Wanneer mijn verzoek (uit een ander EU-land) in dit land moet worden behandeld

Italië

Inhoud aangereikt door
Italië

Welke instantie beslist over een verzoek om schadeloosstelling in grensoverschrijdende zaken?

De Commissie voor de ondersteuning van slachtoffers van maffiamisdrijven en opzettelijke geweldsmisdrijven (Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti), die valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken (Via Cavour 6, Rome; adres voor een gecertificeerde e-mail ("PEC"): protocollovittimemafia@pecdlci.interno.it). De Commissie bestaat uit een voorzitter, de commissaris (Commissario), plus één vertegenwoordiger van het ministerie van Binnenlandse Zaken, twee vertegenwoordigers van het ministerie van Justitie, één vertegenwoordiger van het ministerie van Economische Ontwikkeling, één vertegenwoordiger van het ministerie van Economische Zaken en Financiën, één vertegenwoordiger van het ministerie van Werkgelegenheid, Gezondheid en Sociaal Beleid, en één niet-stemgerechtigde vertegenwoordiger van Consap, een openbare verzekeringsmaatschappij die verantwoordelijk is voor het financiële beheer van het betrokken fonds.

Een aanvraag om een bijdrage uit het fonds moet worden ingediend bij de prefectuur / het regionale bureau van de regering (Prefettura Ufficio territoriale del Governo), waar de aanvraag wordt behandeld. Indiening moet plaatsvinden bij het bureau dat bevoegd is voor een van de volgende locaties: de plaats waar de rechtbank zitting houdt die een veroordeling heeft uitgesproken over een van de strafbare feiten die in artikel 11 van Wet nr. 122/2016 worden genoemd; de woonplaats van de belanghebbende, of van de andere rechthebbenden als het slachtoffer van het strafbare feit is overleden, of de woonplaats van de speciale vertegenwoordiger (procuratore speciale) van het slachtoffer of andere rechthebbenden, als zij Italiaanse burgers of EU-burgers zijn die niet in Italië wonen.

Uiteindelijk neemt de commissie een besluit over het verzoek.

Het aanvraagformulier en de voorwaarden voor het ontvangen van een bijdrage uit het fonds zijn te vinden op de volgende pagina van de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken:

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_10_6.page

Kan ik ook in grensoverschrijdende zaken mijn verzoek rechtstreeks naar de beslissende instantie in dit land zenden (zonder de assistentieverlenende instantie in mijn land in te schakelen)?

Ja, maar het inschakelen van de assistentieverlenende instantie kan wel nuttig zijn om de aanvraag en andere stukken te laten vertalen.

In welke ta(a)l(en) ontvangen de instanties voor schadeloosstelling:

  • het verzoek?
  • de bijgevoegde bewijsstukken?

In het Italiaans.

Indien de instantie voor schadeloosstelling het verzoek/de bijgevoegde bewijsstukken uit een ander EU-land vertaalt, wie betaalt dat dan?

Als verzoeker hoeft u niets te betalen.

Moeten er voor de verwerking van mijn (uit een ander EU-land ontvangen) verzoek administratieve of andere heffingen worden betaald? Zo ja, hoe kan ik die betalen?

Nee.

Indien ik aanwezig moet zijn tijdens de procedure en/of wanneer over mijn verzoek een beslissing wordt gegeven, kunnen mijn reiskosten dan worden terugbetaald? Hoe kan ik om die terugbetaling verzoeken? Met wie moet ik contact opnemen?

U hoeft niet aanwezig te zijn, omdat er geen procedure van hoor en wederhoor is. Als u nog andere opmerkingen of stukken wilt indienen, kunt u deze per gecertificeerde e-mail of via de assistentieverlenende instantie versturen.

Decreet nr. 222/ 2008, artikel 6: Hoorzitting met de verzoeker op aanvraag van de beslissende instantie in Italië

"1. Als de beslissende instantie in Italië besluit de verzoeker of een andere persoon op grond van artikel 2, lid 3, van het wetsdecreet te horen, stuurt zij het verzoek daartoe naar de assistentieverlenende instantie in de andere lidstaat; hierbij worden de in artikel 3, lid 2, van deze verordening vermelde procedures gevolgd. Het verzoek moet informatie bevatten over de procedurele formaliteiten die in de Italiaanse wet zijn vastgelegd; ook moet daarin de assistentieverlenende instantie in de andere lidstaat die het verzoek heeft ontvangen, worden verzocht de te horen persoon over deze formaliteiten te informeren.

2. Als de beslissende autoriteit in Italië de assistentieverlenende instantie in de andere lidstaat vraagt de verzoeker of een andere persoon conform de wetten van die lidstaat te horen, op grond van het laatste deel van artikel 2, lid 3, van het wetsdecreet, verstuurt zij de aanvraag volgens de procedures die worden vermeld in artikel 3, lid 2, van deze verordening."

Is er een tolk beschikbaar ingeval ik persoonlijk aanwezig moet zijn?

Zie het antwoord op de vorige vraag.

Zullen door artsen in het land van mijn woonplaats afgegeven medische attesten worden aanvaard of erkend, of zal mijn gezondheidstoestand/letsel door uw eigen medische deskundigen moeten worden onderzocht?

Deze attesten worden erkend, mits zij in het Italiaans of het Engels zijn opgesteld. Binnenlandse artsen hoeven geen specifieke beoordelingen te verrichten.

Zullen mijn reiskosten worden vergoed, ingeval ik in dit land een medisch onderzoek moet ondergaan?

Een medisch onderzoek is niet nodig; u moet wel de relevante medische stukken en de facturen voor de gemaakte medische kosten overleggen.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie/het orgaan een beslissing over de schadeloosstelling te krijgen?

De huidige regel is zestig dagen vanaf de ontvangst van de aanvraag. U moet echter wel bedenken dat de procedure wordt opgeschort als de beslissende instantie om andere stukken of informatie vraagt (artikel 10 bis van Wet nr. 241/90).

In welke taal zal ik de beslissing over mijn verzoek ontvangen?

In het Italiaans.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing, hoe kan ik die dan aanvechten?

Door binnen zestig dagen na de kennisgeving van de beslissing een zaak aan te spannen bij een gewone rechtbank (tribunale).

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen krachtens het recht van het andere land?

Nee.

Zijn er in dit land organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling in een grensoverschrijdende zaak?

Zulke organisaties zijn niet bekend bij het bureau dat deze informatie verstrekt.

Laatste update: 16/09/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.