Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Lets) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Wanneer mijn verzoek (uit een ander EU-land) in dit land moet worden behandeld

Letland

Inhoud aangereikt door
Letland

Welke instantie beslist over een verzoek om schadeloosstelling in grensoverschrijdende zaken?

Dienst voor rechtsbijstand (Juridiskās palīdzības administrācija)
Pils laukums 4
Riga

Telefoon: +371 67514208
Gratis nummer: +371 80001801
Fax: +371 67514209

E-mail: jpa@jpa.gov.lv
Website: https://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng

Kan ik ook in grensoverschrijdende zaken mijn verzoek rechtstreeks naar de beslissende instantie in dit land zenden (zonder de assistentieverlenende instantie in mijn land in te schakelen)?

U kunt het verzoek om schadeloosstelling rechtstreeks naar de dienst voor rechtsbijstand sturen. U hoeft zich dus niet te wenden tot de bevoegde instantie van de EU-lidstaat waar u woont.

In welke ta(a)l(en) ontvangen de instanties voor schadeloosstelling het verzoek?

De dienst voor rechtsbijstand accepteert verzoeken om schadeloosstelling en de bijgevoegde documenten in het Lets of het Engels. De stukken die u naar de dienst voor rechtsbijstand stuurt, hoeven niet te worden gelegaliseerd en er gelden ook geen andere, soortgelijke formaliteiten.

Indien de instantie voor schadeloosstelling het verzoek/de bijgevoegde bewijsstukken uit een ander EU-land vertaalt, wie betaalt dat dan?

Het is mogelijk dat het verzoek om schadeloosstelling en de bijgevoegde documenten moeten worden vertaald. De kosten van de vertaling worden dan betaald uit dat deel van de nationale begroting dat voor de dienst voor rechtsbijstand is bestemd.

Moeten er voor de verwerking van mijn (uit een ander EU-land ontvangen) verzoek administratieve of andere heffingen worden betaald? Zo ja, hoe kan ik die betalen?

U hoeft niet te betalen voor de behandeling van een verzoek om schadeloosstelling door de staat dat uit een andere EU-lidstaat is ontvangen.

Indien ik aanwezig moet zijn tijdens de procedure en/of wanneer over mijn verzoek een beslissing wordt gegeven, kunnen mijn reiskosten dan worden terugbetaald? Hoe kan ik om die terugbetaling verzoeken? Met wie moet ik contact opnemen?

Uw aanwezigheid is niet vereist wanneer uw verzoek wordt behandeld en wanneer er wordt beslist of u al dan niet een vergoeding van de staat krijgt.

Als de dienst voor rechtsbijstand van mening is dat er extra informatie nodig is om tot een beslissing te komen, stelt hij u daarvan in kennis binnen zeven dagen na de ontvangst van het verzoek om schadeloosstelling.

De beslissing wordt verzonden naar het adres dat in het verzoek om schadeloosstelling staat vermeld.

Is er een tolk beschikbaar ingeval ik persoonlijk aanwezig moet zijn?

Uw aanwezigheid is niet vereist wanneer uw verzoek wordt behandeld en wanneer er wordt beslist of u al dan niet een vergoeding van de staat krijgt.

Zullen door artsen in het land van mijn woonplaats afgegeven medische attesten worden aanvaard of erkend, of zal mijn gezondheidstoestand/letsel door uw eigen medische deskundigen moeten worden onderzocht?

De persoon die verantwoordelijk is voor de procedure (politiefunctionaris, openbare aanklager of rechter), beslist of er een deskundigenonderzoek moet worden ingesteld. De dienst voor rechtsbijstand vraagt de persoon die verantwoordelijk is voor de procedure om informatie over de uitkomsten van het deskundigenonderzoek.

De deskundigen baseren hun oordeel op medische dossiers of andere objectieve gegevens.

Zullen mijn reiskosten worden vergoed, ingeval ik in dit land een medisch onderzoek moet ondergaan?

Als de persoon die verantwoordelijk is voor de procedure (politiefunctionaris, openbare aanklager, rechter) heeft besloten een deskundigenonderzoek in te stellen, worden uw reiskosten betaald (uit de nationale begroting). De procedure voor deze betaling en het bedrag daarvan zijn vastgesteld in de wet- en regelgeving van de Republiek Letland.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie/het orgaan een beslissing over de schadeloosstelling te krijgen?

De dienst voor rechtsbijstand neemt deze beslissing binnen één maand nadat hij het verzoek om schadeloosstelling door de staat heeft ontvangen. De dienst stuurt de beslissing naar het adres dat in het verzoek vermeld staat.

Mogelijk heeft de dienst voor rechtsbijstand extra informatie van u nodig of van de persoon die verantwoordelijk is voor de procedure (politiefunctionaris, openbare aanklager, rechter). In dat geval wordt de beslissingstermijn opgeschort totdat alle benodigde informatie is ontvangen.

In welke taal zal ik de beslissing over mijn verzoek ontvangen?

U ontvangt deze beslissing in het Lets, samen met een vertaling in een taal die wordt geaccepteerd door de EU-lidstaat waar u woont.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing, hoe kan ik die dan aanvechten?

U kunt de beslissing van de dienst voor rechtsbijstand over het al dan niet betalen van schadeloosstelling aanvechten binnen één maand nadat deze van kracht wordt. Hiertoe dient u bij deze dienst het verzoekschrift in dat hiervoor is bestemd. De dienst stuurt het vervolgens door naar het ministerie van Justitie.

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen krachtens het recht van het andere land?

U hebt geen rechtsbijstand nodig om een verzoek om schadeloosstelling door de staat in te dienen. De dienst voor rechtsbijstand biedt u de nodige hulp tijdens de procedure voor het vorderen van schadevergoeding van de staat.

Zijn er in dit land organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling in een grensoverschrijdende zaak?

De organisatie "Skalbes" heeft een gratis nummer, 116006, de "Hulplijn voor slachtoffers van een misdrijf" (elke dag bereikbaar van 7.00 tot 22.00 uur). Hier kunt u als slachtoffer van een misdrijf terecht voor emotionele en psychologische ondersteuning en voor informatie over de procedurele rechten van slachtoffers (bv. rechten tijdens een strafprocedure, recht op schadevergoeding, schadeloosstelling door de staat enz.), beschikbare diensten en de opvang van slachtoffers.

Laatste update: 18/12/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.