Vai mana prasība (citā ES valstī) ir jāizskata šajā valstī

Spānija

Saturu nodrošina
Spānija

Kura iestāde pieņem lēmumu par kompensācijas pieteikumu pārrobežu lietās?

Vai pārrobežu gadījumos es varu pieteikumu nosūtīt tieši attiecīgās valsts lēmējiestādei (bez manas dzīvesvietas valsts palīgiestādes starpniecības)?

Vardarbīgu noziegumu un dzimumnoziegumu gadījumā palīgiestādes ir Noziegumos cietušo atbalsta biroji (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito).

Noziegumos cietušo atbalsta biroju adreses ir atrodamas šādā vietnē.

Teroristisku nodarījumu gadījumā palīdzību sniedz Iekšlietu ministrija.

Ar informāciju par palīgiestādi varat iepazīties Iekšlietu ministrijas tīmekļa vietnē.

Atsevišķos gadījumos citu dalībvalstu palīgiestādes var tieši sazināties ar lēmējiestādi, tomēr ieteicams pieteikumus nosūtīt ar palīgiestāžu starpniecību.

Kādā(-s) valodā(-s) var būt pieteikums un apliecinošie dokumenti, kas jāiesniedz par kompensāciju atbildīgajām iestādēm?

Tiek pieņemti kompensācijas pieteikumi un dokumenti spāņu valodā.

Ja par kompensāciju atbildīgās iestādes iztulko no citas ES valsts saņemtu pieteikumu vai apliecinošos dokumentus, kurš par to maksā?

Nav informācijas.

Vai par pieteikuma izskatīšanu šajā valstī ir jāmaksā kādas administratīvas vai cita veida nodevas (ja pieteikums saņemts no citas ES valsts)? Ja tā, tad kā es tās varu nomaksāt?

Nē.

Ja man jābūt klāt lietas izskatīšanā un/vai lēmuma pieņemšanā par manu pieteikumu, vai varu saņemt atlīdzību par ceļa izdevumiem? Kā to pieprasīt? Ar ko man jāsazinās?

Ja noticis vardarbīgs noziegums vai dzimumnoziegums, pēc izmeklēšanas pabeigšanas un pirms tiek pieņemts lēmums par pieprasītā atbalsta piešķiršanu vai atteikšanu, atbilstoši piemērojamo tiesību aktu noteikumiem pieteikuma iesniedzēju uzklausa, lai tas varētu izklāstīt savus argumentus.

Ja noziegums izdarīts Spānijā, bet atbalsta pieteikuma iesniedzējs pastāvīgi dzīvo citā ES dalībvalstī un atbalsta pieteikums ir iesniegts ar prasītāja pastāvīgās dzīvesvietas valsts palīgiestādes starpniecību, Finanšu un valsts pārvaldes ministrijas Personāla izmaksu un valsts pensiju ģenerāldirektorāts (Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda y Función Pública) kā lēmējiestāde var saņemt palīdzību no attiecīgās palīgiestādes, lai īstenotu pieteikuma iesniedzēja vai kādas citas personas uzklausīšanas procedūru, ja uzskata to par nepieciešamu.

Lai īstenotu uzklausīšanu, Finanšu un valsts pārvaldes ministrijas Personāla izmaksu un valsts pensiju ģenerāldirektorāts var lūgt tās dalībvalsts palīgiestādi, kurā pastāvīgi dzīvo atbalsta pieteikuma iesniedzējs, nodrošināt visu nepieciešamo, lai iestāde, kas izskata atbalsta piešķiršanu vai atteikšanu, varētu rīkot tiešu uzklausīšanu pa tālruni vai videokonferencē, ja pieteikuma iesniedzējs tam piekrīt. Savukārt, ja uzklausīšanu veic palīgiestāde, tā nosūta Finanšu un valsts pārvaldes ministrijas Personāla izmaksu un valsts pensiju ģenerāldirektorātam ziņojumu par veikto uzklausīšanu.

Teroristisku nodarījumu gadījumā piemēro tādus pašus noteikumus kā vardarbīgu noziegumu un dzimumnoziegumu gadījumā, kad noziegums izdarīts Spānijā, bet atbalsta prasītājs pastāvīgi dzīvo citā ES dalībvalstī un atbalsta pieteikums iesniegts ar pieteikuma iesniedzēja pastāvīgās dzīvesvietas dalībvalsts palīgiestādes starpniecību; iepriekš aprakstītās darbības saistībā ar uzklausīšanu veic Iekšlietu ministrijas Terora aktos cietušajiem sniedzamā atbalsta ģenerāldirektorāts, kas šajā gadījumā ir lēmējiestāde.

