Wanneer mijn verzoek (uit een ander EU-land) in dit land moet worden behandeld

Frankrijk

Inhoud aangereikt door
Frankrijk

Welke instantie beslist over een verzoek om schadeloosstelling in grensoverschrijdende zaken?

Bij elke arrondissementsrechtbank (tribunal de grande instance) beslist een commissie voor de schadeloosstelling van slachtoffers (commission d’indemnisation des victimes d’infractions - CIVI) over de door slachtoffers van misdrijven of hun rechthebbenden ingediende verzoeken om schadeloosstelling.

Met betrekking tot terrorisme FR. beslist het garantiefonds voor slachtoffers van terrorisme en andere misdrijven (Fonds de Garantie des actes de terrorisme et d'autres infractions - FGTI) over de verzoeken, met een toetsing door de rechter in geval van een geschil.

Kan ik ook in grensoverschrijdende zaken mijn verzoek rechtstreeks naar de beslissende instantie in dit land zenden (zonder de assistentieverlenende instantie in mijn land in te schakelen)?

Ja, u kunt uw verzoek rechtstreeks zenden naar die instantie, die over uw verzoek kan beslissen.

In welke ta(a)l(en) ontvangen de instanties voor schadeloosstelling:

- het verzoek?

- de bijgevoegde bewijsstukken?

Het verzoek en de bewijsstukken kunnen worden ingediend in het Frans of het Engels.

Indien de instantie voor schadeloosstelling het verzoek/de bijgevoegde bewijsstukken uit een ander EU-land vertaalt, wie betaalt dat dan?

Slachtoffers van grensoverschrijdende misdrijven wordt verzocht om, voor zover mogelijk, op eigen kosten een Franse vertaling van de belangrijkste stukken te verstrekken.

Moeten er voor de verwerking van mijn (uit een ander EU-land ontvangen) verzoek administratieve of andere heffingen worden betaald? Zo ja, hoe kan ik die betalen?

Nee.

Indien ik aanwezig moet zijn tijdens de procedure en/of wanneer over mijn verzoek een beslissing wordt gegeven, kunnen mijn reiskosten dan worden terugbetaald? Hoe kan ik om die terugbetaling verzoeken? Met wie moet ik contact opnemen?

U hoeft niet aanwezig te zijn. U kunt echter onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op vergoeding van uw reiskosten, een dagvergoeding, inclusief maaltijd- en verblijfskosten, en een oproepingsvergoeding.

Om deze vergoeding te krijgen, moet u contact opnemen met de rechtbank die u heeft opgeroepen.

Is er een tolk beschikbaar ingeval ik persoonlijk aanwezig moet zijn?

Ja, als u komt, wordt er kosteloos een tolk ter beschikking gesteld.

Zullen door artsen in het land van mijn woonplaats afgegeven medische attesten worden aanvaard of erkend, of zal mijn gezondheidstoestand/letsel door uw eigen medische deskundigen moeten worden onderzocht?

Medische certificaten van uw land van verblijf worden geaccepteerd. Afhankelijk van het geval kan er een medische beoordeling worden uitgevoerd op basis van stukken.

Zullen mijn reiskosten worden vergoed, ingeval ik in dit land een medisch onderzoek moet ondergaan?

Het medisch onderzoek wordt bij voorkeur georganiseerd in onderling overleg met het slachtoffer tijdens een van zijn bezoeken aan Frankrijk. In andere gevallen kunnen de reiskosten van het slachtoffer voor het medisch onderzoek, na overlegging van bewijsstukken, door het garantiefonds worden vergoed.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie/het orgaan een beslissing over de schadeloosstelling te krijgen?

Het verzoek wordt door de griffie van de CIVI onverwijld doorgestuurd naar het garantiefonds.

Het garantiefonds moet het slachtoffer binnen twee maanden na ontvangst van het volledige dossier, dat door de griffie van de CIVI is doorgestuurd, een aanbod doen.

Indien het slachtoffer het aanbod aanvaardt, wordt er ter homologatie een akkoord voorgelegd aan de voorzitter van de CIVI. In geval van homologatie kan dit akkoord worden uitgevoerd. De beslissing wordt meegedeeld aan het slachtoffer en aan het garantiefonds, dat de betaling verricht.

In geval van een met redenen omklede weigering door het garantiefonds of een afwijzing van het aanbod door het slachtoffer, of wanneer het slachtoffer na twee maanden nog niet heeft gereageerd op het aanbod van het garantiefonds, wordt de procedure een gerechtelijke procedure: een rechter onderzoekt dan het verzoek en controleert de afgelegde verklaringen en de bijgevoegde bewijsstukken.

De officier van justitie en het garantiefonds dienen hun opmerkingen uiterlijk vijftien dagen vóór de hoorzitting in. De verzoeker en het garantiefonds moeten ten minste twee maanden van tevoren worden opgeroepen voor de hoorzitting.

Na bespreking in een niet-openbare hoorzitting wordt het besluit van de CIVI om schadeloosstelling toe te kennen of het afwijzende besluit ter kennis gebracht van de verzoeker en het garantiefonds, dat in voorkomend geval de vastgestelde schadeloosstelling uitbetaalt binnen één maand na deze kennisgeving.

In geval van terrorisme (FR.) betaalt het garantiefonds binnen een maand na ontvangst van het volledige dossier een voorschot uit, mits het dossier ontvankelijk is. Het garantiefonds doet het slachtoffer (wanneer zijn toestand is gestabiliseerd) of de naaste familieleden van overleden slachtoffers binnen drie maanden een aanbod tot schadeloosstelling.

In welke taal zal ik de beslissing over mijn verzoek ontvangen?

U ontvangt de beslissing in het Frans. U kunt er gratis een vertaling van aanvragen.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing, hoe kan ik die dan aanvechten?

Als u niet tevreden bent met het besluit van de CIVI, kunt u verzoeken om een nieuw onderzoek door het hof van beroep waaronder de CIVI ressorteert.

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen krachtens het recht van het andere land?

U kunt rechtsbijstand krijgen volgens de in Frankrijk geldende regels.

Zijn er in dit land organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling in een grensoverschrijdende zaak?

De verenigingen voor slachtofferhulp kunnen u in de slachtofferhulpkantoren van de rechtbanken en in hun eigen kantoren gratis hulp bieden bij de voorbereiding van uw verzoek om schadeloosstelling.

Laatste update: 05/11/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.