Wanneer mijn verzoek (uit een ander EU-land) in dit land moet worden behandeld

Kroatië

Inhoud aangereikt door
Kroatië

Welke instantie beslist over een verzoek om schadeloosstelling in grensoverschrijdende zaken?

Ministerie van Justitie (Ministarstvo pravosuđa)
Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Nikica Hamer Vidmar

Telefoon: +385 13714756
Fax: +385 13714798

Nikica.HamerVidmar@mpu.hr

Website: https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Kan ik ook in grensoverschrijdende zaken mijn verzoek rechtstreeks naar de beslissende instantie in dit land zenden (zonder de assistentieverlenende instantie in mijn land in te schakelen)?

Ja, door het verzoek rechtstreeks of per aangetekende post in te dienen bij het ministerie van Justitie van de Republiek Kroatië.

In welke taal of talen ontvangen de instanties voor schadeloosstelling het verzoek en de bewijsstukken?

Het verzoek en de bewijsstukken moeten in het Kroatisch zijn gesteld. Als het verzoek en de bewijsstukken in een vreemde taal zijn gesteld, moeten zij worden ingediend samen met een beëdigde vertaling die is afgegeven door een beëdigd juridisch vertaler.

Indien de instantie voor schadeloosstelling het verzoek/de bijgevoegde bewijsstukken uit een ander EU-land vertaalt, wie betaalt dat dan?

De beslissende instantie vertaalt het verzoek en de bewijsstukken niet en vergoedt evenmin de vertaalkosten.

Moeten er voor de verwerking van mijn (uit een ander EU-land ontvangen) verzoek administratieve of andere heffingen worden betaald? Zo ja, hoe kan ik die betalen?

Er hoeven geen administratieve of andere heffingen te worden betaald in de procedure met betrekking tot dit verzoek.

Indien ik aanwezig moet zijn tijdens de procedure en/of wanneer over mijn verzoek een beslissing wordt gegeven, kunnen mijn reiskosten dan worden terugbetaald? Hoe kan ik om die terugbetaling verzoeken? Met wie moet ik contact opnemen?

Als het Comité voor schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven (Odbor za novčanu naknadu žrtvama) besluit de aanvrager op te roepen voor een hoorzitting of om persoonlijk aan de procedure deel te nemen, worden de reiskosten van de aanvrager vergoed.

In de regel hoeft de aanvrager gedurende de procedure en in de beslissingsfase niet aanwezig te zijn. Als de aanvrager, getuigen, door de rechtbank aangewezen deskundigen of andere personen moeten worden gehoord, kan het Comité voor schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven als beslissende instantie de bevoegde instantie van de andere EU-lidstaat waar het verzoek om schadeloosstelling is ingediend, verzoeken om deze acties uit te voeren.

Verder kan de hoorzitting die voor een dergelijke procedure nodig is, plaatsvinden met gebruikmaking van technische hulpmiddelen, waaronder computertechnologie, elektronische communicatienetwerken en andere hulpmiddelen voor beeld- en geluidsoverdracht. In dat geval wordt de hoorzitting geleid door het Comité voor schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven, dat wil zeggen de beslissende instantie.

Is er een tolk beschikbaar ingeval ik persoonlijk aanwezig moet zijn?

Ja

Zullen door artsen in het land van mijn woonplaats afgegeven medische attesten worden aanvaard of erkend, of zal mijn gezondheidstoestand/letsel door uw eigen medische deskundigen moeten worden onderzocht?

Buitenlandse medische documenten worden aanvaard, maar het Comité voor schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven controleert en beoordeelt als beslissende instantie de medische documenten en kan zo nodig een rapport laten opstellen door een medisch deskundige.

Zullen mijn reiskosten worden vergoed, ingeval ik in dit land een medisch onderzoek moet ondergaan?

Nee

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie/het orgaan een beslissing over de schadeloosstelling te krijgen?

De bevoegde instantie zal binnen ongeveer zestig dagen over een verzoek beslissen als het verzoek compleet en in orde is (wanneer alle benodigde documenten zijn verkregen en ingediend, dat wil zeggen alle informatie en bewijsmiddelen die nodig zijn om een beslissing te nemen). Als het verzoek echter onvolledig is, kan de beslissing meer tijd vergen.

In welke taal zal ik de beslissing over mijn verzoek ontvangen?

De beslissing over het verzoek wordt in het Kroatisch gesteld.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing, hoe kan ik die dan aanvechten?

Er kan geen bezwaar tegen de beslissing worden aangetekend, maar de partij kan wel administratief beroep instellen door binnen dertig dagen na de betekening van de beslissing een administratieve klacht in te dienen bij de bevoegde administratieve rechter.

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen krachtens het recht van het andere land?

Nee

Zijn er in dit land organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling in een grensoverschrijdende zaak?

Ja

Laatste update: 01/02/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.