs varat apstrīdēt lēmumu, ierosinot lietu administratīvā kārtībā, kuru izspriež Slovēnijas Republikas Administratīvā tiesa.

Vai es varu saņemt juridisku palīdzību (jurista palīdzību) atbilstoši attiecīgās citas valsts noteikumiem?

Administratīvā procesā, kas saistīts ar kompensācijas prasības sagatavošanu, bezmaksas juridiskā palīdzība nav pieejama.

Tomēr saskaņā ar noteikumiem par vispārējo administratīvo procedūru attiecīgajam ierēdnim ir jāievēro princips par prasītāja tiesību aizsardzību, kas nozīmē, ka ierēdnim ir jānodrošina prasītājam iespēja īstenot viņa tiesības, jābrīdina prasītājs šajā sakarā, jāaicina aizpildīt prasību un jāsniedz paskaidrojumi, vienlaikus nodrošinot, ka prasītāja neziņa vai zināšanu trūkums nekaitē viņa tiesībām.

Prasītājs var nolemt apstrīdēt komitejas lēmumu. Administratīvā strīdā, kas ir arī tiesas procedūra, ārvalstniekiem (kuri nav Slovēnijas Republikas pastāvīgie iedzīvotāji) ir tiesības saņemt bezmaksas juridisko palīdzību atbilstoši nosacījumiem un gadījumos, kas noteikti Slovēnijas Republikai saistošos starptautiskos līgumos.

Vai šajā valstī ir cietušo atbalsta organizācijas, kas var palīdzēt man pieprasīt kompensāciju pārrobežu gadījumā?

Mums nav informācijas par šo jautājumu.

Lapa atjaunināta: 12/03/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.