Wanneer mijn verzoek (uit een ander EU-land) in dit land moet worden behandeld

Oostenrijk

Inhoud aangereikt door
Oostenrijk

Welke instantie beslist over een verzoek om schadeloosstelling in grensoverschrijdende zaken?

Bondsbureau voor sociale zaken en gehandicapten, ministerie van Sociale Zaken (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen- Sozialministeriumservice).
Babenbergerstraße 5, A-1010 Wenen

Tel.: 0043 158831
Fax: 0043(0)10599882516

E-mail: post.wien@sozialministeriumservice.at

Kan ik ook in grensoverschrijdende zaken mijn verzoek rechtstreeks naar de beslissende instantie in dit land zenden (zonder de assistentieverlenende instantie in mijn land in te schakelen)?

Ja.

In welke ta(a)l(en) ontvangen de instanties voor schadeloosstelling het verzoek en de bijgevoegde bewijsstukken?

Als een assistentieverlenende instantie of het slachtoffer de stukken indient, dan is dat doorgaans in het Duits of Engels.

(Als u niet in staat bent stukken in het Duits of Engels aan de instantie te verstrekken, worden verzoeken in andere talen ook geaccepteerd en vervolgens vertaald.)

Indien de instantie voor schadeloosstelling het verzoek/de bijgevoegde bewijsstukken uit een ander EU-land vertaalt, wie betaalt dat dan?

De instantie.

Moeten er voor de verwerking van mijn (uit een ander EU-land ontvangen) verzoek administratieve of andere heffingen worden betaald? Zo ja, hoe kan ik die betalen?

Er worden geen kosten in rekening gebracht.

Indien ik aanwezig moet zijn tijdens de procedure en/of wanneer over mijn verzoek een beslissing wordt gegeven, kunnen mijn reiskosten dan worden terugbetaald? Hoe kan ik om die terugbetaling verzoeken? Met wie moet ik contact opnemen?

In de regel hoeft u niet aanwezig te zijn.

Als u wordt opgeroepen, betaalt de instantie de reiskosten, mits u deze declareert. Het Bondsbureau voor sociale zaken en gehandicapten is hiervoor verantwoordelijk.

Is er een tolk beschikbaar ingeval ik persoonlijk aanwezig moet zijn?

Als dat nodig is, ja.

Zullen door artsen in het land van mijn woonplaats afgegeven medische attesten worden aanvaard of erkend, of zal mijn gezondheidstoestand/letsel door uw eigen medische deskundigen moeten worden onderzocht?

In de meeste gevallen zal de instantie hiervoor een Oostenrijkse deskundige aanwijzen. Hij/zij zal bij de beoordeling rekening houden met attesten uit het land waar u woont.

Zullen mijn reiskosten worden vergoed, ingeval ik in dit land een medisch onderzoek moet ondergaan?

Ja.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie/het orgaan een beslissing over de schadeloosstelling te krijgen?

Dat hangt af van de gevraagde bijstand. Meestal wordt de beslissing binnen zes maanden gegeven.

In welke taal zal ik de beslissing over mijn verzoek ontvangen?

In het Duits.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing, hoe kan ik die dan aanvechten?

Tegen de beslissing van het ministerie van Sociale Zaken kunt u hoger beroep instellen bij de Federale Administratieve Rechtbank (hoger beroep kan ook worden ingesteld bij het Grondwettelijk Hof (Verfassungsgerichtshof) en het Administratief Hof (Verwaltungsgerichtshof)).

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen krachtens het recht van het andere land?

Ja. Juridische kosten worden echter niet door het ministerie van Sociale Zaken of de Federale Administratieve Rechtbank vergoed.

Zijn er in dit land organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling in een grensoverschrijdende zaak?

Ja. U moet bij zulke organisaties (bv. Weisser Ring) navragen of er slachtofferhulp beschikbaar is.

Laatste update: 19/08/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.