Wanneer mijn verzoek (uit een ander EU-land) in dit land moet worden behandeld

Denemarken

Inhoud aangereikt door
Denemarken

Welke instantie beslist over een verzoek om schadeloosstelling in grensoverschrijdende zaken?

De Deense Commissie Schadefonds Geweldmisdrijven

Kan ik ook in grensoverschrijdende zaken mijn verzoek rechtstreeks naar de beslissende instantie in dit land zenden (zonder de assistentieverlenende instantie in mijn land in te schakelen)?

U hoeft de aanvraag niet via de assistentieverlenende instantie te verzenden. U kunt de aanvraag rechtstreeks naar de beslissende instantie in dit land (de Deense Commissie Schadefonds Geweldmisdrijven) zenden, die de aanvraag doorstuurt naar de politie in het district waar de strafzaak is onderzocht. U kunt de aanvraag ook rechtstreeks naar de politie zenden.

In welke ta(a)l(en) ontvangen de instanties voor schadeloosstelling: het verzoek? de bijgevoegde bewijsstukken?

Alle in het Deens en Engels gestelde documenten worden aanvaard. De Deense Commissie Schadefonds Geweldmisdrijven geeft er echter de voorkeur aan dat alle documenten voor zover mogelijk in het Deens zijn vertaald.

Denemarken heeft met de Scandinavische landen Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden een taalverdrag gesloten, waarin is overeengekomen dat de burgers van deze landen het recht hebben in een ander Scandinavisch land hun eigen taal te gebruiken. Onder het verdrag vallen de talen Deens, Fins, IJslands, Noors en Zweeds.

Indien de instantie voor schadeloosstelling het verzoek/de bijgevoegde bewijsstukken uit een ander EU-land vertaalt, wie betaalt dat dan?

In schadeloosstellingszaken wordt de vertaling van documenten betaald door de Deense politie.

Moeten er voor de verwerking van mijn (uit een ander EU-land ontvangen) verzoek administratieve of andere heffingen worden betaald? Zo ja, hoe kan ik die betalen?

Nee.

Indien ik aanwezig moet zijn tijdens de procedure en/of wanneer over mijn verzoek een beslissing wordt gegeven, kunnen mijn reiskosten dan worden terugbetaald? Hoe kan ik om die terugbetaling verzoeken? Met wie moet ik contact opnemen?

De zaken worden behandeld op basis van documenten. U hoeft daarom als aanvrager niet aanwezig te zijn wanneer de Deense Commissie Schadefonds Geweldmisdrijven de zaak behandelt of erover beslist.

Is er een tolk beschikbaar ingeval ik persoonlijk aanwezig moet zijn?

Aangezien de zaken worden behandeld op basis van documenten, is de vraag van persoonlijke aanwezigheid en assistentie door tolken niet aan de orde.

Zullen door artsen in het land van mijn woonplaats afgegeven medische attesten worden aanvaard of erkend, of zal mijn gezondheidstoestand/letsel door uw eigen medische deskundigen moeten worden onderzocht?

Er is geen vereiste dat medische beoordelingen en onderzoeken in dit land worden verricht. De Deense Commissie Schadefonds Geweldmisdrijven aanvaardt in het algemeen alle medische attesten.

Zullen mijn reiskosten worden vergoed, ingeval ik in dit land een medisch onderzoek moet ondergaan?

Doorgaans is een medisch onderzoek in dit land niet nodig als u in een ander EU-land woont. Het onderzoek kan plaatsvinden in het land waar u woont.

De kosten voor reizen van en naar de plaats van de behandeling kunnen worden vergoed als onkosten in verband met herstel.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie/het orgaan een beslissing over de schadeloosstelling te krijgen?

De tijd die de Deense Commissie Schadefonds Geweldmisdrijven besteedt aan het behandelen van een zaak, kan per zaak aanzienlijk verschillen. Dit komt onder meer doordat er, afhankelijk van de specifieke omstandigheden, aanvullende informatie moet worden verkregen van de politie, artsen of andere autoriteiten; evenzo kunnen zaken waarin sprake is van blijvend letsel of verlies van de mogelijkheid om inkomsten te verwerven, worden voorgelegd aan de Arbeidsmarktverzekering (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring). Dit kan tot gevolg hebben dat de behandeling van de zaak meer tijd in beslag neemt.

Meer dan 50 % van de nieuwe zaken die door de Deense Commissie Schadefonds Geweldmisdrijven worden ontvangen, wordt binnen vijftig dagen verwerkt overeenkomstig een extra snelle procedure die wordt gevolgd voor eenvoudige zaken. Het gaat hierbij onder meer om zaken waarin er een eindvonnis ligt aangaande zowel de schuldvraag als het bedrag van de vergoeding.

Als de zaak niet met deze extra snelle procedure kan worden afgehandeld, heeft de Commissie momenteel tot 18 maanden nodig om een gewone zaak te behandelen vanaf het moment waarop zij een nieuw verzoek om schadeloosstelling ontvangt.

U kunt de behandeling van uw zaak versnellen door de Commissie bewijs van uw verzoeken te verstrekken. Bij de bewijsstukken kan het bijvoorbeeld gaan om kwitanties betreffende de aanschaf van geneesmiddelen, medische attesten voor de periode van ziekte of een verklaring van uw werkgever ten aanzien van gederfde inkomsten als gevolg van het letsel.

In welke taal zal ik de beslissing over mijn verzoek ontvangen?

Alle beslissingen van de Deense Commissie Schadefonds Geweldmisdrijven worden opgesteld in het Deens. U kunt de beslissing vervolgens laten vertalen door de assistentieverlenende instantie in uw eigen land.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing, hoe kan ik die dan aanvechten?

Het is niet mogelijk om bij andere autoriteiten beroep in te stellen tegen een beslissing van de Deense Commissie Schadefonds Geweldmisdrijven. Als u die beslissing wilt wijzigen, moet u eerst contact met de Commissie opnemen en toelichten waarom u het niet met haar beslissing eens bent. Vervolgens beoordeelt de Commissie of er grond is om het onderzoek in de zaak te heropenen. Als criterium geldt doorgaans dat de aanvrager nieuwe en relevante informatie heeft verstrekt, die van belang is voor de uitkomst van de zaak.

Als de Commissie bij haar beslissing blijft, kunt u die beslissing laten toetsen door de rechter.

U kunt zich ook wenden tot de Parlementaire Ombudsman.

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen krachtens het recht van het andere land?

De behandeling van zaken is op een zodanige manier georganiseerd dat u in het algemeen geen rechtsbijstand nodig hebt, maar u hebt wel de mogelijkheid om gebruik te maken van de regelingen in dit land. In bijzondere gevallen kan de Deense Commissie Schadefonds Geweldmisdrijven besluiten dat de aanvrager de onkosten die hij heeft gemaakt in verband met de procedure voor de Commissie, geheel of gedeeltelijk zelf moet voldoen.

Advocaten of rechtsbijstandsorganisaties in dit land zijn niet verplicht rechtsbijstand of toegang tot een advocaat te verlenen.

Zijn er in dit land organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling in een grensoverschrijdende zaak?

Laatste update: 04/05/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.