Wanneer mijn verzoek (uit een ander EU-land) in dit land moet worden behandeld

Cyprus

Inhoud aangereikt door
Cyprus

Welke instantie beslist over een verzoek om schadeloosstelling in grensoverschrijdende zaken?

Geen informatie beschikbaar.

Kan ik ook in grensoverschrijdende zaken mijn verzoek rechtstreeks naar de beslissende instantie in dit land zenden (zonder de assistentieverlenende instantie in mijn land in te schakelen)?

U kunt uw verzoek rechtstreeks naar de beslissende instantie in dat land sturen, ook in grensoverschrijdende zaken.

In welke ta(a)l(en) ontvangen de instanties voor schadeloosstelling:

– het verzoek?

In het Grieks en in het Engels.

– de bijgevoegde bewijsstukken?

In het Grieks en in het Engels.

Indien de instantie voor schadeloosstelling het verzoek/de bijgevoegde bewijsstukken uit een ander EU-land vertaalt, wie betaalt dat dan?

Niet van toepassing.

Moeten er voor de verwerking van mijn (uit een ander EU-land ontvangen) verzoek administratieve of andere heffingen worden betaald? Zo ja, hoe kan ik die betalen?

Nee.

Indien ik aanwezig moet zijn tijdens de procedure en/of wanneer over mijn verzoek een beslissing wordt gegeven, kunnen mijn reiskosten dan worden terugbetaald? Hoe kan ik om die terugbetaling verzoeken? Met wie moet ik contact opnemen?

U hoeft niet aanwezig te zijn.

Is er een tolk beschikbaar ingeval ik persoonlijk aanwezig moet zijn?

Niet van toepassing.

Zullen door artsen in het land van mijn woonplaats afgegeven medische attesten worden aanvaard of erkend, of zal mijn gezondheidstoestand/letsel door uw eigen medische deskundigen moeten worden onderzocht?

Medische attesten die zijn afgegeven door artsen in het land waar u woont, worden aanvaard.

Zullen mijn reiskosten worden vergoed, ingeval ik in dit land een medisch onderzoek moet ondergaan?

Niet van toepassing.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de bevoegde instantie een beslissing over de schadeloosstelling te krijgen?

Dit duurt zes maanden vanaf de datum waarop alle informatie die nodig is om een beslissing te kunnen geven, beschikbaar is.

In welke taal zal ik de beslissing over mijn verzoek ontvangen?

In het Grieks en in het Engels.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing, hoe kan ik die dan aanvechten?

U kunt de beslissing aanvechten door binnen 75 dagen een verzoek hiertoe bij de bestuursrechter in te dienen.

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen krachtens het recht van het andere land?

U kunt rechtsbijstand aanvragen voor de rechtszaak waarbij u betrokken bent.

Zijn er in dit land organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling in een grensoverschrijdende zaak?

Voor informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met de socialeverzekeringsdienst.

Laatste update: 11/03/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.