Wanneer mijn verzoek (uit een ander EU-land) in dit land moet worden behandeld

Duitsland

Inhoud aangereikt door
Duitsland

Welke instantie beslist over de verzoeken om schadeloosstelling in grensoverschrijdende zaken?

De beslissende instanties zijn de welzijnsinstanties in elke deelstaat. De bevoegdheid berust bij de deelstaat waar het misdrijf is gepleegd. Buitenlandse verzoekers kunnen het centrale contactpunt (Bondsministerie van Werkgelegenheid en Sociale Zaken) vragen om voor hen de bevoegde instantie op te zoeken. Het contactpunt zal het verzoek om schadeloosstelling dan doorsturen naar die instantie.

Kan ik ook in grensoverschrijdende zaken mijn verzoek rechtstreeks naar de beslissende instantie in dit land zenden (zonder het contactpunt in mijn land in te schakelen)?

Dat kan, maar idealiter worden ook de bevoegde assistentieverlenende instanties op de hoogte gesteld.

In welke ta(a)l(en) ontvangen de instanties voor schadeloosstelling

het verzoek?

In elke Europese taal;

de bijgevoegde bewijsstukken?

In elke Europese taal.

Indien de instantie voor schadeloosstelling het verzoek/de bijgevoegde bewijsstukken uit een ander EU-land vertaalt, wie betaalt dat dan?

De verzoeker hoeft niet te betalen voor vertalingen. De vertaalkosten worden gewoonlijk gedragen door de beslissende instanties.

Moeten er voor de verwerking van mijn (uit een ander EU-land ontvangen) verzoek administratieve of andere heffingen worden betaald? Zo ja, hoe kan ik die betalen?

In Duitsland zijn er geen administratieve of andere kosten verbonden aan schadeloosstellingsverzoeken van slachtoffers.

Indien ik aanwezig moet zijn tijdens de procedure en/of wanneer over mijn verzoek een beslissing wordt gegeven, zullen mijn reiskosten dan worden terugbetaald? Hoe kan ik om die terugbetaling verzoeken? Met wie moet ik contact opnemen?

Reiskosten worden, wanneer deze noodzakelijk zijn, vergoed door de bevoegde beslissende instantie.

Is er een tolk beschikbaar ingeval ik persoonlijk aanwezig moet zijn?

Er is geen wettelijk recht op een tolk. In de praktijk worden tolken echter vaak ingezet als dat nodig is.

Zullen door artsen in het land van mijn woonplaats afgegeven medische attesten worden aanvaard of erkend, of zal mijn gezondheidstoestand/letsel door uw eigen medische deskundigen moeten worden onderzocht?

Dergelijke medische attesten worden gewoonlijk aanvaard.

Zullen mijn reiskosten worden vergoed, ingeval ik in dit land een medisch onderzoek moet ondergaan?

Reiskosten worden, wanneer deze noodzakelijk zijn, vergoed door de bevoegde beslissende instantie.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie/het orgaan een beslissing over de schadeloosstelling te krijgen?

Op deze vraag kan geen sluitend antwoord worden gegeven, omdat de duur van de schadeloosstellingsprocedure nauw samenhangt met de specifieke omstandigheden van elke zaak.

In welke taal zal ik de beslissing over mijn verzoek ontvangen?

De beslissing wordt over het algemeen vertaald in de desbetreffende nationale taal.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing, hoe kan ik die dan aanvechten?

U kunt beroep aantekenen tegen de beslissing in de schadeloosstellingsprocedure. Als het beroep wordt afgewezen, kunt u een klacht indienen bij de arbeidsrechtbank (Sozialgericht).

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen krachtens het recht van het andere land?

Alle verzoekers kunnen op elk moment rechtsbijstand krijgen, maar vergoeding van de kosten is niet mogelijk.

Zijn er in dit land organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling in een grensoverschrijdende zaak?

Er zijn in Duitsland diverse lokale, regionale en nationale organisaties voor slachtofferhulp die bijstand kunnen verlenen. De volgende website, die ook in het Engels en Spaans beschikbaar is, geeft een goed overzicht: http://www.odabs.org.

Laatste update: 17/06/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.