Wanneer mijn verzoek (uit een ander EU-land) in dit land moet worden behandeld

Litouwen

Inhoud aangereikt door
Litouwen

Welke instantie beslist over een verzoek om schadeloosstelling in grensoverschrijdende zaken?

Het ministerie van Justitie van Litouwen (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija)
Gedimino pr. 30
Vilnius.

Kan ik ook in grensoverschrijdende zaken mijn verzoek rechtstreeks naar de beslissende instantie in dit land zenden (zonder de assistentieverlenende instantie in mijn land in te schakelen)?

Ja, u kunt uw verzoek rechtstreeks naar het Litouwse ministerie van Justitie zenden.

In welke ta(a)l(en) ontvangen de instanties voor schadeloosstelling:

- het verzoek?

- de bijgevoegde bewijsstukken?

Het verzoek en de aanvullende documenten moeten in het Litouws of het Engels worden ingediend.

Indien de instantie voor schadeloosstelling het verzoek/de bijgevoegde bewijsstukken uit een ander EU-land vertaalt, wie betaalt dat dan?

De kosten voor het vertalen van het verzoek en/of de bijgevoegde bewijsstukken in het Litouws of het Engels moeten worden betaald door hetzij de verzoeker, hetzij de verzendende instantie.

Moeten er voor de verwerking van mijn (uit een ander EU-land ontvangen) verzoek administratieve of andere heffingen worden betaald? Zo ja, hoe kan ik die betalen?

Nee, er hoeven geen heffingen te worden betaald.

Indien ik aanwezig moet zijn tijdens de procedure en/of wanneer over mijn verzoek een beslissing wordt gegeven, kunnen mijn reiskosten dan worden terugbetaald? Hoe kan ik om die terugbetaling verzoeken? Met wie moet ik contact opnemen?

Slachtoffers van een strafbaar feit hoeven niet aanwezig te zijn wanneer over hun verzoek een beslissing wordt gegeven. Reiskosten worden in dit verband dan ook niet vergoed.

Is er een tolk beschikbaar ingeval ik persoonlijk aanwezig moet zijn?

Slachtoffers van een strafbaar feit hoeven niet aanwezig te zijn wanneer over hun verzoek een beslissing wordt gegeven.

Zullen door artsen in het land van mijn woonplaats afgegeven medische attesten worden aanvaard of erkend, of zal mijn gezondheidstoestand/letsel door uw eigen medische deskundigen moeten worden onderzocht?

Documenten die door de bevoegde instanties/personen in het woonland van het slachtoffer zijn afgegeven, zullen worden erkend.

Zullen mijn reiskosten worden vergoed, ingeval ik in dit land een medisch onderzoek moet ondergaan?

Nee.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie/het orgaan een beslissing over de schadeloosstelling te krijgen?

Er wordt een beslissing gegeven binnen een maand na de indiening van het verzoek en alle vereiste bewijsstukken bij het Litouwse ministerie van Justitie.

In welke taal zal ik de beslissing over mijn verzoek ontvangen?

Normaal gesproken in het Litouws.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing, hoe kan ik die dan aanvechten?

Beslissingen van het Litouwse ministerie van Justitie kunnen tot uiterlijk een maand na de datum van mededeling ervan worden aangevochten voor de Commissie voor bestuurlijke geschillen van Litouwen (Lietuvos administracinių ginčų komisija) of de regionale bestuursrechter in eerste aanleg van Vilnius (Vilniaus apygardos administracinis teismas).

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen krachtens het recht van het andere land?

Ja, u kunt verzoeken om rechtsbijstand van de dienst voor door de staat gesubsidieerde rechtsbijstand (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba). Deze dienst zal beslissen welke bijstand u krijgt.

Zijn er in dit land organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling in een grensoverschrijdende zaak?

Nee.

Laatste update: 07/04/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.