Fil-qasam tal-ġustizzja ċivili, il-proċeduri u l-proċedimenti pendenti mibdija fi tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni se jkomplu skont il-liġi tal-UE. Il-Portal tal-e-Ġustizzja, abbażi tal-ftehim reċiproku mar-Renju Unit, se jżomm l-informazzjoni rilevanti marbuta mar-Renju Unit sa tmiem l-2024.

Jekk it-talba tiegħi (minn pajjiż ieħor) se titqies f’dan il-pajjiż

L-Ingilterra u Wales

Il-kontenut ipprovdut minn
L-Ingilterra u Wales

Liema awtorità tiddeċiedi dwar pretensjoni għal kumpens f’każijiet transfruntiera?

L-Awtorità dwar il-Kumpens tal-Inġurji Kriminali (CICA - Criminal Injuries Compensation Authority)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Telefon: 00 44 203 684 2517

Sit Web: https://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Nista’ nibgħat il-pretensjoni tiegħi direttament lill-awtorità ta’ deċiżjoni f’dan il-pajjiż anki f’każijiet transfruntiera (mingħajr ma jkolli bżonn ngħaddi mill-awtorità ta’ assistenza fil-pajjiż ta' oriġini tiegħi)?

Naċċettaw applikazzjoni direttament mingħandek mingħajr ma jkollok tgħaddi mill-awtorità ta’ assistenza fil-pajjiż ta' oriġini tiegħek.

B’liema lingwa/i l-awtorità/awtoritajiet tal-kumpens jaċċettaw:

  • il-pretensjoni?
  • id-dokumenti ta’ sostenn?

Il-preferenza tagħna hija li nirċievu dawn id-dokumenti bl-Ingliż.

Jekk l-awtorità tal-kumpens tittraduċi l-pretensjoni / d-dokumenti ta’ sostenn minn pajjiż ieħor tal-UE, min iħallas għal dan?

Se nħallsu għal dawn it-traduzzjonijiet.

Hemm xi imposti amministrattivi jew imposti oħrajn li għandhom jitħallsu f’dan il-pajjiż għall-ipproċessar tal-pretensjoni tiegħi (li tkun waslet minn pajjiż ieħor tal-UE)? Jekk iva, kif nista’ nħallashom?

Aħna ma nitolbu l-ebda ħlas għas-servizzi tagħna.

F’każ li jkolli bżonn inkun preżenti waqt il-proċedura u / jew waqt li tkun qed tiġi deċiża l-pretensjoni tiegħi, nista’ niġi rimborżat għall-ispejjeż tal-ivjaġġar tiegħi? Kif nista’ nippreżenta pretensjoni għalihom? Lil min għandi nikkuntattja?

Aħna nipproċessaw l-applikazzjonijiet u nikkorrispondu mal-applikanti bil-miktub. M'għandekx bzonn tkun prezenti.

Jiġi pprovdut interpretu, f’każ li jkolli nkun personalment preżenti?

Mhux applikabbli.

Iċ-ċertifikati mediċi, li jingħataw mit-tobba fil-pajjiż ta’ residenza tiegħi, jiġu aċċettati jew rikonoxxuti – jew l-istat ta’ saħħa / il-korriment tiegħi jkun irid jiġi eżaminat mill-esperti mediċi tagħkom stess?

Aħna se naċċettaw rapporti minn professjonisti mediċi kwalifikati f’pajjiżi oħra.

Ser niġi rimborżat(a) għall-ispejjeż tal-ivjaġġar tiegħi, jekk ikolli nagħmel eżami mediku f’dan il-pajjiż?

Ma nħallsux l-ispejjeż tal-ivvjaġġar.

Kemm tieħu żmien (bejn wieħed u ieħor) biex l-awtorità / l-entità tiddeċiedi dwar kumpens?

It-tul ta’ żmien meħtieġ biex tiġi eżaminata pretensjoni jiddependi fuq kemm inhi kkumplikata. Pereżempju, il-pretensjonijiet li jinvolvu telf ta’ introjtu jieħdu aktar żmien minn dawk li jinvolvu ħlas skont it-tariffa tal-korrimenti. Is-CICA ma tiffinalizzax talba sakemm inti tikkonferma li rkuprajt, kemm jista’ jkun, mill-korrimenti tiegħek. L-għan tagħna huwa li nsolvu każijiet sempliċi fi żmien 12-il xahar minn meta jaslu quddiemna.

B’liema lingwa se nirċievi d-deċiżjoni dwar il-pretensjoni tiegħi?

Aħna se nikkorrispondu miegħek bl-Ingliż.

Jekk ma nkunx sodisfatt(a) bid-deċiżjoni, kif nista’ nikkontestaha?

Jekk ma taqbilx mad-deċiżjoni oriġinali u tixtieqna nirreveduha, trid tibgħatilna l-applikazzjoni bil-miktub tiegħek għal reviżjoni fi żmien 56 jum mid-data tad-deċiżjoni oriġinali. Jenħtieġ li tehmeż kull evidenza addizzjonali li tixtieq li tiġi kkunsidrata f’sostenn għat-talba tiegħek.

Meta nirċievu t-talba tiegħek għal reviżjoni flimkien mal-informazzjoni kollha ta’ sostenn, l-uffiċjal għall-pretensjonijiet, apparti l-persuna li tkun ħadet id-deċiżjoni oriġinali, jikkunsidraha. Id-deċiżjoni ta’ reviżjoni tista’ tkun aktar jew anqas favorevoli mid-deċiżjoni oriġinali, jew id-deċiżjoni oriġinali tista’ ma tinbidilx.

Jekk ma taqbilx mad-deċiżjoni ta’ reviżjoni, tista’ tappella lit-Tribunal tal-Ewwel Livell (Kumpens għal Korrimenti Kriminali) skont ir-Regoli tal-Proċedura tat-Tribunal. Tista’ ssib dawn ir-regoli fuq is-sit web tat-Tribunal tal-Ewwel Livell.

Nista’ ningħata għajnuna legali (għajnuna mingħand avukat) skont ir-regoli tal-pajjiż l-ieħor?

M’għandekx bżonn ta’ rappreżentant imħallas bħal solicitor jew kumpanija ta’ maniġment għall-pretensjonijiet biex titlob għal kumpens. Jekk tagħżel rappreżentazzjoni mħallsa, ma nistgħux nirrimborżaw -ispejjeż ta’ dan, u jkollok tħallas dawn l-ispejjeż int stess.

F’dan il-pajjiż, hemm xi organizzazzjonijiet li joffru appoġġ lill-vittmi li jistgħu jgħinuni nitlob kumpens f’każ transfruntier?

Tista’ tikkuntattja lis-Servizz tal-Informazzjoni dwar il-Vittmi għall-għajnuna bl-applikazzjoni tiegħek.

L-aħħar aġġornament: 01/10/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.