Wanneer mijn verzoek (uit een ander EU-land) in dit land moet worden behandeld

Griekenland

Inhoud aangereikt door
Griekenland

Welke instantie beslist over een verzoek om schadeloosstelling in grensoverschrijdende zaken?

De Griekse instantie voor schadeloosstelling

Kan ik ook in grensoverschrijdende zaken mijn verzoek rechtstreeks naar de beslissende instantie in dit land zenden (zonder de assistentieverlenende instantie in mijn land in te schakelen)?

Als uw woonplaats (katoikía) of gewone verblijfplaats (siníthi diamoní) zich op het grondgebied van een andere lidstaat bevindt, moet het verzoek worden ingediend bij de assistentieverlenende instantie van de betrokken lidstaat, die het verzoek zal doorsturen aan de Griekse instantie voor schadeloosstelling. In dat geval zal de Griekse instantie voor schadeloosstelling zo spoedig mogelijk de volgende informatie toezenden aan de assistentieverlenende instantie van de betrokken lidstaat en de verzoeker: a) de voor de afhandeling van de zaak verantwoordelijke contactpersoon of afdeling; b) een bevestiging van ontvangst van het verzoek; en c) een indicatie van de tijd die naar verwachting nodig zal zijn om een beslissing in de zaak te nemen.

In welke ta(a)l(en) ontvangen de instanties voor schadeloosstelling het verzoek?

De officiële taal voor het indienen van het verzoek en de uitwisseling van informatie, gegevens en bijgevoegde bewijsstukken is het Grieks.

Indien de instantie voor schadeloosstelling het verzoek/de bijgevoegde bewijsstukken vertaalt, wie betaalt dat dan?

De Griekse instantie voor schadeloosstelling is niet belast met de vertaling en zal daarom ook de kosten ervan niet dragen.

Moeten er voor de verwerking van mijn (uit een ander EU-land ontvangen) verzoek administratieve of andere heffingen worden betaald? Zo ja, hoe kan ik die betalen?

Ja, de vergoeding bedraagt 50 EUR. Als de vergoeding niet is betaald wanneer het verzoek door de Griekse instantie voor schadeloosstelling in behandeling wordt genomen, zal het verzoek worden afgewezen. De Griekse assistentieverlenende instantie kan u informatie verstrekken over de bankoverschrijving die u dient te verrichten.

Als u in een SEPA-land (gemeenschappelijke betalingsruimte voor de euro) verblijft, kunt u de vergoeding elektronisch betalen via een SEPA-overmaking in euro's, met de centrale bank van Griekenland als ontvangende bank. Het IBAN-rekeningnummer en de voor de overmaking benodigde gegevens zijn de volgende:

Naam begunstigde: Ministerie van Financiën

Adres van de begunstigde: 10 K. Servias St., 10562, Athene (Κ. Σερβίας 10, 10562 Αθήνα)

IBAN van de begunstigde: GR1201000230000000481090510

Bankidentificatiecode (BIC) van de bank van de begunstigde: BNGRGRAA

Overmakingsinformatie: xxxxxxxxx95xxxxxxxxx (het wachtwoord/de betalingscode van 20 tekens zal u worden verstrekt door de Griekse assistentieverlenende instantie).

Indien ik aanwezig moet zijn tijdens de procedure en/of wanneer over mijn verzoek een beslissing wordt gegeven, kunnen mijn reiskosten dan worden terugbetaald? Hoe kan ik om die terugbetaling verzoeken? Met wie moet ik contact opnemen?

De Griekse instantie voor schadeloosstelling kan, indien zij dit nodig acht, u, de dader en andere partijen, zoals getuigen of deskundigen, verzoeken om persoonlijk voor haar te verschijnen om een verklaring af te leggen.

