Wanneer mijn verzoek (uit een ander EU-land) in dit land moet worden behandeld

België

Inhoud aangereikt door
België

Welke instantie beslist over een verzoek om schadeloosstelling in grensoverschrijdende zaken?

a) De Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden kan slachtoffers die Belgisch onderdaan of ingezetene zijn, helpen schadeloosstelling te krijgen in een ander EU-land.

Adres:

Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders
FOD Justitie
Waterloolaan 115
1000 BRUSSEL

b) Voor de zaken die slachtoffers van terrorisme betreffen, moet er contact worden opgenomen met de afdeling terrorisme van de commissie.

Postadres:

Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders – Afdeling terrorisme
FOD Justitie
Waterloolaan 115
1000 BRUSSEL
E-mailadres: terrorvictims@just.fgov.be

Kan ik ook in grensoverschrijdende zaken mijn verzoek rechtstreeks naar de beslissende instantie in dit land zenden (zonder de assistentieverlenende instantie in mijn land in te schakelen)?

Ja.

In welke ta(a)l(en) ontvangen de instanties voor schadeloosstelling:

  • het verzoek? In het Frans, Nederlands, Duits en Engels.
  • de bijgevoegde bewijsstukken? In het Frans, Nederlands, Duits en Engels.

Indien de instantie voor schadeloosstelling het verzoek/de bijgevoegde bewijsstukken uit een ander EU-land vertaalt, wie betaalt dat dan?

Deze situatie heeft zich nog niet voorgedaan en over dit punt is nog geen besluit genomen.

Moeten er voor de verwerking van mijn (uit een ander EU-land ontvangen) verzoek administratieve of andere heffingen worden betaald? Zo ja, hoe kan ik die betalen?

Nee.

Indien ik aanwezig moet zijn tijdens de procedure en/of wanneer over mijn verzoek een beslissing wordt gegeven, kunnen mijn reiskosten dan worden terugbetaald? Hoe kan ik om die terugbetaling verzoeken? Met wie moet ik contact opnemen?

Nee.

Is er een tolk beschikbaar ingeval ik persoonlijk aanwezig moet zijn?

Nee.

Zullen door artsen in het land van mijn woonplaats afgegeven medische attesten worden aanvaard of erkend, of zal mijn gezondheidstoestand/letsel door uw eigen medische deskundigen moeten worden onderzocht?

Dit wordt beoordeeld door de commissie op basis van het letsel en de ernst van het letsel van het slachtoffer.

Zullen mijn reiskosten worden vergoed, ingeval ik in dit land een medisch onderzoek moet ondergaan?

Nee.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie/het orgaan een beslissing over de schadeloosstelling te krijgen?

Op dit moment 18 maanden. De procedure voor grensoverschrijdende zaken is gelijk aan die voor nationale zaken.

In welke taal zal ik de beslissing over mijn verzoek ontvangen?

In het Frans, Nederlands, Duits of Engels.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing, hoe kan ik die dan aanvechten?

Er kan geen beroep worden aangetekend tegen de beslissingen van de commissie. Er kan alleen een beroep tot nietigverklaring worden ingesteld bij de Belgische Raad van State.

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen krachtens het recht van het andere land?

Nee, de commissie speelt in dat opzicht geen rol.

Zijn er in dit land organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling in een grensoverschrijdende zaak?

Er zijn centra voor slachtofferhulp die slachtoffers kunnen helpen bij het indienen van een verzoek om financiële hulp van de commissie.

Slachtofferhulp wordt in België geregeld door de gemeenschappen en gewesten.

Zie voor meer informatie (met name over de verschillende diensten die goedgekeurd zijn om bijstand te verlenen) de volgende websites:

Federatie Wallonië-Brussel: victimes.be

Vlaanderen: slachtofferzorg.be

Laatste update: 14/01/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.