Vai mana prasība (citā ES valstī) ir jāizskata šajā valstī

Zviedrija

Saturu nodrošina
Zviedrija

Kura iestāde pieņem lēmumu par kompensācijas pieteikumu pārrobežu lietās?

Zviedrijas Noziegumos cietušajiem paredzēto kompensāciju un atbalsta iestāde

Storgatan 49
Umeå, Zviedrija

Tālr.: +46)90708200
Fakss: +(46)90178353

E-pasts: registrator@brottsoffermyndigheten.se
Tīmekļa vietne: http://www.brottsoffermyndigheten.se/

Pasta adrese:
P.O. Box 470
SE-901 09
Umeå, Zviedrija

Vai pārrobežu gadījumos es varu pieteikumu nosūtīt tieši attiecīgās valsts lēmējiestādei (bez manas dzīvesvietas valsts palīgiestādes starpniecības)?

Jā. Ja noziegums noticis Zviedrijā, pieteikumu var nosūtīt tieši Zviedrijas Noziegumos cietušajiem paredzēto kompensāciju un atbalsta iestādei.

Kādā(-s) valodā(-s) var būt dokumenti, kas jāiesniedz par kompensāciju atbildīgajām iestādēm?

– Kādā(-s) valodā(-s) var būt pieteikums?

– Kādā(-s) valodā(-s) var būt apliecinošie dokumenti?

Pieteikumu un apliecinošos dokumentus pieņem zviedru un angļu valodā.

Ja par kompensāciju atbildīgās iestādes iztulko no citas ES valsts saņemtu pieteikumu vai apliecinošos dokumentus, kurš par to maksā?

Tulkošanas izmaksas sedz Zviedrijas Noziegumos cietušajiem paredzēto kompensāciju un atbalsta iestāde.

Vai par pieteikuma izskatīšanu šajā valstī ir jāmaksā kādas administratīvas vai cita veida nodevas (ja pieteikums saņemts no citas ES valsts)? Ja tā, tad kā es tās varu nomaksāt?

Nē.

Ja man jābūt klāt lietas izskatīšanā un/vai lēmuma pieņemšanā par manu pieteikumu, vai varu saņemt atlīdzību par ceļa izdevumiem? Kā to pieprasīt? Ar ko man jāsazinās?

Pieteikuma iesniedzējam nav jāierodas klātienē. Pieteikumu izskata rakstiskā procedūrā.

Vai gadījumos, kad man jāpiedalās klātienē, tiek nodrošināts mutiskais tulkojums?

Ja procedūras laikā ir nepieciešama mutiskā tulkošana, to ir iespējams nodrošināt.

Vai tiks pieņemtas un atzītas medicīniskās izziņas, ko izdevuši ārsti valstī, kurā es dzīvoju, vai arī manu veselības stāvokli / ievainojumu pārbaudīs vietējie medicīnas speciālisti?

Citās valstīs izdotas medicīniskās izziņas un ārsta izziņas var pieņemt. Ja ir nepieciešams papildu novērtējums, Zviedrijas Noziegumos cietušajiem paredzēto kompensāciju un atbalsta iestāde parasti piesaista ārstus speciālistus, kuri sniedz atzinumu, pamatojoties uz pieejamajiem medicīniskajiem faktiem.

Vai man atlīdzinās ceļa izdevumus, ja man jāierodas uz medicīnisku pārbaudi šajā valstī?

Ja esat citas ES valsts iedzīvotājs, parasti medicīniska pārbaude Zviedrijā nav nepieciešama. Tomēr, ja ir vajadzīga šāda veida papildu izmeklēšana, ir iespējams saņemt izdevumu atlīdzību.

Aptuveni cik ilgā laikā iestāde/struktūra pieņem lēmumu par kompensāciju?

Izskatīšanas ilgums ir atkarīgs no lietas apstākļiem un iestādes noslogojuma. Vidējais izskatīšanas ilgums parasti ir aptuveni trīs mēneši, tomēr tas var būt arī mazāks vai lielāks. Lietas izskata iesniegšanas secībā, un parasti lietai nepiešķir prioritāti.

Kādā valodā saņemšu lēmumu par savu pieteikumu?

Lēmums būs zviedru valodā. Ja jūs nesaprotat zviedru valodu, jūs saņemsiet arī lēmuma kopsavilkumu angļu valodā.

Kā es varu pārsūdzēt lēmumu, ja tas mani neapmierina?

Zviedrijas Noziegumos cietušajiem paredzēto kompensāciju un atbalsta iestādes lēmumi nav pārsūdzami, tomēr iestāde pēc pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas var mainīt savu lēmumu, ja atklājas jauni apstākļi vai ja ir citi iemesli pārskatīt lēmumu.

Ja pieteikuma iesniedzējs nav apmierināts ar lēmumu, tam jānosūta iestādei rakstisks pieprasījums pārskatīt lietu. Pieprasījumā jānorāda vēlamās izmaiņas un to pamatojums. Ja ir kādi papildu dokumenti, tie jānosūta kopā ar pieprasījumu.

Pieteikuma iesniedzējam ir tiesības lūgt lēmumu pārskatīt Nozieguma rezultātā gūtu ievainojumu kompensēšanas tiesā (Nämnden för brottsskadeersättning).

Vai saskaņā ar otras valsts noteikumiem man ir pieejams juridisks atbalsts (jurista palīdzība)?

Izmaksas, kas saistītas ar juridisku pārstāvību, tiek kompensētas tikai tad, ja tam ir īpaši iemesli. Saistībā ar kriminālsodāma kaitējuma kompensēšanu advokāta palīdzība parasti nav nepieciešama. Pieteikuma iesniegšana ir diezgan vienkārša. Turklāt iestādes pienākums ir sniegt informāciju un ieteikumus personām, kuras piesakās kompensācijai, kā arī savākt pierādījumus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai lietā.

Vai šajā valstī pastāv cietušo atbalsta organizācijas, kas varētu man palīdzēt pieprasīt kompensāciju pārrobežu lietā?

Ja vēlaties iesniegt pieteikumu vai jums rodas kādi jautājumi par kompensāciju pārrobežu gadījumos, vislabāk sazināties ar Zviedrijas Noziegumos cietušajiem paredzēto kompensāciju un atbalsta iestādi, kas sniegs palīdzību un informāciju. Informācija ir pieejama vietnē https://www.brottsoffermyndigheten.se/. Jūs varat sazināties ar iestādi arī pa tālruni, zvanot uz numuru +46 90 70 82 00.

Lapa atjaunināta: 22/12/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.