Als uw woonplaats of gewone verblijfplaats zich op het grondgebied van een andere lidstaat bevindt, zal de Griekse instantie voor schadeloosstelling de betrokken assistentieverlenende instantie verzoeken om u te horen, overeenkomstig het recht van de lidstaat waar de laatstbedoelde instantie is gevestigd, en om een verslag van het gesprek aan haar op te sturen. Ook kan de Griekse instantie voor schadeloosstelling, in samenwerking met de betrokken assistentieverlenende instantie, de hoorzitting zelf houden, in overeenstemming met het Griekse recht, telefonisch of per videoconferentie. In dat geval kan de Griekse instantie voor schadeloosstelling de verzoeker niet dwingen om voor haar te verschijnen. De Griekse assistentieverlenende instantie zal de instantie voor schadeloosstelling van de betrokken lidstaat bijstaan bij het horen van u of andere partijen, zoals getuigen of deskundigen.

Daartoe zal de assistentieverlenende instantie, op verzoek van de instantie voor schadeloosstelling van de betrokken lidstaat: a) de instantie voor schadeloosstelling bijstaan wanneer de hoorzitting door die instantie zelf wordt gehouden, telefonisch of per videoconferentie, in overeenstemming met het Griekse recht, in welk geval de assistentieverlenende instantie zal zorgen voor de benodigde logistieke infrastructuur; of b) de hoorzitting zelf houden, in overeenstemming met het Griekse recht, en een verslag van de hoorzitting toezenden aan de instantie voor schadeloosstelling van de betrokken lidstaat. In dat laatste geval zal het verslag van de hoorzitting, dat in het Grieks wordt opgesteld, worden vertaald in de officiële taal of een van de officiële talen van de andere lidstaat, of in een andere officiële EU-taal die de betrokken lidstaat heeft verklaard te aanvaarden.

De door de Griekse assistentieverlenende instantie voor dit doel gemaakte kosten zijn voor rekening van de Griekse staat.

Is er een tolk beschikbaar ingeval ik persoonlijk aanwezig moet zijn?

Ja, er is een tolk beschikbaar.

Zullen door artsen in het land van mijn woonplaats afgegeven medische attesten worden aanvaard of erkend, of zal mijn gezondheidstoestand/letsel door uw eigen medische deskundigen moeten worden onderzocht?

Die attesten worden aanvaard, maar het is mogelijk dat een medisch deskundige wordt gevraagd om nog een attest te produceren.

Zullen mijn reiskosten worden vergoed, ingeval ik in dit land een medisch onderzoek moet ondergaan?

Ja, uw reiskosten zullen worden vergoed.

Hoelang duurt het (ongeveer) om van de instantie/het orgaan een beslissing over de schadeloosstelling te krijgen?

De Griekse instantie voor schadeloosstelling moet de zaak binnen drie maanden vanaf de datum waarop het verzoek is ingediend, onderzoeken en moet binnen drie maanden vanaf de datum van de beoordeling van het verzoek haar definitieve beslissing geven.

In welke taal zal ik de beslissing over mijn verzoek ontvangen?

In de taal die u beheerst.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing, hoe kan ik die dan aanvechten?

U kunt binnen vier maanden een gerechtelijke procedure aanhangig maken bij de bestuursrechter in eerste aanleg (Dioikitikó Protodikeío).

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen krachtens het recht van het andere land?

Slachtoffers van strafbare feiten komen ook in aanmerking voor rechtsbijstand in verband met strafrechtelijke of civielrechtelijke vorderingen. Het Griekse recht (artikel 1 van wet nr. 3226/2004) voorziet in rechtsbijstand aan burgers van een andere EU-lidstaat met een laag inkomen, onderdanen van derde landen en staatlozen, als zij wettelijk in de Europese Unie verblijven of daar hun gewone verblijfplaats hebben. Burgers met een laag inkomen die recht hebben op rechtsbijstand, zijn burgers uit gezinnen met een jaarinkomen dat niet hoger is dan twee derde van het persoonlijke minimumjaarinkomen zoals vastgelegd in de nationale algemene cao. In geval van een geschil binnen het gezin wordt het inkomen van de andere partij in het geschil buiten beschouwing gelaten.

Zijn er in dit land organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling in een grensoverschrijdende zaak?

Onderzoekscentrum voor gendergelijkheid (KETHI)

Nationaal centrum voor sociale solidariteit (EKKA)

Secretariaat-generaal Gendergelijkheid

Griekse vluchtelingenraad

Griekse afdeling van Amnesty International

Griekse politie – Cybercriminaliteit

Laatste update: 14/06/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.