Wanneer mijn verzoek (uit een ander EU-land) in dit land moet worden behandeld

Finland

Inhoud aangereikt door
Finland

Welke instantie beslist over een verzoek om schadeloosstelling in grensoverschrijdende zaken?

Valtiokonttori (Ministerie van Financiën)

PL 50

FI -00054 Valtiokonttori, Finland

E-mail: rikosvahingot@valtiokonttori.fi

https://www.valtiokonttori.fi/en/frontpage/

Kan ik ook in grensoverschrijdende zaken mijn verzoek rechtstreeks naar de beslissende instantie in dit land zenden (zonder de assistentieverlenende instantie in mijn land in te schakelen)?

U kunt uw verzoek rechtstreeks naar het ministerie van Financiën (Valtiokonttori) sturen. Het aantal talen waarin u de documenten mag opstellen, is echter beperkt (zie hieronder).

In welke ta(a)l(en) ontvangen de instanties voor schadeloosstelling het verzoek?

En de bijgevoegde bewijsstukken?

Het verzoek moet worden opgesteld in het Fins, Zweeds of Engels. Dat geldt ook voor de bewijsstukken.

Indien de instantie voor schadeloosstelling het verzoek/de bijgevoegde bewijsstukken uit een ander EU-land vertaalt, wie betaalt dat dan?

Het ministerie van Financiën accepteert een verzoek niet als het in een andere dan bovengenoemde talen is opgesteld. Als u hulp nodig hebt bij het vertalen van de documenten, kunt u contact opnemen met de assistentieverlenende instantie in het land waar u woont.

Moeten er voor de verwerking van mijn (uit een ander EU-land ontvangen) verzoek administratieve of andere heffingen worden betaald? Zo ja, hoe kan ik die betalen?

Voor de verwerking van uw verzoek hoeft u geen administratiekosten te betalen.

Indien ik aanwezig moet zijn tijdens de procedure en/of wanneer over mijn verzoek een beslissing wordt gegeven, kunnen mijn reiskosten dan worden terugbetaald? Hoe kan ik om die terugbetaling verzoeken? Met wie moet ik contact opnemen?

Het ministerie van Financiën behandelt de zaak schriftelijk. U hoeft niet in persoon te verschijnen.

Is er een tolk beschikbaar ingeval ik persoonlijk aanwezig moet zijn?

Zie het antwoord op de vorige vraag.

Zullen door artsen in het land van mijn woonplaats afgegeven medische attesten worden aanvaard of erkend, of zal mijn gezondheidstoestand/letsel door uw eigen medische deskundigen moeten worden onderzocht?

Een medisch attest dat door een arts in het land waar u woont, is afgegeven, wordt als bewijs van het opgelopen letsel aanvaard.

Zullen mijn reiskosten worden vergoed, ingeval ik in dit land een medisch onderzoek moet ondergaan?

Zie het antwoord op de vorige vraag.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie/het orgaan een beslissing over de schadeloosstelling te krijgen?

Gemiddeld zes tot acht maanden nadat het ministerie van Financiën uw verzoek heeft ontvangen, krijgt u een beslissing.

In welke taal zal ik de beslissing over mijn verzoek ontvangen?

Het ministerie van Financiën geeft alleen beslissingen in het Fins en Zweeds. Als u uw verzoek in het Engels hebt ingediend, krijgt u samen met de beslissing een Engelse samenvatting van de inhoud daarvan.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing, hoe kan ik die dan aanvechten?

Tegen een beslissing die u hebt ontvangen, kunt u schriftelijk hoger beroep instellen bij de verzekeringsrechtbank (Vakuutusoikeus). Dat moet gebeuren binnen dertig dagen nadat u over die beslissing werd ingelicht. Het ministerie van Financiën verstrekt bij zijn beslissing over uw schadevergoeding richtlijnen voor het instellen van hoger beroep.

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen krachtens het recht van het andere land?

Het ministerie van Financiën kan u advies geven over het indienen van een verzoek om schadevergoeding. Als u bij het opstellen van uw verzoek een externe advocaat inschakelt, kunnen de kosten daarvan uitsluitend worden vergoed als u rechtsbijstand hebt ontvangen of een juridisch adviseur hebt toegewezen gekregen voor de behandeling van de zaak in een rechtbank. Wanneer de zaak niet door een rechter wordt behandeld, kunnen deze kosten ook worden vergoed. U moet dan wel voldoen aan de financiële voorwaarden voor het ontvangen van rechtsbijstand.

Zijn er in dit land organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling in een grensoverschrijdende zaak?

U kunt bijstand krijgen van Slachtofferhulp Finland (Rikosuhripäivystys) (RIKU). De contactgegevens van deze organisatie zijn te vinden op haar website: https://www.riku.fi/en/home/

Laatste update: 19/05/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.