Kā minēts iepriekš, ar pieteikuma iesniedzēja piekrišanu uzklausīšanu var veikt pa tālruni vai izmantojot videokonferenci, tādējādi neradot ceļa izdevumus.

Vai gadījumos, kad man jāpiedalās klātienē, tiek nodrošināts mutiskais tulkojums?

Principā jebkādos noziegumos cietušajiem, kuri nerunā spāņu valodā vai oficiālajā procesa valodā vai to nesaprot, ir tiesības uz tulka bezmaksas palīdzību. Tulks nodrošina tulkojumu cietušajam saprotamā valodā, kad cietušais izmeklēšanas posmā sniedz liecību miertiesai, prokuratūrai vai policijas amatpersonām vai kad tas kā liecinieks piedalās tiesā vai citās mutiskās procedūrās. Šīs tiesības ir arī cilvēkiem ar dzirdes un runas traucējumiem.

Tulka pakalpojumus var nodrošināt ar telekonferences vai citu telesakaru līdzekļu palīdzību, izņemot gadījumus, kad tiesnesis vai tiesa pēc savas iniciatīvas vai pēc pušu lūguma nolemj, ka tulkam jāpiedalās tiesā klātienē, lai aizsargātu cietušā tiesības.

Ja lēmums nenodrošināt cietušajam mutisko tulkojumu pieņemts policijas darbību ietvaros, šādu lēmumu var pārsūdzēt miertiesā. Pārsūdzību uzskata par iesniegtu, ja persona, ko šāds lēmums ietekmē, pauž neapmierinātību ar to atteikuma brīdī.

Var pārsūdzēt arī tiesneša lēmumu nenodrošināt cietušajam mutisko tulkojumu.

Turklāt Noziegumos cietušo atbalsta biroji, kas darbojas kā palīgiestādes pārrobežu noziegumu lietās, sniedz cietušajiem informāciju par pieejamajiem mutiskās tulkošanas pakalpojumiem.

Vai tiks pieņemtas un atzītas medicīniskās izziņas, ko izdevuši ārsti valstī, kurā es dzīvoju, vai arī manu veselības stāvokli / ievainojumu pārbaudīs vietējie medicīnas speciālisti?

Visiem pieteikumam pievienotajiem dokumentiem jābūt tulkotiem spāņu valodā — par kompensāciju atbildīgā iestāde nepieņem dokumentus citās valodās.

Vai man atlīdzinās ceļa izdevumus, ja man jāierodas uz medicīnisku pārbaudi šajā valstī?

Nē.

Aptuveni cik ilgā laikā iestāde/struktūra pieņem lēmumu par kompensāciju?

Vardarbīgu noziegumu un dzimumnoziegumu gadījumā termiņš atbalsta pieprasīšanai parasti ir viens gads no nozieguma dienas.

Galīgais vai provizoriskais lēmums par atbalsta piešķiršanu vai atteikšanu jāpieņem šādā termiņā:

  • invaliditāti izraisošu ievainojumu, šādu ievainojumu radītā stāvokļa pasliktināšanās vai nāves gadījumā: 6 mēnešu laikā,
  • pārejošas nespējas gadījumā: 4 mēnešu laikā,
  • attiecībā uz terapeitiskās aprūpes izdevumiem pēc dzimumnoziegumiem un attiecībā uz apglabāšanas izdevumiem: 2 mēnešu laikā.

Ja līdz lēmuma pieņemšanas termiņa beigām nav izdots skaidrs lēmums, pieteikumu var uzskatīt par noraidītu.

Teroristisku nodarījumu gadījumā pieteikums parasti jāiesniedz viena gada laikā no kaitējuma nodarīšanas brīža vai no brīža, kad noteikta diagnoze, kas apliecina, ka kaitējums radies terora akta rezultātā. Studiju pabalstam jāpiesakās trīs mēnešu laikā no reģistrācijas studiju kursā.

Attiecīgais lēmums tiek pieņemts un paziņots 12 mēnešu laikā; izņēmums ir studiju pabalsts — tam šis termiņš ir 6 mēneši, un, ja līdz termiņa beigām nav izdots skaidrs lēmums, pieteikumu uzskata par apstiprinātu.

Kādā valodā saņemšu lēmumu par savu pieteikumu?

Spāņu valodā.

Kā es varu pārsūdzēt lēmumu, ja tas mani neapmierina?

Vardarbīgu noziegumu un dzimumnoziegumu gadījumā pieteikuma iesniedzējs var apstrīdēt Finanšu un valsts pārvaldes ministrijas lēmumu par likumā paredzēto atbalstu viena mēneša laikā pēc paziņojuma saņemšanas. Ja lēmumu neapstrīd minētajā termiņā, pēc tam vienīgā iespēja ir iesniegt ministrijā pieteikumu par ārkārtas pārskatīšanu.

