Wanneer mijn verzoek (uit een ander EU-land) in dit land moet worden behandeld

Bulgarije

Inhoud aangereikt door
Bulgarije

Welke instantie beslist over een verzoek om schadeloosstelling in grensoverschrijdende zaken?

MINISTERIE VAN JUSTITIE VAN DE REPUBLIEK BULGARIJE

De Nationale Raad voor steun aan en schadeloosstelling van slachtoffers van strafbare feiten

Adres: 1 Slavyanska Street, Sofia 1040, Bulgarije

Website: https://www.compensation.bg

In geval van strafbare feiten die op het grondgebied van Bulgarije zijn gepleegd, is de Nationale Raad voor steun aan en schadeloosstelling van slachtoffers van strafbare feiten de beslissende instantie die verzoeken om schadeloosstelling in grensoverschrijdende zaken behandelt.

Bij strafbare feiten die buiten Bulgarije zijn gepleegd, fungeert de Nationale Raad als assistentieverlenende instantie en stuurt hij het verzoek om schadeloosstelling door naar de bevoegde instantie van het land waarin het strafbare feit heeft plaatsgevonden.

Kan ik ook in grensoverschrijdende zaken mijn verzoek rechtstreeks naar de beslissende instantie in dit land zenden (zonder de assistentieverlenende instantie in mijn land in te schakelen)?

Ja.

In welke ta(a)l(en) ontvangen de instanties voor schadeloosstelling:

  • het verzoek? In het Bulgaars en het Engels.
  • de bijgevoegde bewijsstukken? In het Bulgaars en het Engels.

Indien de instantie voor schadeloosstelling het verzoek/de bijgevoegde bewijsstukken uit een ander EU-land vertaalt, wie betaalt dat dan?

De Nationale Raad voor steun aan en schadeloosstelling van slachtoffers van strafbare feiten betaalt de vertaling.

Moeten er voor de verwerking van mijn (uit een ander EU-land ontvangen) verzoek administratieve of andere heffingen worden betaald? Zo ja, hoe kan ik die betalen?

Nee.

Indien ik aanwezig moet zijn tijdens de procedure en/of wanneer over mijn verzoek een beslissing wordt gegeven, kunnen mijn reiskosten dan worden terugbetaald? Hoe kan ik om die terugbetaling verzoeken? Met wie moet ik contact opnemen?

Het slachtoffer is niet aanwezig tijdens de procedure voor toekenning van de schadeloosstelling door het land.

Is er een tolk beschikbaar ingeval ik persoonlijk aanwezig moet zijn?

Zie het antwoord op de vorige vraag.

Zullen door artsen in het land van mijn woonplaats afgegeven medische attesten worden aanvaard of erkend, of zal mijn gezondheidstoestand/letsel door uw eigen medische deskundigen moeten worden onderzocht?

Ja. De medische documenten, waaronder door het betreffende land verstrekte bewijzen van de medische kosten, kunnen worden aanvaard en/of erkend, maar dit wordt van geval tot geval door de Nationale Raad beslist.

Zullen mijn reiskosten worden vergoed, ingeval ik in dit land een medisch onderzoek moet ondergaan?

Het is mogelijk dat de reiskosten in verband met een medisch onderzoek worden vergoed, maar dit wordt van geval tot geval door de Nationale Raad beslist.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie/het orgaan een beslissing over de schadeloosstelling te krijgen?

Het verzoek om schadeloosstelling wordt beoordeeld binnen één maand na de datum waarop het is ontvangen. Deze termijn kan, indien noodzakelijk, met maximaal drie maanden worden verlengd.

In welke taal zal ik de beslissing over mijn verzoek ontvangen?

In het Bulgaars en het Engels.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing, hoe kan ik die dan aanvechten?

Er kan geen beroep worden ingesteld tegen de beslissingen van de Nationale Raad voor steun aan en schadeloosstelling van slachtoffers van strafbare feiten.

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen krachtens het recht van het andere land?

Bij de procedure voor het toekennen van schadeloosstelling door het land is geen advocaat nodig.

Zijn er in dit land organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling in een grensoverschrijdende zaak?

Ja. De Bulgaarse vereniging van organisaties voor slachtofferhulp

Tel. +359 29819300

Laatste update: 25/07/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.