Apstrīdēšanas iesniegumu var iesniegt Finanšu un valsts pārvaldes ministrijā vai Vardarbīgos noziegumos cietušajiem paredzētā atbalsta un palīdzības valsts komisijā (Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos).

Minētā valsts komisija ir kompetentā iestāde, kas lemj par Finanšu un valsts pārvaldes ministrijas lēmumu apstrīdēšanu lietās, kuras saistītas ar atbalstu, kas piešķirams saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.

Ja pēc apstrīdēšanas paiet trīs mēneši un valsts komisija nav pieņēmusi lēmumu, apstrīdēšanas iesniegums uzskatāms par noraidītu un ir iespējams pieprasīt pārskatīšanu tiesā.

Teroristisku nodarījumu gadījumā Iekšlietu ministrijas lēmumus par administratīvajām procedūrām, kas attiecas uz dažādu veidu atbalsta pieprasīšanu, var vai nu pārsūdzēt pašā ministrijā, vai tiešā veidā apstrīdēt administratīvās justīcijas sistēmā.

Vai saskaņā ar otras valsts noteikumiem man ir pieejams juridisks atbalsts (jurista palīdzība)?

Vardarbīgos noziegumos un dzimumnoziegumos cietušie var pieprasīt juridisku atbalstu saskaņā ar Spānijas piemērojamajos tiesību aktos noteiktajām prasībām un procedūru.

Spānijas tiesību aktos īpaši noteikts, ka ar dzimumu saistītā vardarbībā cietušajiem ir tiesības saņemt bezmaksas juridiskās konsultācijas jau pirms sūdzības iesniegšanas, kā arī uz to, ka visos administratīvajos procesos un norisēs, kas tieši vai netieši izriet no piedzīvotās vardarbības, viņus bez maksas aizstāv un pārstāv jurists un pārstāvis tiesā.

Šādos gadījumos cietušā aizstāvību nodrošina viena juristu komanda, ja vien šādi ir iespējams pienācīgi īstenot cietušā tiesības uz aizstāvību. Šādas tiesības ir arī jebkāda veida atbalsta saņēmējiem gadījumos, kad cietušais ir gājis bojā, ja vien šie saņēmēji nav bijuši iesaistīti nodarījumā.

Teroristiskos nodarījumos cietušie, kas par tādiem atzīti saskaņā ar Spānijas tiesību aktiem, ir tiesīgi neatkarīgi no viņu finansiālās situācijas saņemt juridisku atbalstu visos tiesas un administratīvajos procesos, kas saistīti ar terora aktu, par kura upuriem tie ir atzīti. Atbalsts tiek sniegts saskaņā ar noteikumiem, kas ietverti spēkā esošajos Spānijas tiesību aktos par juridisko atbalstu.

Jebkurā gadījumā visiem terora aktos cietušajiem, kuri tam piesakās, tiek sniegts tūlītējs juridiskais atbalsts. Tiesības uz juridisko atbalstu tiek zaudētas, ja vēlākā posmā vairs netiek atzīts cietušā statuss vai ja apsūdzētais tiek nepārsūdzami attaisnots vai lieta tiek izbeigta. Tomēr līdz šādam brīdim bez maksas saņemtā atbalsta izmaksas nav jāatmaksā.

Vai šajā valstī pastāv cietušo atbalsta organizācijas, kas varētu man palīdzēt pieprasīt kompensāciju pārrobežu lietā?

Vardarbīgu noziegumu un dzimumnoziegumu gadījumā palīdzību atbalsta pieteikumu sagatavošanā un nosūtīšanā pieteikumu iesniedzēji var saņemt attiecīgajā Noziegumos cietušo atbalsta birojā, kur tiem tiks sniegta informācija par finansiālo atbalstu, kas tiem varētu būt pieejams, un par dažādajām pieteikšanās procedūrām.

Šādi biroji ir visos autonomajos apgabalos, gandrīz visos provinču centros un arī citās pilsētās.

Noziegumos cietušo atbalsta biroju adreses ir atrodamas šādā vietnē.

Valsts augstākās tiesas Terora aktos cietušo informēšanas un atbalsta birojs (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional) sniedz vispārīgu informāciju par finansiālo atbalstu, kas var būt pieejams terorismā cietušajiem. Šā biroja adrese:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRIDE.

Tālruņa numurs saziņai: + 34 91 400 74 02

Lapa atjaunināta: 17/01/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.